EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Рехабилитация, вкл. доставка и монтаж на 5 броя трансформатори за ТП 198 и 193, Пристанище Варна – изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9053678/16.06.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Заповед.
 3. Техническа документация.
 4. Образци.
 5. Проект на договор.

За оглед на обекта: Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 24 24

Движение по процедурата:

 • 20 юни 2016 г. - Писмени разяснения, съгласно постъпили запитвания от кандидати, на основание чл. 189 от ЗОП: 1Описание на изпълнени дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в пристанищна инфраструктура, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съгласно образец придружен с удостоверения за добро изпълнение.
 • 01 юли 2016 г. - Писмени разяснения, съгласно постъпили запитвания от кандидати, на основание чл. 189 от ЗОП: 1. Срокът за представяне на оферти е до 14.00 ч. на 05.07.2016 г. в деловодството на Възложителя – партер, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1. 2. Оглед на обектите, може да бъде направен при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти, срещу представени документи, както следва:- Документ за самоличност;- Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.
 • 05 юли 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 06 - 08 юли 2016 г. - заседания на Комисията за получаване и разглеждане на получените оферти (Протокол 1).
 • 14 юли 2016 г. - заседание на Комисията за оценка и класиране на получените оферти (Протокол 2 и приложения).
 • 15 юли 2016 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 19 юли 2016 г. - подписан договор № Д(И)-32-16 “Рехабилитация, вкл. доставка и монтаж на 5 броя трансформатори за ТП 198 и 193, Пристанище Варна – изток“.
 
 

СМР на обект: Проектиране и изграждане ТП 59 /пожарна/, Пристанище Варна - изток 

Изпращане на покана до определени лица,  съгл. чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки.

За оглед на обекта: Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/692-424, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 21 юни 2016 г. - откриване на процедурата и изпращане на покани Заповед.
 • 28 юни 2016 г. - 16,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 29 юни -04 юли 2016 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.
 • 04 юли 2016 г. - изпратени уведомления до участниците.
 • 05 юли 2016 г. - подписан договор.
 
 

в сила от 15 април 2016 г. 

 

в сила от 15 април 2016 г. 

<<   <   32 33 34  >   >>