EN

ЗА НАС

Пристанището днес


 

„Пристанище Варна“ ЕАД 

Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1

Местоположение: Паневропейски транспортни коридори: № 8, опция № 7 (Рейн, Майн, Дунав) и международен транспортен коридор: Трасека (Европа - Кавказ - Азия).

История:

 • Първоначална регистрация - 1991 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност след отделяне на активи и пасиви от Параходство Български морски флот;

 • Пререгистрация - 1996 г. в еднолично акционерно дружество (100 % държавно участие);

 • Придобиване на акции (към 2014 г. - 8.85 %) от „Ойлтанкинг България“ АД – 2000 г.;

 • Въвеждане на Система за управление на качеството (ISO 9001:2000) – 2003 г.;

 • Опубличаване на пристанищната инфраструктура – изваждане от капитала на „Пристанище Варна“ ЕАД в полза на държавата като публична държавна собствност – 2004 г.;

 • Съответствие за сигурност, съгласно Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения - ISPS (International Ship and Port Facilities Security) Code – 2004 г.;

 • Сключване на договор № 30 от 30.05.2006 г. за ползване, поддържане, ремонт, реконструкция, модернизация и рехабилитация на обектите – публична държавна собственост;

 • Статут на пристанищен оператор (пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ), пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна;

 • Статут на външна граница на Европейския съюз – 2007 г.;

 • Въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007) – 2010 г.;

 • Въвеждане на Система за управление на околната среда (ISO 14001:2004 – 2011 г.);

 • Удостоверение за експлоатационна годност на пристанищен терминал Варна - изток – 2011 г.;

 • Удостоверение за експлоатационна годност на пристанищен терминал Варна - запад – 2013 г.

Правно-организационна форма: Еднолично акционерно дружество (ЕАД)

Капитал: Основен капитал в размер на 8 493 571, разпределен в 8 493 571 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 1 лв.

Правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Организационна структура

 • Съвет на директори:

Председател – Тихомир ТОДОРОВ

Зам.-председател – Димитър АТАНАСОВ

Изпълнителен директор – Петър СЕФЕРОВ

 • Централно административно ръководство:

Финансов директор – Мариета Манолова

Директор направление „Техническа дейност“ – Николай Христов

Директор направление „Експлоатация“ – Иван Янакиев.

Административен директор – Мариела Петкова

 • Пристанищен терминал Варна – запад:

Директор пристанище – Костадин Димитров

 • Пристанищен терминал Варна – изток:

Директор пристанище – Любомир Добрев

 • Морска гара (Пасажерски терминал)

Предмет на дейност: пристанищна дейност и свързаните с нея търговско и техническо обслужване; спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност; научно-изследователска и развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри; вътрешна и външна търговия.

Пристанище Варна“ ЕАД е оператор на пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна: Пристанищен терминал Варна – изток, вкл. Пасажерски терминал и Пристанищен терминал Варна – запад.

Пристанище Варна” ЕАД обработва всички типове товари, в т. ч. контейнери, насипни, генерални и наливни. Обслужва търговски, пътнически, круизни, научно-изследователски кораби и яхти. Домакин е на национални и международни регати (2010 г. - Historical Seas Tall Ships Regatta и през 2014 г. - SCF Black Sea Tall Ships Regatta).

Параметри на пристанищен терминал Варна – изток:

 • Корабни места:   14  (в т. ч. 1 к.м. за пътници) 

 • Максимална дълбочина: 11.50 м.

 • Обща дължина на кея: 2 345 м.

 • Открити складови площи: 97 600 м2 (вкл. Складова база)

 • Складове закрити: 41 257 м2 (вкл. Складова база)

 • Съоръжения:

 • Портални кранове: 23 бр. с товароподемност до 32 т.

 • Портейнер: 1 бр. с товароподемност до 30.5 т.

 • Мобилни кранове: 1 бр. с товароподемност до 83 т.

 • Ричстакери: 2 бр. – 45 т.

 • Жп разтоварище за зърно

 • Зърнотоварачна инсталация

 • Разтоварваща естакада за меласа

 • Морска гара (Пасажерски терминал)

 • Складова база ("Сухо пристанище")

Параметри на пристанищен терминал Варна – запад:

 • Корабни места: 22 

 • Максимална дълбочина: 11,20 м.

 • Обща дължина на кея: 3 430 м.

 • Открити складови площи: 346 393 м2

 • Складове закрити: 37 806 м2

 • Съоръжения:

 • Портални кранове: 27 бр. с товароподемност до 32 т.

 • Портейнери: 2 бр. с товароподемност до 35 т.

 • Мобилни кранове:

  1 бр. с товароподемност – 144 т.

  2 бр. с товароподемност – 100 т.

  2 бр. с товароподемност – 63 т.

  1 бр. с товароподемност до 20 т.

 • Ричстакери: 9 бр. – 45 т.

 • Гумено-лентови транспортьори: 7 бр.

 • Мобилни гумено-лентови транспортьори: 2 системи

 • Корабни товарни машини за насипна сода и торове: 2 бр.

 • Претоварна естакада за сярна киселина

 • Претоварна естакада за амоняк

 • Специализирана инсталация за контейнеризация на зърнени култури

 • Установка за повдигане на контейнери с КПМ4 – 1 система

Удостоверения и сертификати

 • Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор (пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ).

