ПОДАЙ СИГНАЛ ×
EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на 10 паркоместа за поставяне на зарядни станции за електромобили, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в последващ търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Отдаване под наем на 10 паркоместа. Паркоместата се отдават заедно за срок от 5 години и са разположени, както следва:
  1. 6 паркоместа с обща площ 81 м2, находящи се до сграда с идентификатор 10135.1510.10.107;
  2. 4 паркоместа с обща площ 54 м2, находящи се до сграда с идентификатор 10135.1510.14.3.
 2. Допълнителни условия: Разходите по присъединяване към електрическата мрежа (подземно полагане на кабели, такса присъединяване към ел. мрежата и др.), поставяне и монтиране на зарядните станции, поддръжка и др. са изцяло за сметка на наемателя. “Пристанище Варна“ ЕАД осигурява мощност от по 150 kW за всяка от площите. Наемателят ще заплати еднократна присъединителна такса към електропреносната мрежа на „Пристанище Варна“, както ще заплаща и месечна такса „мощност“, съгласно действащата Тарифа на наемодателя.
 3. Зарядните станции, които ще бъдат изградени от наемателя, ще имат статут на временно преместваеми обекти и ще бъдат поставени с разрешение за поставяне издадено от Министъра на транспорта и съобщенията по правилата на Наредба №8 от 27.04.2020 г. за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата и ЗМПВВППРБ. Всички необходими документи във връзка с издаване на разрешение за поставяне на преместваемите обекти се изготвят и са за сметка на Наемателя.
 4. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена е 1430 в лева, без ДДС, определена при спазване изискванията на ППЗДС.
 5. Стъпка за наддаване: 100 лв.
 6. Депозит за участие в търга: 3060 лв., внесен в срок до 08.03.2024 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 7. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
 8. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 08.03.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 9. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 11.03.2024 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 12.03.2024 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За информация: тел. 052692357; 052692467