EN

ЗА НАС

Пристанището днес


 

„Пристанище Варна“ ЕАД 

Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1

Местоположение: Паневропейски транспортни коридори: № 8, опция № 7 (Рейн, Майн, Дунав) и международен транспортен коридор: Трасека (Европа - Кавказ - Азия).

История:

 • Първоначална регистрация - 1991 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност след отделяне на активи и пасиви от Параходство Български морски флот;

 • Пререгистрация - 1996 г. в еднолично акционерно дружество (100 % държавно участие);

 • Придобиване на акции (към 2014 г. - 8.85 %) от „Ойлтанкинг България“ АД – 2000 г.;

 • Въвеждане на Система за управление на качеството (ISO 9001:2000) – 2003 г.;

 • Опубличаване на пристанищната инфраструктура – изваждане от капитала на „Пристанище Варна“ ЕАД в полза на държавата като публична държавна собствност – 2004 г.;

 • Съответствие за сигурност, съгласно Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения - ISPS (International Ship and Port Facilities Security) Code – 2004 г.;

 • Сключване на договор № 30 от 30.05.2006 г. за ползване, поддържане, ремонт, реконструкция, модернизация и рехабилитация на обектите – публична държавна собственост;

 • Статут на пристанищен оператор (пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ), пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна;

 • Статут на външна граница на Европейския съюз – 2007 г.;

 • Въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007) – 2010 г.;

 • Въвеждане на Система за управление на околната среда (ISO 14001:2004 – 2011 г.);

 • Удостоверение за експлоатационна годност на пристанищен терминал Варна - изток – 2011 г.;

 • Удостоверение за експлоатационна годност на пристанищен терминал Варна - запад – 2013 г.

Правно-организационна форма: Еднолично акционерно дружество (ЕАД)

Капитал: Основен капитал в размер на 8 493 571, разпределен в 8 493 571 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 1 лв.

Правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Организационна структура

 • Съвет на директори:

Председател – Тихомир ТОДОРОВ

Изпълнителен директор – Ивайло ГАВРАИЛОВ

 • Централно административно ръководство:

Финансов директор – Петър Петров

Директор направление „Техническа дейност“ – Николай Христов

Директор направление „Експлоатация“ – Иван Янакиев.

Административен директор – _________ ________

 • Пристанищен терминал Варна – запад:

Директор пристанище – _______ _________

 • Пристанищен терминал Варна – изток:

Директор пристанище – Любомир Добрев

 • Морска гара (Пасажерски терминал)

Предмет на дейност: пристанищна дейност и свързаните с нея търговско и техническо обслужване; спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност; научно-изследователска и развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри; вътрешна и външна търговия.

Пристанище Варна“ ЕАД е оператор на пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна: Пристанищен терминал Варна – изток, вкл. Пасажерски терминал и Пристанищен терминал Варна – запад.

Пристанище Варна” ЕАД обработва всички типове товари, в т. ч. контейнери, насипни, генерални и наливни. Обслужва търговски, пътнически, круизни, научно-изследователски кораби и яхти. Домакин е на национални и международни регати (2010 г. - Historical Seas Tall Ships Regatta и през 2014 г. - SCF Black Sea Tall Ships Regatta).

Удостоверения и сертификати

 • Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор (пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ).

 • Удостоверение за регистрация на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна (Пристанищен терминал Варна – изток, вкл. Пасажерски терминал и Пристанищен терминал Варна – запад).

 • Удостоверения за експлоатационна годност издадени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

  • Пристанищен терминал Варна – изток №11036/21.01.2021г. с валидност до предоставяне на концесия, за обработка на генерални, наливни товари от хранителен произход, насипни товари, Ро-ро товари, контейнери и пътници.

  • Пристанищен терминал Варна – запад №11037/21.01.2021г. с валидност до предоставяне на концесия, за обработка на генерални, наливни, насипни товари, Ро-ро и контейнери.

 • Удостоверение за съответствие, съгласно Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения - ISPS (International Ship and Port Facilities Security) Code и мерки за сигурност въведени от Международната морска организация (IMO).

 • Сертификат по ISO 9001 система на управление на качеството

 • Сертификат по ISO 45001 система за управление на здравето и безопасността при работа

 • Сертификат по ISO 14001 система за управление на околната среда

 
 

 

Пристанищен терминал Варна-изток (Пристанище Варна) официално е открит на 18.05.1906 г. Днес успешно функционира като многоцелеви пристанищен терминал, който се развива и усъвършенства.

