EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Продажба на бракувани метални отпадъци 

                                                                         ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

ТС-01-22 “Продажба на бракувани метални отпадъци“

 

 1. Продажба на бракувани метални отпадъци с общо количество 370,65 тона, както следва:

 

Вид

Варна – изток, (тон)

Варна – запад, (тон)

Начална цена, лв/т, без ДДС

Стъпка наддаване, в лева

1

12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

0,5

1

160,00

10,00

2

16 01 04* Излезли от употреба превозни средства

24

52,5

382,50

30,00

3

16 01 17 Черни метали

41

241

408,95

30,00

4

17 04 07 Смеси от метал

0,65

10

474,30

30,00

 

 

Цените са в лева, без ДДС. Металните отпадъци ще се продадат на един купувач.

 1. Вид на процедурата – търг с тайно наддаване, при закрито заседание, по реда на Приложение №1 „Правила за провеждане на търг и конкурс“ от ППЗПП.
 2. Начин на плащане:
  1. 1. 50 % авансово с приспаднат депозит за участие в размер на 10 000,00 лв., в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на сключването на договора;
  2. 2. 50% след изчерпване на аванса по т. 3.1. Всички разходи за разкомплектоване, товарене и експедиция на активите са за сметка на купувачите.
 3. Срокът за нарязване, товарене и извозване на цялото количество бракувани метални отпадъци е 90 /деветдесет/ календарни дни от дата на сключения договор.
 4. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

        5.1. Цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка IBAN BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 15.02.2022 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg;

       5.2. Получаване на документация – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

 1. Оглед на активите: до 15.02.2022 г.
 2. Депозит за участие в търга, внесени в срок до 15.02.2022 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 16.02.2022 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД.
 4. Търгът ще се проведе на 17.02.2022 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД.
 5. Търгът се провежда повторно на 16.03.2022 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД, в случай че не се яви нито един кандидат и/или първоначалния търг се обяви за непроведен, или прекратен.

За доп. информация:

тел. (052) 69-24-58

 
 

Продажба на употребявани офис контейнери 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 

 1. Продажба на 7 броя офис - контейнери, както следва:

Актив

Инв. номер

Начална цена, в лева, без ДДС

Стъпка наддаване, в лева

Депозит, в лева

1

Офис - контейнер

50514

1 000

50

500

2

Офис - контейнер

50515

1 000

50

500

3

Офис - контейнер

50516

1 000

50

500

4

Офис - контейнер

50517

1 000

50

500

5

Офис - контейнер

50518

1 000

50

500

6

Офис - контейнер

50522

1 000

50

500

7

Офис - контейнер

50523

1 000

50

500

 

Контейнерите се продават поотделно. Цените са в лева, без ДДС.

 1. Начин на плащане – по банков път или в брой. Всички разходи за разкомплектоване, товарене и експедиция на активите са за сметка на купувачите.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

3.1. Цена на документация - 60 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка IBAN BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 28.01.2022 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg;

3.2. Получаване на документация – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

 1. Задължителен оглед на активите: след представяне на заявка за оглед (по образец) на отговорните лица за оглед в срок до 28.01.2022 г.
 2. Депозити за участие в търга, внесени в срок до 28.01.2022 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 31.01.2022 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД.
 4. Търгът ще се проведе на 01.02.2022 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД.
 5. Търгът се провежда повторно на 01.03.2022 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД, в случай че не се яви нито един кандидат и/или първоначалния търг се обяви за непроведен, или прекратен.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57