EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Изготвяне на оценка за съответствие, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 и Магазия №3 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9087103/01.04.2019 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:

За оглед на обектите: Веселин Калпакчиев, тел. 0888/907336, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1. Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.​

Движение по процедурата:

 
 

Рехабилитация на ТП № 229, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 • 02 април 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 03 - 18 април 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 18 април 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 18 април 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 09 май 2019 г. - подписан договор № ОП3-07-19 „Рехабилитация на ТП № 229, пристанище Варна - изток“.
 • 14 май 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • ......... 2019 г. - обявление за приключване на договор.

 

 
 

Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, съгл. чл. 18, ал. 1, т. 1, на основание чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „в“ от  от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обектите:  Ръководител отдел "Фирмена сигурност", тел. 052/692-515, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1. Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.​

Движение по процедурата:

 • 26 март 2019 г. - промени в условията на процедурата, посочени в обявлението и в документацията за обществената поръчка, на основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, съгласно коригирана документация;
 • 28 март 2019 г. - публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация  ID № 903512/26.03.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки;
 • 07 май 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти;
 • 08 - 10 май 2019 г. - 10,30 ч. открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1).
 • 20 май 2019 г. - 16,00 ч. срок за представяне на допълнително изисканите от участниците документи. 
 
 

Ремонт на врати в магазии, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 • 13 май 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 14 - ..... май 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • .....  май 2019 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • ..... май 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ... 2019 г. - подписан договор № ОП1-05-19 „Ремонт на врати на магазии, пристанище Варна - запад“.
 • ... 2019 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ......... 2019 г. - обявление за приключване на договор.

 

 
<<   <   1 2 3  >   >>