EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Доставка и сервизно обслужване на челен товарач, Пристанище Варна - Запад 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 19.09.2022 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 20.09.2022 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

Квалификационни изисквания към кандидатите:

 1.  Преки производители или надлежно упълномощени юридически лица. Упълномощителният  документ  може  да  бъде  договор  за представителство, или оторизационно писмо,  включващ/о описание на съответните правомощия, идентични или сходни с предмета на поръчката и в сила за периода, през който ще действа договора за изпълнението й. Документът трябва да бъде подписан и подпечатан, придружен с превод на български език, ако е приложимо;
 2. Да предоставят информация за реализиран общ оборот за периода 2019 г. – 2021 г. – минимално изискване общо 1 400 000 лв. без ДДС;
 3. За периода 2019 г. – август 2022 г. да са изпълнени успешно договори с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката (сходен предмет и обем включва изпълнени договори за доставка и сервизно обслужване на челни товарачи, на стойност не по-малко от 500 хил. лв.);
 4. Не по-малко от 2 (две) актуални удостоверения за добро изпълнение в периода 2019 г. – август 2022 г. - доказателства за търговската репутация на кандидата, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на поръчката;
 5. Да разполагат с квалифицирани специалисти за гаранционно и сервизно обслужване.

За допълнителна информация: тел. 052/692-357; 052/692-458.

 
 

Доставка на стоманени материали 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 12,00 часа на 05.09.2022 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 07.09.2022 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 08.09.2022 г., в 10,30 часа в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За допълнителна информация: тел. 052/692-357

 
 

Доставка на горива 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 12,00 часа на 05.09.2022 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 07.09.2022 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 07.09.2022 г., от 15,00 часа в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За допълнителна информация: тел. 052/692-357

 
 

Ремонт и доставка на резервни части на кофъчни товарачи марка Люнгби 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 120 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 29.08.2022 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 31.08.2022 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 01.09.2022 г. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За допълнителна информация: тел. 052/692-467

 
<<   <   1 2  >   >>