EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Ремонт на врати в магазии с обособени позиции за пристанище Варна – изток и пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 06 октомври 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 27 декември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 28 декември 2018 г. - 14 януари 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 14 януари 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 15 януари 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 25 януари 2019 г. - подписан договор № ОП3-02-18 „Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, пристанище Варна - запад“.
 • 28 януари 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • 12 юли 2019 г - подписан анекс към договор № ОП3-02-18.
 • 05 януари 2020 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Ремонт на работни и санитарни помещения в сграда  

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 04 август 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Ремонт на силови трансформатори, пристанище Варна – запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 01 юли 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 14 юли 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 15 - 21 юли 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 21 юли 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 21 юли 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 14 август 2020 г. - подписан договор № ОП3-10-20 „Ремонт на силови трансформатори, пристанище Варна – запад“.
 • 14 август 2020 г. обявление за възложена поръчка.
 • 04 януари 2020 г. обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>