EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Проектиране и внедряване на интегрирана система за обработка на информацията в отдел „Складово-експедиционен", за нуждите на „Пристанище Варна" ЕАД 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена - 120 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 09.12.2020 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
  • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 10.12.2020 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

За допълнителна информация: тел. 052/69 23 57