EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособен обект, Пристанище Варна - запад 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

  1. Отдаване под наем за срок от 5 г. на Офис Е-28, с площ 12 кв.м., в Административна сграда тяло „В“ с идентификатор 20482.505.680.30.
  2. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена, определена при спазване изискванията на ППЗДС: 150 лв.
  3. Стъпка за наддаване: 5 лв.
  4. Депозит за участие в търга в размер на 300 лв. се внася в срок до 24.10.2022 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
  5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
  1. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 24.10.2022 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
  2. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 25.10.2022 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 26.10.2022 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За доп. информация: тел. 052/692-357