EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Конкурси


 

К-02-21 “Възлагане на застрахователни услуги на пристанищна инфраструктура” 

  1. Предмет: Възлагане на застрахователни услуги - “Индустриален пожар“ на пристанищна инфраструктура.
  2. Вид на процедурата: конкурс по реда на Приложение № 1, т. 11 към чл. 29, ал. 2 от Правилник за приложение на Закона за публичните предприятия.
  3. Изисквани документи: Оферта, Административни сведения, Копие от документ за закупена документация; Декларации за липса на обстоятелства; Копие от лиценз от КФН; Списък с изпълнени застраховки; Удостоверения за добро изпълнение; Списък на конкретни застрахователни агенти и техния опит; Справка за липса на висящи (неизплатени, но предявени) застрахователни обезщетения към Възложителя; Предложения по критерии за оценка и проекти на полици, съобразени с изискванията на Възложителя.
  4. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

        4.1. Цена на документация - 120 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка IBAN BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 04.06.2021 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg.

       4.2. Получаване на документация – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 08.06.2021 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

  1. Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 09.06.2021 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, пристанище Варна - изток.

 

За информация: Мариета Манолова – Финансов директор, тел. 0883/929-000