EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособен обект, пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем на сграда с площ: 2437 кв.м.; местонахождение: тиловата зона на 4то корабно място, пристанище Варна – изток за срок от 10 години.
 2. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена, определена при спазване изискванията на ППЗДС е 8614 лв.
 3. Стъпка за наддаване - 100 лв.
 4. Депозит за участие в търга в размер на 17000 лв. се внася в срок до 23.04.2021 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 1. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 23.04.2021 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 2. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 26.04.2021 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 27.04.2021 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти за поставяне на вендинг машини 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем за срок от 5 години на обособени обекти. Всеки един от обектите е с площ 1 кв. м.:
  1. Обособени обекти в Пристанище Варна – изток:

Обект 1: Местонахождение: фоайе сграда Морска гара, с идентификатор 10135.1510.14.3;

Обект 2: Местонахождение: сграда Яхт клуб, с идентификатор 10135.1510.14.5.

Обект 3: Местонахождение: до стифадорна 5то к.м., с идентификатор 10135.1510.10.100.2;

Обект 4: Местонахождение: Административна сграда 3ти етаж, с идентификатор 10135.1510.10.100;

Обект 5: Местонахождение: Административна сграда ниско тяло, с идентификатор 10135.1510.10.101.6;

Обект 6: Местонахождение: ВДБ, с идентификатор 10135.1510.10.42;

Обект 7: Местонахождение: сграда Кейова механизация, с идентификатор 10135.1510.10.42;

Обект 8: Местонахождение: 7мо к.м., с идентификатор 10135.1510.10.42;

Обект 9: Местонахождение: фоайе Нова битова сграда, с идентификатор 10135.1510.10.48.1;

Обект 10: Местонахождение: фоайе Нова битова сграда, с идентификатор 10135.1510.10.48.1;

Обект 11: Местонахождение: сграда Тилова механизация, с идентификатор 10135.1510.10.59.

Обособените обекти по т. 1.1. ще се отдадат на един наемател.

 1. Обособени обекти в пристанище Варна – запад:

Обект 12: Местонахождение: лекотоварен портал Административна сграда, с идентификатор 20482.505.603.74.1;

Обект 13: Местонахождение: Административна сграда/пред комендант/, с идентификатор 20482.505.603.74.1;

Обект 14: Местонахождение: Товарен портал/Пералня шивалня, с идентификатор 20482.505.603.28;

Обект 15: Местонахождение: портал/пералня шивалня, с идентификатор 20482.505.603.28;

Обект 16: Местонахождение: фоайе сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 17: Местонахождение: фоайе сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 18: Местонахождение: битовка докери в сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 19: Местонахождение: битовка докери в сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 20: Местонахождение: сграда Митница, с идентификатор 20482.505.603.48;

Обект 21: Местонахождение: 17то к.м., с идентификатор 20482.505.603.14;

Обект 22: сграда Тилова механизация, с идентификатор 20482.505.603.58.

Обособените обекти по т. 1.2. ще се отдадат на един наемател.

 1. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена е 56,00 лв./кв. м. без ДДС. В цената е включено месечното потребление на ел. енергия и вода.
 2. Стъпка за наддаване: 5,00 лв. над първоначалната цена.
 3. Депозити за участие в търга, внесен в срок до 25.11.2019 г., в брой или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора:

4.1. за Обекти по т. 1.1: - 1 232 лв.;

4.2. за Обект № 1.2.: - 1 232 лв.

 1. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600 ч., в срок до 25.11.2019 г. включително; получаване на документация - ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 26.11.2019 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 28.11.2019 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.    

02 декември 2019 г. - Заповеди на Изпълнителния директор за определяне на наематели за обекти от № 1 до № 22: