EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Доставка и монтаж на силов трансформатор 1000 kVA за ТП №14, пристанище Варна-запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 31 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Ремонт покривна тераса на на „Морска гара“ и козирка на II етаж в сграда „Яхт клуб“, пристанище Варна-изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 30 септември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Ремонт на стоманобетонов канал и стоманена ферма в Магазия № 1, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 24 ноември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Изграждане на стоманобетонов канал IX к.м., пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 08 февруари 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
  • 26 февруари 2021 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
  • 01 - 12 март 2021 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
  • 12 март 2021 г. решение на Възложителя за за прекратяване на процедурата.
  • 12 март 2021 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 
<<   <   1 2 3  >   >>