ОБУЧЕНИЕ

Център за професионално обучение


 

 

Налични места за курсове:

  • „Мотокар-високоповдигач с товароподемност над 10 тона“
  • „Машинист на портален кран“ – II степен до 40 тона

Телефон за контакти и повече информация:

052/ 692 067

 
 

 

Центърът за професионално обучение към „Пристанище Варна" ЕАД осъществява своята дейност по организиране и провеждане на курсове за професионална квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията от 26.01.2005 г. на основаниe Лицензия №200412226, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение, съгласно чл. 42 т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение.

Предмет на лицензията: Извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49 а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение по следните професии и специалности:

    1. Монтьор на подемно-транспортна техника-525060:

      1.1. Специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“ - 5250601

      1.2. Специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване“ - 5250602

      1.3. Специалност „Пристанищна механизация“- 5250603.

Пълен списък на обученията предлагани от Центъра за професионално обучение към „Пристанище Варна“ ЕАД:

 Курсове за придобиване на начална професионална квалификация за следните професии:

1. Машинист на следните видове кранове:

       1.1. портални-II степен (с товароподемност до 40 тона);

       1.2. пристанищен самоходен мобилен кран, предназначен за работа с кука, грайфер или спредер;                   

       1.3. багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит - до 32 т. ;

       1.4. подвижна работна площадка;

2. Водач на :

      2.1. мотокар и електрокар;

      2.2. челен кофачен товарач (Волво, Фадрома, Бобкат);

      2.3. вилков повдигач над 10 тона (Калмар);                       

3. Пристанищни професии за обслужване на товаро-разтоварна дейност:

      3.1. пристанищен работник-прикачвач;

      3.2. сигналчик;

      3.3. швартовчик;                    

4.Повишаване на квалификацията:

      4.1. безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност (СПО);

      4.2. актуализация на придобита правоспособност в съответствие с нормативни изисквания.

 За повече информация:

Тел: 052/692067

e-mail: orgcpo@port-varna.bg 

Последна актуализация 01.02.2022 г.