ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 17 август 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 30 август 2021 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 31 август - 20 септември 2021 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 20 септември 2021 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 20 септември 2021 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 20 октомври 2021 г. - подписан договор № ОП2-25-21 „Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна - запад“.
 • 08 ноември 2021 г. - обявление за възложена поръчка.
 • 30 март 2022 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Ремонт на отбивни съоръжения, боларди и кейова стена на X к.м. и монтаж на нови отбивни съоръжения, обособена позиция № 1 пристанище Варна - изток и Рехабилитация на отбивни съоръжения, обособена позиция № 2 пристанище Варна запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 16 юли 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 06 април 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 19 април 2021 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 20 април - 14 май 2021 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 14 май 2021 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 14 май 2021 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 31 май 2021 г. - подписан договор № ОП2-22-21 „Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна - изток“.
 • 10 юни 2021 г. - обявление за възложена поръчка.
 • 17 ноември 2021 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на паважни, бетонови и асфалтобетонови настилки, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 07 април 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
<<   <   1 2 3  >   >>