EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособени проекти, Пристанище варна - запад 

ПОКАНА

за участие в повторен търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем за срок от 5 г. на обект 6: офис Е-21 в Административна сграда тяло „В“ с идентификатор 20482.505.680.30, етаж 1; предназначение: административна, делова сграда, с площ 24,00 м2.
 2. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена: 130 лв.
 3. Стъпка за наддаване: 7 лв.
 4. Депозит за участие в търга в размер на 260 лв. се внася в срок до 01.02.2023 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
 1. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 01.02.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 2. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 02.02.2023 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 03.02.2023 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За информация: тел. 052692357

 
 

Отдаване под наем на обособена зона за паркиране, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 1. Отдаване под наем на обособена зона за паркиране, за срок до 30.09.2028 г. Местонахождение: Откритата площ в тила на 3то и 4то к.м. с идентификатор 10135.1510.10; Площ: 1870.5 кв.м.
 2. Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Начална тръжна месечна наемна цена, определена при спазване изискванията на ППЗДС, е 16 580 лв. без ДДС.
 3. Стъпка за наддаване: 830 лв.
 4. Депозит за участие в търга в размер на 34 820 лв., внесен в срок до 13.02.2023 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.
 5. Допълнителни условия: задължение на избрания наемател е да поддържа за негова сметка градинката с рози, намираща се в зоната за паркиране.
 6. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.
 1. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 13.02.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.
 2. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 14.02.2023 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 15.02.2023 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За доп. информация: тел. 052/692-357; 052/692-467

 
 

Отдаване под наем на прилежащи площи ким сгради, Пристанище Варна - изток 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

1.    Отдаване под наем на:

Обект 1: Спомагателна площ: 35,64 кв.м. и Търговска площ: 126,75 кв.м. към Сграда с идентификатор 10135.1510.10.34., с предназначение: друг вид обществена сграда. Срок за отдаване под наем: 29 юли 2026 г.

Обект 2: Прилежаща площ от 130,58 кв.м. към Сграда с идентификатор 10135.1510.14.3, с предназначение: административна, делова сграда, Срок за отдаване под наем: 22 февруари 2027 г.

2.    Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем. Началната тръжна месечна наемна цена, в лева, без ДДС, определена при спазване изискванията на ППЗДС, по обекти: За Обект № 11 428 лв.; За Обект № 21 290 лв.

3.    Стъпка за наддаване за всеки обект поотделно: 15 лв.

4.    Депозит за участие в търга: За Обект № 1: 2 856 лв.; За Обект № 2: 2 580 лв., внесен в срок до 13.01.2023 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.

5.    Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.

6.    Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 13.01.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

7.    Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 16.01.2023 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 17.01.2023 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

17 януари 2023 г. - Заповеди на Изпълнителния директор за определяне на наематели за обекти от 1 до 2:

За доп. информация: тел. 052/692-357

 
 

Отдаване под наем на обособени проекти, Пристанище варна - запад 

ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване, закрито заседание

 

 

1.  Отдаване под наем за срок от 5 г.:

Описание

Обект

Офис

Площ кв. м.

Първоначална месечна цена в лева, без ДДС

Стъпка за наддаване

Депозит

Административна сграда тяло „Д“ с идентификатор 20482.505.680.48; предназначение: административна, делова сграда, партерен етаж

Обект 1

Д-11

15,82

140,00

7,00

280,00

Обект 2

Д-12

21,90

220,00

11,00

440,00

Обект 3

Д-4

10,00

80,00

4,00

160,00

Административна сграда тяло „В“ с идентификатор 20482.505.680.30, етаж 1; предназначение: административна, делова сграда

Обект 4

Е-27

25,00

280,00

15,00

560,00

Обект 5

Е-15 Е-16

52,00

410,00

20,00

820,00

Обект 6

Е-21

24,00

130,00

7,00

260,00

Административна сграда тяло „Б“, идентификатор 20482.505.680.74.1; партер

Обект 7

Е-26

23,00

270,00

14,00

540,00

Закрита част от панелна постройка до магазия №3 с идентификатор 20482.505.680.63

Обект 8

-

38,50

150,00

8,00

300,00

Открита площ с идентификатор 20482.505.680, в района до Административна сграда тяло „В“

Обект 9

-

56,00

600,00

30,00

1200,00

 

2.  Начин на плащане – по банков път, съгласно условията на сключения договор за наем.

3.  Депозит за участие в търга се внася в срок до 10.01.2023 г., по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора.

4.  Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение.

6.  Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 10.01.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg. Получаване на документация - в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

7.  Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 11.01.2023 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 12.01.2023 г. от 10.30 ч., в Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

13 януари 2023 г. - Заповеди на Изпълнителния директор за определяне на наематели за обекти от 1 до 5 и от 7 до 9:

За информация: тел. 052692357