Пристанищен терминал Варна-изток е разположен във Варненския залив в югоизточната част на гр. Варна на около 1 км. от централната част на града.

На територията на терминала се помещава и функционира централното ръководство на търговското дружество „Пристанище Варна” ЕАД.

Обособени са 14 к.м., в т. ч. 1 к.м. за обслужване на пътници, пътнически кораби, круизни кораби, яхти, военни кораби. Максималната дълбочина е 11,50 м. Обща дължина на кейовия фронт е 2 345 м.

Терминалът разполага с кейова механизация: 22 бр. портални крана, 1 бр. мобилен кран, 1 бр. гентри кран, 1 бр. кейова зърнотоварачна машина, 1 бр. съоръжение за разтоварване на меласа.

Тиловата механизация на терминала е 59 бр. от които: 12 бр. кофъчни товарачи, 9 бр. вилкови повдигачи, 1 бр. ричстакер, 9 бр. контейнерни влекачи, 7 бр. контейнерно полуремарке, 7 бр. самосвални ремаркета и др.

Общата площ на откритите складови площи е 73,15 дка. (вкл. Складова база), а на покритите складови площи – 35,34 дка. (вкл. Складова база).

Терминалът има авто и ж.п. разтоварище за зърнени товари, което е свързано с покрит склад.

Складовете са свързани с националната ж.п. мрежа. Автомобилната вътрешна пътна мрежа е свързана с националната пътна мрежа чрез съответните портали.  Международното летище „Варна” се намира на около 10 км от терминала.

Съгласно УЕГ в Пристанищен терминал Варна-изток се обработват генерални и насипни товари, наливни товари от хранителен произход, ро-ро товари, контейнери и пътници. Извършват се морско-технически услуги и дейности.

Рекордна за товарооборота на Варна-изток е 2013 г., когато същият надхвърля 4,1 млн. т. През същата година само изнесените зърни товари са 3,6 млн. т.

Правят се инвестиции за подобряване на инфраструктурата и съоръженията за модернизиране на технологиите за обработване на зърнени товари от земеделски произход и задържане на имиджа, че Варна-изток е зърнената врата на Република България.

От няколко години в източната част на терминала е обособена зона за обществен достъп.

 

Складова база

 

На около 5 км от Пристанищен терминал Варна-изток се намира Складова база, известна като „Сухото пристанище’’ –  обособена единица с лицензиран режим за митическо складиране. Дейността се извършва на площ от 85 дка. Има 6 закрити склада с обща площ 15 дка, които се използват за съхранение на различни видове зърнени и генерални товари. Откритите складови площи са около 16 дка и се използват за складиране на генерални товари.

Терминалът разполага с:

Кейова механизация:

 • портални кранове: 22 бр. с тп до 32 т;

 • мобилен кран: 1 бр. с тп до 84 т;

 • гентри кран: 1 бр. с тп до 30,5;

 • кейова зърно товарачна машина: 1 бр.;

 • съоръжение за разтоварване на меласа наливно: 1 бр.

Тилова механизация:

 • кофъчен товарач: 12 бр.;

 • вилков повдигач: 9 бр. ;

 • ричстакер: 1 бр.;

 • контейнерен влекач: 9 бр.;

 • контейнерно полуремарке: 7 бр.

Друга специализирана механизация:

 • комбинирано авто и ж.п. зърноразтоварище свързано с покрит склад.

 

Основни технико-технологични параметри

Показатели

Мярка

Варна-изток

Корабни места

бр.

13 за товари

1 пасажерско

Максимално газене

по Разпореждане В-З-33/24.3.2020 г.

на Д „МА – Варна’’

m

11,50

Кейов фронт

m

2 345

Територия (със Складова база)

m2

429 813

Открити складови площи (със Складова база)

m2

73 154

Закрити складови площи (със Складова база)

m2

35 340,39

Кейова механизация

 

 

портални

бр.

22

гентри 30,5 t

бр.

1

мобилни до 84 t

бр.

1

кейова зърно товарачна машина

бр.

1

съоръжение за разтоварване на меласа наливно

бр.

1

Тилова механизация

 

 

кофъчен товарач

бр.

