ПОДАЙ СИГНАЛ ×
EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на корабен товарач за зърно и кейов, лентов конвейер  

Документация за участие в процедурата се получава на следния линк: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на корабен товарач за зърно и кейов, лентов конвейер и образци.

 1. Предмет - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на корабен товарач за зърно и кейов, лентов конвейер, съгласно изискванията на Техническа спецификация, с общ бюджет от 4 345 000 евро, без ДДС.

За допълнителна информация: тел.0887/261-279, 0895/926-667.

16 ноември 2023 - Промяна в Заповед за откриване.

 1. Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. българско време на 11.12.2023 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.
 1. Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 12.12.2023 г. от 10.30 ч. българско време в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна – изток.

За допълнителна информация: тел. 052/692-467; 052/692-357.

Documentation for participation in the procedure can be obtained at the following link: Delivery, assembly and commissioning of a ship loader for grain and a quay belt conveyor and blanks

1. Subject matter: Delivery, assembly and commissioning of a ship loader for grain and a quay belt conveyor, in compliance with the Technical Specifications, with a total budget of EUR 4 345,000 (VAT excluded).

 

November 16, 2023 - Amend order

2.  Offers in the bidding procedure shall be accepted until 14.00 hrs Bulgarian Time on December 11, 2023 at the Registry Office of Port of Varna EAD.

3.  The offers shall be opened, reviewed and evaluated on December 12, 2023 at 10.30 hrs Bulgarian Time at the Conference Room of the administration building at Varna East port.

Aditional information:

Technical diagrams and drawings:

01_Situation.dwg

01_Situation.pdf

02_Situation.dwg

02_Situation.pdf

3D_Visualization_weighing_tower.dwg

3D_Visualization_weighing_tower.pdf

MT-01-Technical_equipment_plan.dwg

MT-01-Technical_equipment_plan.pdf

MT-02-Technical_equipment_slice.dwg

MT-02-Technical_equipment_slice.pdf

Technological_scheme_for_connecting_the_main_conveyor_with_the_shiploader.pdf

VW_Grain_Terminal_7_11_2023.pdf

VW_Grain_Terminal_31_10_23.dwg

 

Pictures of the project site:

Location1.jpg

Location2.jpg

Location3.jpg

Location4.jpg

Location5.jpg

Location6.jpg

Location7.jpg

Location8.jpg

Location9.jpg

 

 
 

Ремонт и доставка на резервни части за кофъчни товарачи марка Волво 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 22.11.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 23.11.2023 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

 1. Предмет - сключване на рамков договор за ремонт и доставка на резервни части за кофъчни товарачи марка Волво за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация в приложение. Прогнозна стойност на поръчката - 260 хил. лева, без ДДС. Възложителят си запазва правото да сключи договор с не повече от трима изпълнители.
 2. Вид на процедурата: търговска поръчка.
 3. Срок и място на изпълнение:
  • Срок: до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката, но не повече от 1 /една/ година;
  • Място: пристанище Варна - изток и пристанище Варна - запад.
 4. Ограничения при изпълнение на търговската поръчка:
  • В пълно съответствие с утвърдената Техническа спецификация;
  • Изпълнението на търговската поръчка ще се организира при условията на заявки за ремонт и/или доставка до Изпълнителя, предложил най-ниска цена за съответния артикул в офертата си за участие в настоящата процедура. При необходимост от доставка на поръчкови артикули, представител на Възложителя изпраща запитване до всички Изпълнители, с които е сключил договор. Поръчковите артикули се заявяват на Изпълнителя, предложил най-ниска цена в отговор на запитването.
  • Всяка доставка е необходимо да се придружава от сертификати за произход и декларация за съответствие на качеството, издадени от производителя;
  • Възложителят извършва входящ контрол за качеството на стоките, предмет на търговската поръчка при изпълнението на всяка доставка.
 5. Квалификационни изисквания към кандидатите:
  • Да представят документи, доказващи правото им да предлагат продукция и извършват ремонтни или сервизни дейности от производителя: дистрибуторски договор, пълномощно за търговско посредничество или друг аналогичен документ;
  • Да предоставят информация за реализиран общ оборот за периода 2020 г. – 2022 г. – минимално изискване - 260 хил. лв. без ДДС;
  • За периода 2020 г. – 2023 г. да са изпълнени успешно поне 2 договора с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката (сходен предмет и обем включва изпълнени договори за извършени ремонт и доставка на резервни части за подемно – транспортни машини марка Волво, с обща стойност не по-малко от 260 хил. лв.);
  • Не по-малко от 2 (две) актуални удостоверения за добро изпълнение в периода 2020 г. – 2023 г. - доказателства за търговската репутация на кандидата, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на поръчката.
 6. Изисквания за качество: Предлаганите резервни части, предмет на търговската поръчка, да отговарят на изискванията на Техническата спецификация, на Списъка с каталожни номера или да са еквивалентни и да са съвместими с машините.

За допълнителна информация: тел. 052/692-467; 052/692-357.

