ЗА НАС

Пристанището днес


 

„Пристанище Варна“ ЕАД 

Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1

Местоположение: Паневропейски транспортни коридори: № 8, опция № 7 (Рейн, Майн, Дунав) и международен транспортен коридор: Трасека (Европа - Кавказ - Азия).

Правно-организационна форма: Еднолично акционерно дружество (ЕАД)

Капитал: Основен капитал в размер на 8 493 571, разпределен в 8 493 571 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 1 лв.

Правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Организационна структура

Съвет на директори:

Председател – Тихомир ТОДОРОВ

Изпълнителен директор – Ивайло ГАВРАИЛОВ

Централно административно ръководство

Финансов директор – Петър Петров

Директор направление „Техническа дейност“ – Николай Христов

Директор направление „Експлоатация“ – Любомир Добрев

Пристанищен терминал Варна – запад

Директор пристанище – Александър Герасимов

Морска гара (Пасажерски терминал)

Ръководител – Александър Аврамов


Предмет на дейност: пристанищна дейност и свързаните с нея търговско и техническо обслужване; спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност; научно-изследователска и развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри; вътрешна и външна търговия.

Пристанище Варна“ ЕАД е оператор на пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна: Пристанищен терминал Варна – изток, вкл. Пасажерски терминал и Пристанищен терминал Варна – запад.

„Пристанище Варна” ЕАД обработва всички типове товари, в т. ч. контейнери, насипни, генерални и наливни. Обслужва търговски, пътнически, круизни, научно-изследователски кораби и яхти. Домакин е на национални и международни регати (2010 г. - Historical Seas Tall Ships Regatta и през 2014 г. - SCF Black Sea Tall Ships Regatta).


УСТАВ НА "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД


Удостоверения и сертификати

 • Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор (пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ).

 • Удостоверение за регистрация на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна (Пристанищен терминал Варна – изток, вкл. Пасажерски терминал и Пристанищен терминал Варна – запад).

 • Удостоверения за експлоатационна годност издадени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

  • Пристанищен терминал Варна – изток №11036/21.01.2021г. с валидност до предоставяне на концесия, за обработка на генерални, наливни товари от хранителен произход, насипни товари, Ро-ро товари, контейнери и пътници.

  • Пристанищен терминал Варна – запад №11037/21.01.2021г. с валидност до предоставяне на концесия, за обработка на генерални, наливни, насипни товари, Ро-ро и контейнери.

 • Удостоверение за съответствие, съгласно Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения - ISPS (International Ship and Port Facilities Security) Code и мерки за сигурност въведени от Международната морска организация (IMO).

 • Сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството”
 • Сертификат по БДС EN ISO 14001:2015 “Системи за управление по отношение на околната среда”
 • Сертификат по БДС ISO 45001:2018 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа”
 • Сертификат по БДС EN ISO/IEC 27001:2017 “Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията”

 


История:

Първоначална регистрация - 1991 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност след отделяне на активи и пасиви от Параходство Български морски флот;

Пререгистрация - 1996 г. в еднолично акционерно дружество (100 % държавно участие);

Придобиване на акции (към 2014 г. - 8.85 %) от „Ойлтанкинг България“ АД – 2000 г.;

Въвеждане на Система за управление на качеството (ISO 9001:2000) – 2003 г.;

Опубличаване на пристанищната инфраструктура – изваждане от капитала на „Пристанище Варна“ ЕАД в полза на държавата като публична държавна собствност – 2004 г.;

Съответствие за сигурност, съгласно Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения - ISPS (International Ship and Port Facilities Security) Code – 2004 г.;

Сключване на договор № 30 от 30.05.2006 г. за ползване, поддържане, ремонт, реконструкция, модернизация и рехабилитация на обектите – публична държавна собственост;

Статут на пристанищен оператор (пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ), пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна;

Статут на външна граница на Европейския съюз – 2007 г.;

Въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007) – 2010 г.;

Въвеждане на Система за управление на околната среда (ISO 14001:2004 – 2011 г.);

Удостоверение за експлоатационна годност на пристанищен терминал Варна - изток – 2011 г.;

Удостоверение за експлоатационна годност на пристанищен терминал Варна - запад – 2013 г.