ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Доставка на специализирани гуми за пристанищна техника, тежкотоварни гуми, леки и лекотоварни гуми 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 31.05.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 16.00 ч. на 03.06.2024 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

1. Предмет – сключване на договори за доставка на специализирани гуми за пристанищна техника, тежкотоварни гуми, леки и лекотоварни гуми, съгласно изискванията на Техническата спецификация в приложение. Прогнозна стойност на поръчката – общ бюджет от 1 000 000 /един милион/ лева, без ДДС, както следва:

1.1. Позиция № 1: Специализирани гуми за повдигачи, с прогнозна стойност 650 000 лв. без ДДС;

1.2. Позиция № 2: Специализирани гуми за товарачи, с прогнозна стойност 180 000 лв. без ДДС;

1.3. Позиция № 3: Тежкотоварни гуми, с прогнозна стойност 160 000 лв. без ДДС;

1.4. Позиция № 4: Леки и лекотоварни гуми, с прогнозна стойност 10 000 лв. без ДДС.

2. Вид на процедурата: търговска поръчка.

3. Срок, условия и място на доставка:

3.1. Срок на договора: до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката, но не повече от 2 /две/ години;

3.2. Срок на доставка: съгласно предложението на избрания участник и условията на сключения договор, но не по-дълъг от изискванията на Техническата спецификация;

3.3. Място: пристанище Варна – изток и пристанище Варна - запад.

4. Ограничения при изпълнение на търговската поръчка:

4.1. В пълно съответствие с утвърдената Техническа спецификация;

4.2. Изпълнението на търговската поръчка ще се организира при условията на периодични заявки и доставки;

4.3. Всяка доставка е необходимо да се придружава от сертификат за качеството на производителя;

4.4. Възложителят извършва входящ контрол за качеството на стоките, предмет на търговската поръчка при изпълнението на всяка доставка.

5. Квалификационни изисквания към кандидатите:

5.1. Да представят доказателства за правото им да предлагат продукция на производителя: дистрибуторски договор, пълномощно за търговско посредничество или друг аналогичен документ;

5.2. Да предоставят информация за реализиран специфичен оборот за периода 2021 г. – 2023 г. (специфичен оборот е оборот от изпълнени сходни с предмета на поръчката доставки на гуми за товаро-разтоварна техника, тежкотоварни гуми, леки и лекотоварни гуми)минимално изискване, както следва:

5.2.1. По Позиция № 1650 000 лева без ДДС;

5.2.2. По Позиция № 2 – 180 000 лева без ДДС;

5.2.3. По Позиция № 3 – 160 000 лева без ДДС;

5.2.4. По Позиция № 4 – 10 000 лева без ДДС.

Когато участникът представя оферта за повече от една позиция, следва да отговаря на изискванията по т. 5 за всяка позиция поотделно.

5.3. Не по-малко от 2 (две) актуални удостоверения за добро изпълнение в периода 2021 г. – 2023 г. - доказателства за търговската репутация на кандидата, или други документи, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на поръчката. Удостоверенията за добро изпълнение е необходимо да съдържат изх. №/дата на издаване, описание на предмета на поръчката, стойност на сключения договор и пълно наименование на Възложителя;

Когато участникът представя оферта за повече от една позиция, не е необходимо представянето на отделни удостоверения за добро изпълнение за всяка от позициите.

5.4. Кандидатите по Позиция № 1, т. 5 и по Позиция № 2 т. 5 от Списък в приложение да осигурят възможност за напълване с Polyfil.

6. Изисквания за качество:

6.1. Предлаганите гуми, предмет на търговската поръчка в съответните обособени позиции, да отговарят на изискванията на Техническата спецификация;

6.2. Участниците да имат въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 в сферата на доставка на автомобилни, товарни и специализирани гуми.

 

За допълнителна информация: тел.052/692-467, 052/692-357.

