EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Продажба на материални активи, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в повторен търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Продажба на материални активи, както следва:

Актив

Начална цена

Стъпка наддаване

Депозит

Захват за контейнер 40 футов

750

10

300

Захват за контейнер 20 футов

540

10

200

Захват за контейнер 20 футов

540

10

200

Захват за контейнер 40 футов

540

10

200

Захват за контейнер 40 футов

750

10

300

Захват за контейнер 20 футов

540

10

200

Пневматична машина Нойеро

8521

100

4000

Фолксваген

778

10

300

Автоклав Steril maximum

5180

100

2000

Стоматологичен юнит 6210 N2, с аксесоари и компресор

4743

100

2000

Дестилатор

129

10

50

Опаковъчна машина

163

10

50

 

Цените са в лева, без ДДС.

 1. Начин на плащане – по банков път или в брой. Всички разходи за разкомплектоване, товарене и експедиция на активите са за сметка на купувачите.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

         3.1. Цена на документация - 20 лв. (вкл. ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 20.10.2020 г. включително. Сканиран платежен документ се изпраща на ел. поща zop@port-varna.bg.

         3.2. Получаване на документация – във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или на електронната поща, от която е изпратен платежния документ, в сканиран “pdf” формат, след извършване на плащане по реда на т. 4.1.

 1. Задължителен оглед на активите: след представяне на заявка за оглед (по образец) на отговорните лица за оглед в срок до 20.10.2020 г.
 2. Депозити за участие в търга, внесени в срок до 20.10.2020 г. във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 21.10.2020 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД.
 4. Търгът ще се проведе на 22.10.2020 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Отдаване под наем на обособен обект, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в повторен търг с тайно наддаване, закрито заседание

1. Отдаване под наем за срок от 10 години на обособен обект с местонахождение: тиловата зона на 3то корабно място, идентификатор 10135.1510.10; площ: 444,8 кв.м.

2. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена е 1,83 лв./м2.

3. Стъпка за наддаване 0,10 лв./кв. м.

4. Депозит за участие в търга, в размер на 1 628 лв. се внася в срок до 15.10.2020 г., по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.

5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.

6. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 15.10.2020 г. включително. Сканиран платежен документ се изпраща на ел. поща zop@port-varna.bg; получаване на документация - на електронната поща, от която е изпратен платежния документ, в сканиран “pdf” формат, след извършване на плащане.

7. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 16.10.2020 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 19.10.2020 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

 

За информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти за поставяне на банкомати 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Отдаване под наем за срок от 5 години на обособен обекти, всеки един с площ 2 м2:

Обект 1: Част от салон на ет. 1, сграда Морска гара с идентификатор 10135.1510.14.3;

Обект 2: Част от фоайе пропуски на пешеходен портал, пристанище Варна - изток, сграда с идентификатор 10135.1510.10.86;

Обект 3: Част от партерен етаж до входа на Административна сграда блок А, пристанище Варна – запад, с идентификатор 20482.505.680.33.

Обектите се отдават поотделно.

2. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена е 51 лв./обект.

3. Стъпка за наддаване 5 лв./обект.

4. Депозит за участие в търга, в размер на 102 лв./обект се внася в срок до 16.10.2020 г., по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.

5. Кандидатите да са търговски банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от Българска народна банка, по смисъла на Закона за кредитните институции.

6. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от лиценз, издаден от БНБ за извършването на банкова дейност; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.

7. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 16.10.2020 г. включително. Сканиран платежен документ се изпраща на ел. поща zop@port-varna.bg; получаване на документация - на електронната поща, от която е изпратен платежния документ, в сканиран “pdf” формат, след извършване на плащане.

8. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 19.10.2020 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Продажба на дълготрайни материални активи, Пристанище Варна – запад 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Продажба на материални активи, както следва:

Актив

Начална цена, в лева, без ДДС

Стъпка наддаване, в лева

Депозит, в лева

Полуремарке платформен контейнеровоз В 2567 ЕК

3086

40

1000

Полуремарке бордово контейнеровоз В 2627 ЕК

3086

40

1000

Полуремарке бордово контейнеровоз В 2625 ЕК

3086

40

1000

Полуремарке платформен контейнеровоз В 8317 ЕК

3086

40

1000

Полуремарке платформен контейнеровоз В 2624 ЕК

3086

40

1000

Полуремарке платформен контейнеровоз В 2622 ЕК

3086

40

1000

Ремарке бордово 12 т.

1108

20

500

Ремарке бордово 12 т.

1108

20

500

Ремарке бордово 12 т.

1108

20

500

Ремарке бордово 12 т.

1108

20

500

Калмар 10т. №15

15947

200

3000

Кофъчен товарач Люнгби L30 № 6

304267

3500

30000

 

Цените са в лева, без ДДС.

 1. Начин на плащане – по банков път или в брой. Всички разходи за разкомплектоване, товарене и експедиция на активите са за сметка на купувачите.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

3.1. Цена на документация - 20 лв. (вкл. ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 30.09.2020 г. включително. Сканиран платежен документ се изпраща на ел. поща zop@port-varna.bg.

3.2. Получаване на документация – във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или на електронната поща, от която е изпратен платежния документ, в сканиран “pdf” формат, след извършване на плащане по реда на т. 4.1.

 1. Задължителен оглед на активите: след представяне на заявка за оглед (по образец) на отговорните лица за оглед в срок до 30.09.2020 г.
 2. Депозити за участие в търга, внесени в срок до 30.09.2020 г. във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 01.10.2020 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД.
 4. Търгът ще се проведе на 02.10.2020 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД.
 5. Търгът се провежда повторно на 02.11.2020 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД, в случай че не се яви нито един кандидат и/или първоначалния търг се обяви за непроведен, или прекратен.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
<<   <   1 2  >   >>