EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособени обекти, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в повторен търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Отдаване под наем за срок от 10 години на обособени обекти с предназначение „друг вид обществена сграда“:

Обект 1: Местонахождение: тиловата зона на 4то корабно място, сграда с идентификатор 10135.1510.10.17; площ: 2 437 кв.м.;

Обект 2: Местонахождение: тиловата зона на 3то корабно място, сграда с идентификатор 10135.1510.10.18; площ: 582 кв.м.

 1. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Начална тръжна месечна наемна цена, по обекти:

Обект № 1: - 5,50 лв./м2;

Обект № 2: - 5,50 лв./м2.

3. Стъпки за наддаване 0,20 лв./кв. м., за всеки обект поотделно.

 1. Депозити за участие в търга, внесен в срок до 14.07.2020 г., по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора:

 Обект № 1: - 26 807 лв.;

 Обект № 2: -   6 402 лв.

 1. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 14.07.2020 г. включително. Сканиран платежен документ се изпраща на ел. поща zop@port-varna.bg; получаване на документация - на електронната поща, от която е изпратен платежния документ, в сканиран “pdf” формат, след извършване на плащане.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 15.07.2020 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 16.07.2020 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти, “Пристанище Варна” ЕАД 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Отдаване под наем на обособени обекти:

Пристанище Варна – изток, срок за отдаване – 5 години:

Сграда с идентификатор 10135.1510.10.100:

Обект 1: Офис, местонахождение: ет. 6, площ: 16 кв. м.;

Обект 2: Обособена открита площ за разполагане на антенни съоръжения; местонахождение: покрив; площ: 30 кв. м;

Обект 3: Офиси, местонахождение: ет. 6; Площ: 294,18 кв. м.

     Сграда с идентификатор 10135.1510.10.50:

Обект 4: Местонахождение: Част от магазия 11; Площ: 318,61 кв. м.

     Идентификатор 10135.1510.10:

Обект 5: Обособена площ за разполагане на телекомуникационни съоръжения; местонахождение: района на 3-та ЖР кула; площ: 6 кв. м.

Пристанище Варна – изток, срок за отдаване: до 31 май 2024 г.:

Сграда с идентификатор 10135.1510.14.3:

Обект 6: : офис № 16; местонахождение: ет. 1; площ 8,40 кв. м.;

Обект 7: офис № 17; местонахождение: ет. 1; площ 17,70 кв. м.

Пристанище Варна – запад, Сграда с идентификатор 20482.505.530.4:

Обект 8: Офиси Пилотска станция; Площ: 59,00 кв. м.; срок за отдаване – 5 години.

 1. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Начална тръжна месечна наемна цена, по обекти:

Обект № 1: - 27,70 лв./м2;

Обект № 2: -  8,30 лв./м2;

Обект № 3: -  7,29 лв./м2.

Обект № 4: -  5,50 лв./м2.

Обект № 5: - 25,89 лв./м2.

Обект № 6: - 14,58 лв./м2.

Обект № 7: - 14,58 лв./м2.

Обект № 8: -   4,29 лв./м2.

 1. Стъпки за наддаване:

Обект № 1: -  1,00 лв./м2;

Обект № 2: -  0,50 лв./м2;

Обект № 3: -  0,50 лв./м2.

Обект № 4: -  0,40 лв./м2.

Обект № 5: -  1,00 лв./м2.

Обект № 6: -  1,00 лв./м2.

Обект № 7: -  1,00 лв./м2.

Обект № 8: -   0,30 лв./м2.

 1. Депозити за участие в търга, внесен в срок до 11.05.2020 г., по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора:

Обект № 1: -   886 лв.

Обект № 2: -   498 лв.

Обект № 3: - 4 289 лв.

Обект № 4: - 3 505 лв.

Обект № 5: -    311 лв.

Обект № 6: -    245 лв.

Обект № 7: -    516 лв.

Обект № 8: -    506 лв.

 1. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл.  ДДС), платена по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 11.05.2020 г. включително. Сканиран платежен документ се изпраща на ел. поща zop@port-varna.bg; получаване на документация - на електронната поща, от която е изпратен платежния документ, в сканиран “pdf” формат, след извършване на плащане.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 12.05.2020 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 13.05.2020 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток. 

