EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Продажба на дълготрайни материални активи, Пристанище Варна - запад 

ПОКАНА

за участие в последващ търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Продажба на материални активи, както следва:

Актив

Начална цена, в лева, без ДДС

Стъпка наддаване, в лева

Депозит, в лева

1

Полуремарке платформен контейнеровоз В 2567 ЕК

2623

40

1000

2

Полуремарке бордово контейнеровоз В 2627 ЕК

2623

40

1000

3

Полуремарке бордово контейнеровоз В 2625 ЕК

2623

40

1000

4

Полуремарке платформен контейнеровоз В 8317 ЕК

2623

40

1000

5

Полуремарке платформен контейнеровоз В 2624 ЕК

3489

40

1000

6

Полуремарке платформен контейнеровоз В 2622 ЕК

2623

40

1000

7

Ремарке бордово 12 т.

942

20

400

8

Ремарке бордово 12 т.

942

20

400

9

Ремарке бордово 12 т.

942

20

400

10

Ремарке бордово 12 т.

942

20

400

11

Кофъчен товарач Люнгби L30 № 6

243413

3500

30000

Цените са в лева, без ДДС.

 1. Начин на плащане – по банков път или в брой. Всички разходи за разкомплектоване, товарене и експедиция на активите са за сметка на купувачите.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

        3.1. Цена на документация - 20 лв. (вкл. ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 20.01.2021 г. включително. Сканиран платежен документ се изпраща на ел. поща zop@port-varna.bg.

        3.2. Получаване на документация – във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или на електронната поща, от която е изпратен платежния документ, в сканиран “pdf” формат, след извършване на плащане по реда на т. 3.1.

 1. Оглед на активите: след представяне на заявка за оглед (по образец) на отговорните лица за оглед в срок до 20.01.2021 г.
 2. Депозити за участие в търга, внесени в срок до 20.01.2021 г. във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 21.01.2021 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД.
 4. Търгът ще се проведе на 25.01.2021 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД.

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Продажба на материални активи, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в последващ търг с тайно наддаване, закрито заседание

 1. Продажба на материални активи, както следва:

Актив

Начална цена, в лева, без ДДС

Стъпка наддаване, в лева

Депозит, в лева

Захват за контейнер 40 футов

638

10

300

Захват за контейнер 20 футов

459

10

200

Захват за контейнер 20 футов

459

10

200

Захват за контейнер 40 футов

459

10

200

Захват за контейнер 40 футов

638

10

300

Захват за контейнер 20 футов

459

10

200

Пневматична машина Нойеро

7243

100

3500

Фолксваген

661

10

300

Автоклав Steril maximum

4403

100

2000

Стоматологичен юнит 6210 N2, с аксесоари и компресор

4031

100

2000

Дестилатор

109

10

50

Опаковъчна машина

138

10

50

Цените са в лева, без ДДС.

 1. Начин на плащане – по банков път или в брой. Всички разходи за разкомплектоване, товарене и експедиция на активите са за сметка на купувачите.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

        2.1. Цена на документация - 20 лв. (вкл. ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 19.01.2021 г. включително. Сканиран платежен документ се изпраща на ел. поща zop@port-varna.bg.

        2.2. Получаване на документация – във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или на електронната поща, от която е изпратен платежния документ, в сканиран “pdf” формат, след извършване на плащане по реда на т. 2.1.

 1. Задължителен оглед на активите: след представяне на заявка за оглед (по образец) на отговорните лица за оглед в срок до 19.01.2021 г.
 2. Депозити за участие в търга, внесени в срок до 19.01.2021 г. във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 20.01.2021 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД.
 4. Търгът ще се проведе на 22.01.2021 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД.

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти за поставяне на вендинг машини 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем за срок от 5 години на обособени обекти. Всеки един от обектите е с площ 1 кв. м.:
  1. Обособени обекти в Пристанище Варна – изток:

Обект 1: Местонахождение: фоайе сграда Морска гара, с идентификатор 10135.1510.14.3;

Обект 2: Местонахождение: сграда Яхт клуб, с идентификатор 10135.1510.14.5.

Обект 3: Местонахождение: до стифадорна 5то к.м., с идентификатор 10135.1510.10.100.2;

Обект 4: Местонахождение: Административна сграда 3ти етаж, с идентификатор 10135.1510.10.100;

Обект 5: Местонахождение: Административна сграда ниско тяло, с идентификатор 10135.1510.10.101.6;

Обект 6: Местонахождение: ВДБ, с идентификатор 10135.1510.10.42;

Обект 7: Местонахождение: сграда Кейова механизация, с идентификатор 10135.1510.10.42;

Обект 8: Местонахождение: 7мо к.м., с идентификатор 10135.1510.10.42;

Обект 9: Местонахождение: фоайе Нова битова сграда, с идентификатор 10135.1510.10.48.1;

Обект 10: Местонахождение: фоайе Нова битова сграда, с идентификатор 10135.1510.10.48.1;

Обект 11: Местонахождение: сграда Тилова механизация, с идентификатор 10135.1510.10.59.

Обособените обекти по т. 1.1. ще се отдадат на един наемател.

 1. Обособени обекти в пристанище Варна – запад:

Обект 12: Местонахождение: лекотоварен портал Административна сграда, с идентификатор 20482.505.603.74.1;

Обект 13: Местонахождение: Административна сграда/пред комендант/, с идентификатор 20482.505.603.74.1;

Обект 14: Местонахождение: Товарен портал/Пералня шивалня, с идентификатор 20482.505.603.28;

Обект 15: Местонахождение: портал/пералня шивалня, с идентификатор 20482.505.603.28;

Обект 16: Местонахождение: фоайе сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 17: Местонахождение: фоайе сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 18: Местонахождение: битовка докери в сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 19: Местонахождение: битовка докери в сграда ТРД, с идентификатор 20482.505.603.20;

Обект 20: Местонахождение: сграда Митница, с идентификатор 20482.505.603.48;

Обект 21: Местонахождение: 17то к.м., с идентификатор 20482.505.603.14;

Обект 22: сграда Тилова механизация, с идентификатор 20482.505.603.58.

Обособените обекти по т. 1.2. ще се отдадат на един наемател.

 1. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена е 56,00 лв./кв. м. без ДДС. В цената е включено месечното потребление на ел. енергия и вода.
 2. Стъпка за наддаване: 5,00 лв. над първоначалната цена.
 3. Депозити за участие в търга, внесен в срок до 25.11.2019 г., в брой или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора:

4.1. за Обекти по т. 1.1: - 1 232 лв.;

4.2. за Обект № 1.2.: - 1 232 лв.

 1. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600 ч., в срок до 25.11.2019 г. включително; получаване на документация - ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 26.11.2019 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 28.11.2019 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.    

02 декември 2019 г. - Заповеди на Изпълнителния директор за определяне на наематели за обекти от № 1 до № 22: