ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособени обекти и площи, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в последващ търг с тайно наддаване

 1. Отдаване под наем на обособен обект, състоящ се от сгради с идентификатор 10135.1510.16.1, помещения Е07-Е12, площ 127 м2; и 10135.1510.16.2, помещения Е01-Е02; площ 84 м2, за срок от 5 години.
 2. Начин на плащане – по банков път. Началната тръжна месечна наемна цена е 4 200 в лева, без ДДС, определена при спазване изискванията на ППЗДС.
 3. Стъпка за наддаване: 210 лв.
 4. Депозит за участие в търга: 8 820 лв., внесен в срок до 10.07.2024 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
 6. Допълнителни условия: задължение на избрания наемател е да поддържа за негова сметка чистотата и да извършва текуща поддръжка на наетия обект.
 7. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. с ДДС, платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 10.07.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в pdf формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 8. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 16.00 ч. на 11.07.2024 г. в деловодството на Пристанище Варна ЕАД. Търгът ще се проведе на 12.07.2024 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За информация: тел. 052692357; 052692467

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти в сграда с идентификатор 10135.1510.10.3.23, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в последващ търг с тайно наддаване, закрито заседание

Отдаване под наем за срок от 5 години на:

 

Описание

Обект

Площ кв. м.

Първоначална месечна цена в лева, без ДДС

Стъпка за наддаване в лева

Депозит

Бл. 1, ет. 1; вх. Б

Обект 1

61,91

650

30

1 360

3 преходни офиса

Обект 2

49,20

525

25

1 100

Цените са в лева, без ДДС.

Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем.

     Депозит за участие в търга се внася в срок до 01.07.2024 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на Пристанище Варна ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.

Допълнителни условия: задължение на избрания наемател е да поддържа за негова сметка чистотата и да извършва текуща поддръжка на наетия обект.

     Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.

     Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. с ДДС, платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 01.07.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в pdf формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

     Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 16.00 ч. на 02.07.2024 г. в деловодството на Пристанище Варна ЕАД. Търгът ще се проведе на 03.07.2024 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

03 юли 2024 г. - Заповед № 709/03.07.2024 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател за Обект 1.

 

За информация: тел. 052692357; 052692467

 
 

Отдаване под наем на обособен обект, Пристанище Варна - запад 

ПОКАНА

за участие в последващ търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 20482.505.680.74.1, с предназначение: за делова и административна дейност, партерен етаж, помещения Е-08; Е-09; Е-10; Е-18 и Е-22, с обща площ: 77 м2, за срок от 5 години.
 2. Начин на плащане – по банков път. Началната тръжна месечна наемна цена е 1 250 в лева, без ДДС, определена при спазване изискванията на ППЗДС.
 3. Стъпка за наддаване: 65 лв.
 4. Депозит за участие в търга: 2 630 лв., внесен в срок до 28.06.2024 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
 6. Допълнителни условия: задължение на избрания наемател е да поддържа за негова сметка чистотата и да извършва текуща поддръжка на наетия обект.
 7. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. с ДДС, платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 28.06.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 8. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 16.00 ч. на 01.07.2024 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 02.07.2024 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

03 юли 2024 г. - Заповед № 706/03.07.2024 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател.

За информация: тел. 052692357; 052692467

 
 

Отдаване под наем на обособен обект, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в последващ търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 10135.1510.10.106.2, ет. 1; площ 46.48 м2 предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, за срок от 5 години.
 2. Начин на плащане – по банков път. Началната тръжна месечна наемна цена е 360 в лева, без ДДС, определена при спазване изискванията на ППЗДС.
 3. Стъпка за наддаване: 20 лв.
 4. Депозит за участие в търга: 761 лв., внесен в срок до 26.06.2024 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
 6. Допълнителни условия: задължение на избрания наемател е да поддържа за негова сметка чистотата и да извършва текуща поддръжка на наетия обект.
 7. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. с ДДС, платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 26.06.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 8. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 16.00 ч. на 27.06.2024 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 28.06.2024 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

01 юли 2024 г. - Заповед № 682/01.07.2024 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател.

За информация: тел. 052692357; 052692467

 
<<   <   1 2  >   >>