EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Възстановяване на защитното покритие на металоконструкция на кран 10/7, 16/9 и частично на мобилен кран 100/1, както и ремонт на металоконструкцията на кран 10/7, пристанище Варна - запад 

 

Предмет: възстановяване на защитното покритие на металоконструкция на кран 10/7, 16/9 и частично на мобилен кран 100/1, както и ремонт на металоконструкцията на кран 10/7, пристанище Варна - запад, съгласно Техническа спецификация. Предметът на търговската поръчка е неделим и ще се възложи на един изпълнител. 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 02.04.2020 г. включително. Сканиран платежен документ се изпраща на ел. поща zop@port-varna.bg и katiab@port-varna.bg. Получаване на документация – на електронната поща от която е изпратен платежния документ, в сканиран “pdf” формат, след получаване на платежния документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 03.04.2020 г., подписани и подпечатани в сканиран “pdf” формат на ел. поща: zop@port-varna.bg.

Офертите ще се разглеждат и оценяват на 07.04.2020 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, пристанище Варна - изток.

 

За допълнителна информация: тел. 052/69 23 57.