 

 
 

Избор на доставчик и координатор на балансираща група на електрическа енергия по свободно договорени цени за небитови потребители, присъединени на ниво средно и ниско напрежение за нуждите на „Пристанище Варна" ЕАД 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 05.06.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 16.00 ч. на 06.06.2024 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

 1. Предмет - сключване на рамков договор за доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени за небитови потребители, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД по договор за комбинирани услуги за доставка и участие, като непряк член на стандартна балансираща група, съгласно изискванията на Техническа документация в приложение. Предметът на търговската поръчка е неделим и ще се възложи на един изпълнител.
 2. Прогнозна стойност на поръчката – 5 000 000 лева, без включен ДДС.
 3. Вид на процедурата: търговска поръчка.
 4. Срок и място на изпълнение:
  • Срок: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първия график за доставка;
  • Място: Поръчката се изпълнява в точките на доставка към включените в електроразпределителната мрежа обекти на Възложителя, находящи се на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна, площад „Петко Славейков“ №1 и област Варна - Приложение №1 към Техническата спецификация на Възложителя.
 5. Изисквания към Участниците:
  • Участникът да притежава валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, с включени права и задължения за дейността „Координатор на стандартна балансираща група в Република България“ в съответствие с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ;
  • Участникът да е регистриран в „ЕСО“ ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“;
  • Участникът да има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ с Електроразпределение (ЕРП) „Север” и ЕРП „Юг”;
  • Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството (ISO 9001:2015 или еквивалентен) по предмета на поръчката и валиден сертификат за внедрена система за управление на енергията (EnMS) или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 50001:2018 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката. Под „обхват сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира търговия с електрическа енергия и предоставяне на услуги в качеството на координатор на балансираща група. Под „еквивалент“ следва да се разбира удостоверение или сертификат със сходен обхват и изисквания като на посочените версии (година);
  • Участникът да притежава внедрена система за управление на информационната сигурност или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 27001:2013 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката. Под „обхват сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира управление на сигурността на информацията при търговия с електрическа енергия и предоставяне на услуги в качеството на координатор на балансираща група. Под „еквивалент“ следва да се разбира удостоверение или сертификат със сходен обхват и изисквания като на посочените версии или стандарт от по-нова версия (година);
  • Участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, размерът на който да е минимум двукратният размер на прогнозната стойност на поръчката;
  • Участникът да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
 6. Изисквания към Изпълнителя:
  • Изпълнителят да извършва за своя сметка, пълната процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на Възложителя, като клиент - потребител на свободния пазар и регистрирация на обектите му на краен клиент - потребител на пазара;
  • Изпълнителят да включи обектите на Възложителя в стандартна балансираща група, с координатор Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса за участие, и да регистрира Възложителя като участник в стандартна балансираща група - непряк член съгласно ПТЕЕ;
  • В качеството на координатор на балансираща група, Изпълнителят да осигурява прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ;
  • Изпълнителят да поддържа и предава електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на Възложителя;
  • Изпълнителят да разполага с внедрена система за дистанционно измерване и наблюдение на консумацията на доставяната ел. енергия (подробно описана в раздел VIII на Техническата спецификация), към която за своя сметка да присъедини обектите на Възложителя, представяйки му “on line” достъп за срока на договора;
  • Изпълнителят да спазва разпоредбите на Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него, както и всички нормативни изисквания на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правилата за измерване на количеството на електрическата енергия, изготвени на основание на чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката и разпорежданията на оператора на електро-преносната мрежа (ОЕМ), така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия;
  • Да отговаря на разпоредбите на чл. 14, ал. 4 и чл. 15 от Закона за енергийната ефективност и да е изпълнил индивидуалните цели за 2021, 2022 и 2023 годинa така, че да не бъде сакциониран по реда на чл. 97 от ЗЕЕ.
  • С цел прогнозируемост на разходите и осигуряване на информация за вземане на информирани управленски решения за тяхната оптимизация, Изпълнителят да изготвя месечни доклади за пазара на електрическа енергия. В доклада за пазара на електрическа енергия, трябва да са отразени минимум следните сегменти, независимо от начина на структурирането му: секция новини; секция фючърсни цени в региона; секция планирани и непланирани ремонтни програми; секция управление на потреблението и възможности за оптимизация на разходите; и др.

За допълнителна информация: тел.052/692-157052/692-357.

 
 

Доставка на горива 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 31.05.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 16.00 ч. на 03.06.2024 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

 1. Предмет - сключване на рамкови договори за доставка на горива, съгласно изискванията на Техническата спецификация, с общ бюджет от 5 млн. лева, без ДДС, както следва:
 • Позиция 1 с прогнозна стойност 4,4 млн. лева, без ДДС:

        Дизелово гориво до 0,001% сяра В6 – 6% съдържание на биокомпонент;

        Гориво за извънпътна техника и трактори – без съдържание на биокомпонент.

