EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Конкурси


 

Възлагане на независим финансов одит 

ПОКАНА

 

 

Във връзка с събиране на оферти с покана за поръчка № Д-52-20 „Възлагане на независим финансов одит“ на ГФО за 2020 и 2021 г. на „Пристанище Варна” ЕАД, отправяме настоящата покана за представяне на оферти.

 

Описание на необходимата услуга, изисквания към участниците и към съдържанието на офертите, и необходими документи/образци:

  1. Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на „Пристанище Варна“ ЕАД.
  2. Годишен финансов отчет за 2019 г. (https://port-varna.bg/bg/About-us/Year-report).
  3. Междинен финансов отчет към 30.09.2020 г.
  4. Образци и проект на договор.

 

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД в срок до 14.00 часа на 11.11.2020 г. на адрес гр. Варна, пл. “Славейков” № 1, партер. Върху плика задължително трябва да бъде написано наименованието на процедурата, името на кандидата, точен адрес за кореспонденция, лице за контакт – мобилен телефон и електронен адрес.

 

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 12.11.2020 г. от 1030ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

 

За информация: Мариета Манолова - тел. 0883/929-000