EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Конкурси


 

 

 1. Предмет: Възлагане на застрахователни услуги - “Гражданска отговорност” на МПС, собственост на “Пристанище Варна” ЕАД.
 2. Вид на процедурата: конкурс по реда на Приложение № 1, т. 11 към чл. 29, ал. 2 от Правилник за приложение на Закона за публичните предприятия.
 3. Срок и място на изпълнение:
  1. Застрахован: “Пристанище Варна” ЕАД;
  2. Териториална валидност на застраховките – Република България.
  3. Срок: 00.00 часа на 01.04.2022 г. до 24.00 часа на 31.03.2023 г.
 4. Начална цена: Цената на застраховките (застрахователната премия) се определя от застрахователя - участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочената застраховка към 2021 г.
 5. Изисквани документи: Оферта, Административни сведения, Копие от документ за закупена документация; Декларации за липса на обстоятелства; Копие от лиценз от КФН; Списък с изпълнени застраховки; Удостоверения за добро изпълнение; Списък на конкретни застрахователни агенти и техния опит; Справка за липса на висящи (неизплатени, но предявени) застрахователни обезщетения към Възложителя; Предложения по критерии за оценка и проект на полицd, съобразен с изискванията на Възложителя.
 6. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

         6.1. Цена на документация - 60 лв. (вкл. ДДС), платена по сметка IBAN BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 11.03.2022 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща zop@port-varna.bg.

         6.2. Получаване на документация – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

     7. Оглед: до 11.03.2022 г., пристанище Варна – изток и пристанище Варна – запад.

     8. Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 14.03.2022 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

     9. Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 15.03.2022 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, пристанище Варна - изток.

За информация: Мариета Манолова – Финансов директор, тел. 0883/929-000