15 май 2020 г. - Заповеди на Изпълнителния директор за определяне на наематели за обекти от № 1 до № 9:

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

  

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Отдаване под наем за срок от 10 години на обособени обекти с предназначение „друг вид обществена сграда“:

Обект 1: Местонахождение: тиловата зона на 4то корабно място, сграда с идентификатор 10135.1510.10.17; площ: 2 437 кв.м.;

Обект 2: Местонахождение: тиловата зона на 3то корабно място, сграда с идентификатор 10135.1510.10.18; площ: 582 кв.м.

 1. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Начална тръжна месечна наемна цена, по обекти:

Обект № 1: - 5,50 лв./м2;

Обект № 2: - 5,50 лв./м2.

3. Стъпки за наддаване 0,20 лв./кв. м., за всеки обект поотделно.

 1. Депозити за участие в търга, внесен в срок до 12.06.2020 г., по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора:

 Обект № 1: - 26 807 лв.;

 Обект № 2: -   6 402 лв.

 1. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 12.06.2020 г. включително. Сканиран платежен документ се изпраща на ел. поща zop@port-varna.bg; получаване на документация - на електронната поща, от която е изпратен платежния документ, в сканиран “pdf” формат, след извършване на плащане.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 15.06.2020 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 16.06.2020 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти за поставяне на вендинг машини 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем за срок от 5 години на обособени обекти. Всеки един от обектите е с площ 1 кв. м.:
  1. Обособени обекти в Пристанище Варна – изток:

Обект 1: Местонахождение: фоайе сграда Морска гара, с идентификатор 10135.1510.14.3;

Обект 2: Местонахождение: сграда Яхт клуб, с идентификатор 10135.1510.14.5.

Обект 3: Местонахождение: до стифадорна 5то к.м., с идентификатор 10135.1510.10.100.2;

Обект 4: Местонахождение: Административна сграда 3ти етаж, с идентификатор 10135.1510.10.100;

Обект 5: Местонахождение: Административна сграда ниско тяло, с идентификатор 10135.1510.10.101.6;

Обект 6: Местонахождение: ВДБ, с идентификатор 10135.1510.10.42;

Обект 7: Местонахождение: сграда Кейова механизация, с идентификатор 10135.1510.10.42;

Обект 8: Местонахождение: 7мо к.м., с идентификатор 10135.1510.10.42;

Обект 9: Местонахождение: фоайе Нова битова сграда, с идентификатор 10135.1510.10.48.1;

Обект 10: Местонахождение: фоайе Нова битова сграда, с идентификатор 10135.1510.10.48.1;

Обект 11: Местонахождение: сграда Тилова механизация, с идентификатор 10135.1510.10.59.

Обособените обекти по т. 1.1. ще се отдадат на един наемател.

 1. Обособени обекти в пристанище Варна – запад:

Обект 12: Местонахождение: лекотоварен портал Административна сграда, с идентификатор 20482.505.603.74.1;

Обект 13: Местонахождение: Административна сграда/пред комендант/, с идентификатор 20482.505.603.74.1;

Обект 14: Местонахождение: Товарен портал/Пералня шивалня, с идентификатор 20482.505.603.28;

Обект 15: Местонахождение: портал/пералня шивалня, с идентификатор 20482.505.603.28;

Обект 16: Местонахождение: фоайе сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 17: Местонахождение: фоайе сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 18: Местонахождение: битовка докери в сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 19: Местонахождение: битовка докери в сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 20: Местонахождение: сграда Митница, с идентификатор 20482.505.603.48;

Обект 21: Местонахождение: 17то к.м., с идентификатор 20482.505.603.14;

Обект 22: сграда Тилова механизация, с идентификатор 20482.505.603.58.

Обособените обекти по т. 1.2. ще се отдадат на един наемател.

 1. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена е 56,00 лв./кв. м. без ДДС. В цената е включено месечното потребление на ел. енергия и вода.
 2. Стъпка за наддаване: 5,00 лв. над първоначалната цена.
 3. Депозити за участие в търга, внесен в срок до 25.11.2019 г., в брой или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора:

4.1. за Обекти по т. 1.1: - 1 232 лв.;

4.2. за Обект № 1.2.: - 1 232 лв.

 1. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600 ч., в срок до 25.11.2019 г. включително; получаване на документация - ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 26.11.2019 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 28.11.2019 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.    

02 декември 2019 г. - Заповеди на Изпълнителния директор за определяне на наематели за обекти от № 1 до № 22: