EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособени обекти, Пристанище Варна - запад 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем за срок от 5 години:

Обект 1: Помещение в Оперативно – битова сграда 2, Площ 43,66 кв.м., намиращо се на партерен етаж в сграда с идентификатор 20482.505.680.20; предназначение: промишлена сграда.

Обект 2: Офис Е-19, Площ 25 кв.м., намиращ се в Административна сграда тяло „В“ с идентификатор 20482.505.680.30, етаж 1; предназначение: административна, делова сграда.

Обектите се отдават поотделно.

 1. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена, в лева, без ДДС, определена при спазване изискванията на ППЗДС, по обекти: За Обект № 1: 340 лв.; За Обект № 2: 280 лв.
 2. Стъпка за наддаване за всеки обект поотделно: 10 лв.
 3. Депозит за участие в търга: За Обект № 1: 680 лв.; За Обект № 2: 560 лв., внесен в срок до 22.05.2023 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 4. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
 1. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 22.05.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 2. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 25.05.2023 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 26.05.2023 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

30 май 2023 г. - Заповед № 448/30.05.2023 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател за Обект 1. 

                           Заповед № 447/30.05.2023 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател за Обект 2. 

За информация: тел. 052692357; 052692467

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти и площи, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем на:

Описание

Обект

Срок за отдаване под наем

Площ кв. м.

Първоначална мес. цена

Стъпка за наддаване

Депозит

Открити площи с идентификатор 10135.1510.10, граничещи със сграда (идентификатор 10135.1510.10.107)

Обект 1

01.06.2027

126,00

1 000

50

2 000

193,08

1 020

51

2 040

Обособен обект, част от 1-ви етаж на сграда Морска гара с идентификатор 10135.1510.14.3

Обект 2

31.03.2024

44,46

400

20

800

Открита площ (търговска и детска площадка) с идентификатор 10135.1510.14

Обект 3

15.05.2027

137,00

1 400

70

2 800

73,00

Открита площ (търговска и детска площадка) с идентификатор 10135.1510.14

Обект 4

29.06.2027

123,00

1 300

65

2 600

87,00

Цените са в лева, без ДДС.

 1. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем.
 2. Депозит за участие в търга се внася в срок до 19.05.2023 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 3. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
 4. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 19.05.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 1. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 22.05.2023 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 23.05.2023 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

26 май 2023 г. - Заповед № 434/26.05.2023 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател за Обект 1. 

                           Заповед № 435/26.05.2023 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател за Обект 2. 

                           Заповед № 436/26.05.2023 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател за Обект 3. 

                           Заповед № 437/26.05.2023 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател за Обект 4. 

За информация: тел. 052692357; 052692467

 
 

Отдаване под наем на заведение за хранене, Пристанище Варна - запад 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем на заведение за хранене с оборудване, площ 338,86 кв.м., намиращо се в Административна сграда тяло „Б“ с идентификатор 20482.505.680.74.2за срок от 5 год.
 2. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена е 2 060 в лева, без ДДС, определена при спазване изискванията на ППЗДС.
 3. Стъпка за наддаване: 100 лв.
 4. Депозит за участие в търга: 4 3200 лв., внесен в срок до 26.06.2023 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
 6. Допълнителни условия: задължение на избрания наемател е да поддържа за негова сметка чистотата и да извършва текуща поддръжка на наетия обект.
 7. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 26.06.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 8. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 27.06.2023 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 28.06.2023 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За информация: тел. 052692357; 052692467

 
 

Отдаване под наем на сграда с идентификатор № 10135.1510.14.5 и прилежаща открита площ, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем за срок от 10 г. на сграда с площ 712 кв. м. и откритата прилежаща площ от 120 кв. м.
 2. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена, определена при спазване изискванията на ППЗДС: 4050 лв.
 3. Стъпка за наддаване: 200 лв.
 4. Депозит за участие в търга в размер на 8500 лв. се внася в срок до 03.04.2023 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 5. Допълнителни условия: задължение на избрания наемател е да поддържа за негова сметка охраната, чистотата и да извършва текуща поддръжка на наетата сграда и прилежащата площ към нея.
 6. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
 1. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 03.04.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 2. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 04.04.2023 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 05.04.2023 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

06 април 2023 г. - Заповед № 322/06.04.2023 г. на Изпълнителния директор за определяне на наемател.

За информация: тел. 052692357

 
<<   <   1 2  >   >>