 • Удостоверение за регистрация на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна (Пристанищен терминал Варна – изток, вкл. Пасажерски терминал и Пристанищен терминал Варна – запад).

 • Удостоверения за експлоатационна годност издадени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

  • Пристанищен терминал Варна – изток №11007/23.09.2014 г. с валидност до предоставяне на концесия, за обработка на генерални и насипни товари, наливни товари от хранителен произход, контейнери и пътници.

  • Пристанищен терминал Варна – запад №293/30.04.2013 г. с валидност до 30.04.2016 г., за обработка на генерални, наливни, насипни товари, Ро-ро и контейнери.

 • Удостоверение за съответствие, съгласно Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения - ISPS (International Ship and Port Facilities Security) Code и мерки за сигурност въведени от Международната морска организация (IMO).

 • Система за управление на качеството ISO 9001 с акредитация от SWISS ACCREDITATION.

 • Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001 с акредитация от SWISS ACCREDITATION.

 • Система за управление на околната среда ISO 14001 с акредитация от SWISS ACCREDITATION.

 
 

 

Пристанище Варна-Изток е разположено навътре във Варненския залив, само на 1 км от идеалния център на град Варна. На територията на  Пристанище Варна-Изток се помещава и функционира централното ръководство на търговското дружество „Пристанище Варна” ЕАД. В близост до пристанището се намират  Митница, ж.п. гара, дирекцията на „Морска администрация” и други контролни органи. На територията на пристанището се помещава ДП „Пристанищна инфраструктура”, Гранична полиция и Транспортна библиотека. Пристанище Варна-Изток е свързано с националните железопътна и пътна мрежи. Международното летище „Варна” се намира на около 10 км от пристанището.

Пристанище Варна-Изток официално е открито на 18.05.1906 г. Днес то успешно функционира като многоцелеви пристанищен терминал. Разполага с 13 товарни корабни места, на които се обработват различни генерални, насипни и наливни от хранителен произход товари. През 2013 г. товарооборотът надхвърли 4,1 млн. т. товари. Над 3,6 млн. т. бяха изнесените зърните дейности.

СКЛАДОВА БАЗА

На около 5 км от Пристанище Варна-Изток се намира Складова база, известна като "Сухото пристанище" –  обособена единица с лицензиран режим за митическо складиране. Дейността се извършва на площ от 15 дка. Има 6 закрити склада, които се използват за съхранение на различни видове зърнени и генерални товари.

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ИЗТОК  

Корабни места:   14  (в това число 1 корабно място за пътници)
Максимална дълбочина: 11,50 м
Обща дължина на кея: 2 345 м
Открити складови площи: 97600 м2 (заедно със Складова база)
Складове закрити: 41 632 м2 (заедно със складовете на Складова база)

СЪОРЪЖЕНИЯ  

Портални кранове: 24 с товароподемност до 32 т
Портейнер: 1 с товароподемност до 30,5 т
Мобилни кранове: 1 бр. с товароподемност до 83 т.
Ричстакери: 2
Жп разтоварище за зърно
Разтоварваща естакада за меласа

 
 

 

Пристанище Варна-Запад е най-модерното и перспективно на северния български черноморски бряг. Разположено е на около 30 км западно от град Варна, на западния бряг на Белославското езеро. Непосредствената му близост до девненските химически заводи, позволява ефективна обработка на товарите по директната схема завод-кораб. Пристанището притежава съвременни технологични линии за претоварване на сода, химически торове, цимент, въглища, руди, фосфорит, кварцов пясък и течни химикали. Всички корабни места и складовете са свързани с националната железопътна и автомобилна мрежи.
  През последните години Пристанище Варна-Запад се утвърди като контейнерна врата за Р. България. През 2013 г. бяха обработени над 103 хил. контейнери (TEU). Използва се модерна информационна система (собствена разработка), благодарение на която клиентът знае във всеки един момент състоянието/местоположението на своите контейнери. 
  Отскоро в пристанището успешно се изнасят и зърнени товари. За целта се извършват сериозни инвестиции и този процес продължава. 
  Пристанището разполага и с  многоцелеви корабни места за обработка на различни типове товари според оперативната експлоатационна необходимост. 
  В пристанището успешно се обработват тежки и извънгабаритни товари, в т. ч. отделните елементи на ветрогенераторите, трансформатори, специфични единични проектни товари... 
  Пристанището разполага с множество модерни мобилни кранове, два от които са с товароподемност до 140 т.

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД  

Корабни места: 19  
Максимална дълбочина: 11,20 м
Обща дължина на кея: 3 430 м
Открити складови площи: 346 397 м2
Складове: 20 998 м2

СЪОРЪЖЕНИЯ

Портални кранове: 25 с товароподемност до 32 т
Портейнери: 2 с товароподемност до 35 т
Мобилни кранове:
2 бр. с товароподемност – 100 т 
2 бр. с товароподемност – 63 т
2 бр. с товароподемност до 140 т.
1 бр. с товароподемност до 20 т.
Ричстакери: 7 бр. – 45 т
Гумено-лентови транспортьори: 7 бр.
Мобилни гумено-лентови транспортьори: 2 системи
Корабни товарни машини за насипна сода и торове: 2 броя
Претоварна естакада за сярна киселина
Претоварна естакада за амоняк
Специализирана инсталация за контейнеризация на зърнени култури