 • Позиция 2: Котелно гориво до 1,00% сяра, с прогнозна стойност 600 хил. лева, без ДДС;
 1. Вид на процедурата: търговска поръчка.
 2. Срок и място за изпълнение.
  • Срок: до изчерпване на прогнозната стойност на съответната Позиция, но не повече от 2 /две/ години;
  • Място: пристанище Варна - изток и пристанище Варна - запад.
 3. Ограничения при изпълнение на търговската поръчка:
  • В пълно съответствие с утвърдената Техническа спецификация;
  • Изпълнението на търговската поръчка ще се организира при условията на периодични заявки за доставки;
  • Всяка доставка е необходимо да се придружава от транспортни документи и декларация за съответствие на качеството, издадени от производителя;
  • Възложителят извършва входящ контрол за качеството на стоките, предмет на търговската поръчка при изпълнението на всяка доставка.
 4. Квалификационни изисквания към кандидатите:
  • Да представят копие на удостоверение за регистрация в Регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, издаден от Министъра на икономиката и индустрията, по реда на Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, удостоверяващо правото им да търгуват с горивата, за които участват;
  • Да предоставят информация за реализиран специфичен оборот за периода 2021 г. – 2023 г. (специфичен оборот е оборот от изпълнени доставки на горива, сходни с обособената позиция за която участват); – минимално изискване, както следва:

                 По Позиция 1 -  4,4 млн. лв. без ДДС;

                 По Позиция 2 -  600 хил. лв. без ДДС.

 • Не по-малко от 2 (две) актуални удостоверения за добро изпълнение в периода 2021 г. – 2024 г. - доказателства за търговската репутация на кандидата, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват. Удостоверенията за добро изпълнение е необходимо да са за периода 2021 – 2024 г., да съдържат изх. №/дата на издаване, описание на предмета на поръчката, стойност на сключения договор и пълно наименование на Възложителя;
 • Да имат на разположение автоцистерни, проверени и пломбирани от ДАМТН;
 • Участниците да имат въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват: доставка на нефтопродукти.
 1. Изисквания за качество: Горивото да отговаря на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и Наредба № 40/14.01.2004 г., за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

За допълнителна информация: тел.052/692-467052/692-357.

 
 

Временно поставяем склад за негорими товари в негорими опаковки, пристанище Варна - запад 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 29.05.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 16.00 ч. на 30.05.2024 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

 1. Предмет – сключване на договор за доставка и монтаж на временно поставяем склад за негорими товари в негорими опаковки, пристанище Варна - запад, съгласно изискванията на Техническа спецификация. Прогнозна стойност на поръчката – 3 300 000 лева без ДДС. Предметът на търговската поръчка е неделим и ще се възложи на един изпълнител.
 2. Вид на процедурата: търговска поръчка.
 3. Срок, условия и място на изпълнение.
  • Срок на изпълнение: съгласно предложението на избрания участник и условията на сключения договор, но не по-дълъг от изискванията на Техническата спецификация;
  • Място: пристанище Варна - запад.
 4. Ограничения при изпълнение на търговската поръчка:
  • В пълно съответствие с утвърдената Техническа спецификация;
  • Да извършат предварителен оглед и да се запознаят на място с изготвения проект за временно поставяем склад за товари. С подаване на офертата участниците декларират, че са извършили оглед на място и са се запознали с изготвения проект;
  • Всички работи, предвидени в прогнозната количествена сметка, е необходимо да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания;
  • Да се създаде организация за управление на работния процес и подготвяне на необходимата документация за приемане на обекта, вкл. представяне на необходимите сертификати и декларации за съответствие на доставените материали и документация за оборудването, както и изготвяне на екзекутивна документация;
  • Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнение и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно нормативните изисквания, и начин на изпълнение по предмета на търговската поръчка.
 5. Квалификационни изисквания към кандидатите:
  • Да предоставят информация за реализиран общ оборот за периода 2020 г. – 2022 г. – минимално изискване общо 8 000 000 лв. без ДДС;
  • Да предоставят информация за реализиран специфичен оборот за периода 2020 г. – 2022 г. (специфичен оборот е оборот от изпълнени доставки и монтаж на съоръжения от едро габаритна стоманена конструкция, сходни с предмета на поръчката) – минимално изискване – 2 000 000 лева без ДДС;
  • Не по-малко от 3 (три) актуални удостоверения за добро изпълнение в периода 2021 г. – 2023 г. - доказателства за търговската репутация на кандидата, или други документи, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на поръчката.
 6. Изисквания за качество: Предложението, предмет на търговската поръчка, да отговаря на изискванията на Техническата спецификация.

За допълнителна информация: тел.052/692-467, 052/692-357.

 
<<   <   1 2  >   >>