 
 

Изработка и доставка механични части за портални кранове 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 21.11.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 22.11.2023 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

 1. Предмет - сключване на рамков договор за изработка и доставка на механични части за портални кранове за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация в приложение. Прогнозна стойност на поръчката - 160 хил. лева, без ДДС. Възложителят си запазва правото да сключи договор с не повече от трима изпълнители.
 2. Вид на процедурата: търговска поръчка.
 3. Срок и място на изпълнение:
  • Срок: до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката, но не повече от 1 /една/ година;
  • Място: пристанище Варна - изток и пристанище Варна - запад.
 4. Ограничения при изпълнение на търговската поръчка:
  • В пълно съответствие с утвърдената Техническа спецификация;
  • Изпълнението на търговската поръчка ще се организира при условията на заявки за изработка и/или доставка до Изпълнителя, предложил най-ниска цена за съответния артикул в офертата си за участие в настоящата процедура. При необходимост от доставка на поръчкови артикули, представител на Възложителя изпраща запитване до всички Изпълнители, с които е сключил договор. Поръчковите артикули се заявяват на Изпълнителя, предложил най-ниска цена в отговор на запитването.
  • Всяка доставка е необходимо да се придружава от сертификати за произход и декларация за съответствие на качеството, издадени от производителя;
  • Възложителят извършва входящ контрол за качеството на стоките, предмет на търговската поръчка при изпълнението на всяка доставка.
 5. Квалификационни изисквания към кандидатите:
  • Да представят документи, доказващи техническа възможност за изработка на механични части: наличие на производствена база с необходимите металообработващи машини за изпълнение на договора;
  • Да предоставят информация за реализиран общ оборот за периода 2020 г. – 2022 г. – минимално изискване - 160 хил. лв. без ДДС;
  • За периода 2020 г. – 2023 г. да са изпълнени успешно поне 2 договора с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката (сходен предмет и обем включва изпълнени договори за извършени доставки на механични части за кранове, с обща стойност не по-малко от 160 хил. лв.);
  • Не по-малко от 2 (две) актуални удостоверения за добро изпълнение в периода 2020 г. – 2023 г. - доказателства за търговската репутация на кандидата, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на поръчката;
 6. Изисквания за качество: Предлаганите механични части за портални кранове, предмет на търговската поръчка, да отговарят на изискванията на Техническата спецификация.

За допълнителна информация: тел. 052/692-467; 052/692-357.

 
 

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 15 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 17.11.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 20.11.2023 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

 1. Предмет - сключване на рамкови договори за доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация с общ бюджет 350 хил. лева, без ДДС, както следва:
  1. Позиция 1: Доставка на работно облекло, с прогнозна стойност 176 500 лева, без ДДС;
  2. Позиция 2: Доставка на предпазни обувки, с прогнозна стойност 90 000 лева, без ДДС;
  3. Позиция 3: Доставка на лични предпазни средства, с прогнозна стойност 83 500 лева, без ДДС.
 2. Вид на процедурата: търговска поръчка.
 3. Срок и място на изпълнение:
  1. Срок: до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката, но не повече от 18 месеца;
  2. Място: пристанище Варна - изток и пристанище Варна - запад.
 4. Ограничения при изпълнение на търговската поръчка:
  1. В пълно съответствие с утвърдената Техническа спецификация;
  2. Изпълнението на търговската поръчка ще се организира при условията на периодични заявки за доставки;
  3. Възложителят извършва входящ контрол за качеството на стоките, предмет на търговската поръчка при изпълнението на всяка доставка.
 5. Квалификационни изисквания към кандидатите:
  1. Преки производители, или надлежно упълномощени от тях юридически лица, или техни обединения. Да представят документ, доказващ правото им да предлагат продукция от производителя: дистрибуторски договор, пълномощно за търговско посредничество или друг аналогичен документ;
  2. Да предоставят информация за реализиран общ оборот за периода 2020 г. – 2022 г. – минимално изискване, както следва:
   1. По Позиция 1 -  176 000 лв. без ДДС;
   2. По Позиция 2 -  90 000 лв. без ДДС;
   3. По Позиция 3 -  83 000 лв. без ДДС.
  3. За периода 2020 г. – 2023 г. да са изпълнени успешно поне 2 договора с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват (сходен обем включва изпълнени договори за доставка: за Позиция 1 общ обем не по-малко от 176 000 лв.; за Позиция 2 общ обем не по-малко от 90 000 лв.; за Позиция 3 общ обем не по-малко от 83 000 лв.)
  4. Не по-малко от 2 (две) актуални удостоверения за добро изпълнение в периода 2020 г. – 2023 г. - доказателства за търговската репутация на кандидата, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на обособената позиция за която участват;
 6. Изисквания за качество:
  1. Въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват: Доставка на работно облекло и/или обувки и/или лични предпазни средства (в съответствие с обособената позиция за която участват).

За допълнителна информация: тел. 052/692-467; 052/692-357.

 
<<   <   1 2  >   >>