Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
 • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Процедура № Д(И)-40А-17

Авариен ремонт на обект: “Рехабилитация площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток“

27
7.2017

Изпращане на покана до определени лица,  на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки.

Движение по процедурата:

 • 19 юли 2017 г. - откриване на процедурата и изпращане на покани.
 • 24 юли 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 24 - 26 юли 2017 г. - заседания на Комисията за получаване и разглеждане на получените оферти.
 • 26 юли 2017 г. - прекратяване на процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
 • 27 юли 2017 г. - повторно откриване на процедурата и изпращане на покана.

Процедура № Д(И)-16-17

СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна

25
7.2017

Публично състезание,  съгл. чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Документация, вкл.:

Обявление за поръчката с ID № 796795/19.07.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки

Решение за откриване на процедурата с ID № 796794/19.07.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки;

Техническа документация;

За оглед на обекта: Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0878 933 642 и Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - заопд, тел. 0883 256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 25 юли 2017 г.  – Решение и обявление за изменение с ID № 797722/25.07.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки, на основание чл. 179 от ЗОП.
  • Коригирана документация
  • Коригиран „ЕЕДОП-Д(И)-16-17“ и попълнен от Възложителя, предоставен за зареждане чрез Системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП на Европейската комисия на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd (Файлът се изтегля от падащото меню  - "Save link as ...").
  • Коригиран „ЕЕДОП-АОП“ - стандартен образец, попълнен от Възложителя и предоставен за изтегляне.
 • 16 август 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.

Процедура № Д(И)-12A-17

Ремонт на оперативно – битова сграда - 2, пристанище Варна – запад

17
7.2017

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9064993/06.06.2017 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Техническа документация.
 2. Образци.
 3. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/25 64 33, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата: