EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Ремонт на покрив на административна сграда, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 25 септември 2018 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 07 октомври 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 08 - 24 октомври 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 24 октомври 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 24 октомври 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 06 ноевмри 2019 г. - подписан договор № ОП1-06-19 „Ремонт на покрив на административна сграда, пристанище Варна - изток“.
 • 11 ноември 2019 г. - обявление за възложена поръчка.
 • 14 април 2020 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на “Пристанище Варна“ ЕАД 

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 27 ноември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 28 ноември 2018 г. открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти. 
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници и провеждането на преговори ще се извърши на 05 декември 2018 г. в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 20 декември 2018 г. - приключване на заседанията на Комисията за проведените преговори, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно протокол.
 • 20 декември 2018 г. - утвърден доклад на Комисията от Възложителя. 
 • 20 декември 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнители.
 • 20 декември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 14 януари 2019 г. - сключване на рамково споразумение № ОП-4А-18 "Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на “Пристанище Варна“ ЕАД".
 • 31 януари 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • 14 април 2020 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Ремонт настилки и шахти на автомивка, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 31 октомври 2019 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 12 ноември 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 13 ноември - 11 декември 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 11 декември 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 11 декември  2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 27 декември 2019 г. - подписан договор № ОП2-9A-19 „Ремонт настилки и шахти на автомивка, пристанище Варна - изток“.
 • 06 януари 2020 г. обявление за възложена поръчка.
 • 14 април 2020 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на бетонови и асфалтобетонови настилки, пристанище Варна – изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 
<<   <   1 2 3  >   >>