12

вилков повдигач

бр.

9

ричстакер

бр.

1

самосвални ремаркета

бр.

7

контейнерен влекач

бр.

9

контейнерни полуремаркета

бр.

7

Други специализирани

 

 

авто и ж.п.зърноразтоварище (комбинирано)

бр.

1

 
 

 

Пристанищен терминал Варна-запад влиза в експлоатация през 1974 г., а след 2 години е завършен дълбоководният канал море-езеро (Канал №1), който открива пътя на дълбокогазещи кораби към Варна-Запад.

Първоначално, концепцията за развитие на пристанищните мощности е те да представляват „заводско’’ пристанище, което да обслужва „долината на голямата химия’’.

В наши дни, Пристанище Варна-запад е най-модерното и перспективно на северния български черноморски бряг. Разположено е на около 30 км западно от град Варна, на западния бряг на Белославското езеро. Непосредствената му близост до девненските химически заводи, позволява ефективна обработка на товарите по директната схема завод-кораб. Терминалът притежава съвременни технологични линии за претоварване на контейнери, генерални товари, сода, химически торове, цимент, въглища, руди, фосфорит, кварцов пясък и течни химикали. Всички корабни места и складове са свързани с националната железопътна и автомобилна мрежи.

През последните години Пристанищен терминал Варна-запад се утвърди като контейнерна врата за Р. България. През 2018 г. бяха обработени над 160 хил. контейнери (TEU). Използва се модерна информационна система (собствена разработка), благодарение на която клиентът знае във всеки един момент състоянието/местоположението на своите контейнери. 

Съгласно действащото Удостоверение за експлоатационна годност, Пристанищен терминал Варна-запад извършва обработка на неопасни генерални (в т.ч. контейнери), насипни, наливни, Ро-Ро товари и контейнери с опасни товари от почти всички класове (според IMDG Code). Извършват се също морско-технически услуги и съпътстващи дейности.

През изминалите години в пристанищният терминал, успешно се изнасят и зърнени товари. За целта се извършват сериозни инвестиции и този процес продължава. Изградена е съвременна установка за товарене на 20’ контейнери със зърнени товари.

Многоцелевият терминал разполага и с  универсални корабни места за обработка на различни типове товари според оперативната експлоатационна необходимост. В терминалът успешно се обработват тежки и извънгабаритни товари, в т. ч. отделните елементи на ветрогенераторите, трансформатори, тръби, специфични единични проектни товари... 

Терминалът разполага с:

Кейова механизация:

 • мобилни крана: с товароподемност 2 бр. 144 т.; 2 бр. 100 т.; 2 бр. 63 т.; 

 • портални крана: 26 бр. с товароподемност до 32 т.;

 • гентри крана: 2 бр. с товароподемност до 35 т.

Тилова механизация:

 • ричстакер – 10 бр с товароподемност до 45 г.;

 • кофъчен товарач – 24 бр.;

 • вилков повдигач – 31 бр с товароподемност 3,5 т. ÷ 28 т.;

 • контейнерен влекач – 17 бр;

 • контейнерни полуремаркета – 24 бр.

Друга специализирана пристанищна техника като: автовезни, ГЛТ, КПМ, РТС, УПК.

 

Основни технико-технологични параметри

Показатели

Мярка

Пристанищен терминал Варна-запад

Корабни места

бр.

22

В експлоатация 19 за товари

Максимално газене

по Разпореждане В-З-33/24.3.2020 г.

на Д „МА – Варна’’

m

11,20

Кейов фронт

m

3 430

Територия

m2

1 799 797

Открити складови площи

m2

346 393

Закрити складови площи

m2

37 806

Резервоари за наливни товари

m3

10 000

Кейова механизация

портални

бр.

26

гентри 35 t

бр.

2

мобилни до 144 t

бр.

2

мобилни до 100 t

бр.

2

мобилни до 63 t

бр.

2

мобилни до 12 t

бр.

1

КПМ-1, КПМ-2, РТС, КПМ-4 с УПК

бр.

3

ГЛТ-103

бр.

1

Тилова механизация

кофъчен товарач

бр.

24

вилков повдигач

бр.

31

ричстакер

бр.

10

контейнерен влекач

бр.

17

контейнерни полуремаркета

бр.

24

Други специализирани

ГЛТ мобилни

бр.

7