EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособени обекти, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в повторен търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Отдаване под наем за срок за срок до 31 май 2024 г. на обособен обект, находящ се южно от Морска гара, с площ 58.5 м2.
 2. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена: 174 лв.
 3. Стъпка за наддаване: 10 лв.
 4. Депозит за участие в търга в размер на 368 лв. се внася в срок до 22.07.2021 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 1. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 20.08.2021 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 2. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 23.08.2021 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 24.08.2021 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

24 август 2021 г. - Заповед № 543/24.08.2021 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател за Обект № 2.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Продажба на дълготрайни материални активи 

ПОКАНА

за участие в повторен търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Продажба на материални активи, както следва:

Актив

Инв. номер

Начална цена, в лева, без ДДС

Стъпка наддаване, в лева

Депозит, в лева

1

Кофъчен товарач Люнгби L18

42692

19 000

500

1 000

3

Кофъчен товарач Люнгби L30 № 6

45979

101 100

2 000

10 000

 

 

Цените са в лева, без ДДС.

 1. Начин на плащане – по банков път или в брой. Всички разходи за разкомплектоване, товарене и експедиция на активите са за сметка на купувачите.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

3.1. Цена на документация - 20 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка IBAN BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 09.09.2021 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg;

3.2. Получаване на документация – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

 1. Задължителен оглед на активите: след представяне на заявка за оглед (по образец) на отговорните лица за оглед в срок до 09.09.2021 г.
 2. Депозити за участие в търга, внесени в срок до 09.09.2021 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 10.09.2021 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД.
 4. Повторният търг ще се проведе на 13.09.2021 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем за срок за срок до 31 май 2024 г. на обособени обекти. Обектите се отдават поотделно: Обект 1: находящ се южно от Морска гара, с площ 58.5 м2; Обект 2: част от партерен етаж на сграда Морска гара, с площ 42 м2.
 2. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена, определена при спазване изискванията на ППЗДС, по обекти: Обект 1: 174 лв.; Обект 2: 627 лв.
 3. Стъпки за наддаване: Обект 1 - 10 лв.; Обект 2 - 30 лв.
 4. Депозити за участие в търга се внася в срок до 22.07.2021 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора: за Обект № 1: 368 лв.; за Обект № 2: 1 314 лв.
 5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 1. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 22.07.2021 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 2. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 23.07.2021 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 26.07.2021 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

29 юли 2021 г. - Заповед № 479/29.07.2021 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател за Обект № 2.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

ТДМА-06-21 “Продажба на дълготрайни материални активи“ 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Продажба на материални активи, както следва:

Актив

Инв. номер

Начална цена, в лева, без ДДС

Стъпка наддаване, в лева

Депозит, в лева

1

Кофъчен товарач Люнгби L18

42692

19 000

500

1 000

2

Товарен автомобил фургон ГАЗ 33021 В 6893 КХ

55304

1 330

50

130

3

Кофъчен товарач Люнгби L30 № 6

45979

101 100

2 000

10 000

 

Цените са в лева, без ДДС.

 1. Начин на плащане – по банков път или в брой. Всички разходи за разкомплектоване, товарене и експедиция на активите са за сметка на купувачите.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

3.1. Цена на документация - 90 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка IBAN BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 11.08.2021 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg;

3.2. Получаване на документация – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

 1. Задължителен оглед на активите: след представяне на заявка за оглед (по образец) на отговорните лица за оглед в срок до 11.08.2021 г.
 2. Депозити за участие в търга, внесени в срок до 11.08.2021 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 12.08.2021 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД.
 4. Търгът ще се проведе на 13.08.2021 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД.
 5. Търгът се провежда повторно на 13.09.2021 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД, в случай че не се яви нито един кандидат и/или първоначалния търг се обяви за непроведен, или прекратен.

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
<<   <   1 2  >   >>