EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Ремонт на работни и санитарни помещения в сграда  

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 04 август 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Изграждане на нов трафопост в тила на III к.м., пристанище Варна-изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 21 септрември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 06  октомври 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • .......  2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • .......  2020 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • .......  2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • .......  2020 г. - подписан договор № ОП3-11-20 „Изграждане на нов трафопост в тила на III к.м., пристанище Варна-изток“.
 • ....... 2020 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ....... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Ремонт на покриви по магазии, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 27 юли 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 06 август 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 07 август -  24 август 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 24 август 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 24 август 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 18 септември 2020 г. - подписан договор ОП1-07-20 „Ремонт на покриви по магазии, пристанище Варна - изток“.
 • 18 септември 2020 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ................ 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Ремонт на покрив на Магазия № 5, пристанище Варна – запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 18 август 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 03 септември 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 04 - 16 септември 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 17 септември 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 17 септември 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ................ 2020 г. - подписан договор ОП1-09-20 „Ремонт на покрив на Магазия № 5, пристанище Варна – запад“.
 • ................ 2020 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ................ 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>