EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Аварийно възстановяване на част от външен топлопровод, пристанище Варна – запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 
 

Ремонт на комини в Пароцентрала, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 • 18 октомври 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 19 - 26 октомври 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 26 октомври 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 26 октомври 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 06 ноември 2018 г. - подписан договор № ОП1-04-18 „Ремонт на комини в Пароцентрала, пристанище Варна - изток“.
 • 15 ноември 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • 05 март 2019 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Доставка на масла и смазочни материали, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9084723/08.01.2019 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 
 • 14 януари 2019 г. - писмени разяснения по поатъпило искане на 14 януари 2019 г., съгласно чл. 180 от ЗОП. Масло тип SAE 5W30 по стандарт UTTO се използава за обслужване на пристанищните ричстакери, съгласно препоръка на съответните производители на този вид техмника. Маслото е доставяно през 2018, както и в предходни периоди.
 • 18 януари 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 22 - 29 януари 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 30 януари 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 08 февруари 2019 г. - подписан договор № СО-12-18 "Доставка на масла и смазочни материали, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД".
 
 

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т. 

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 64 – 67 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 08 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 09 - 22 август 2018 г. - провеждане на пряко договаряне.
 • 23 август 2018 г. - протокол от заседанията на комисията.
 • 23 август 2018 г. - изпратено електронно уведомление до участника, съгл. ЗОП.
 • 07 септември 2018 г. - подписан договор № ОП-06-18 „Авариен ремонт на мобилен кран 144 т.“.
 • 18 септември 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • 06 ноември 2018 г.  - подписан анекс към договор № ОП-06-18.
 • 07 декември  2018 г.  - обявление за изменение.
 • 14 декември 2018 г.  - подписан анекс № 2 към договор № ОП-06-18.
 • 22 януари  2019 г.  - обявление за изменение.
 • 14 януари  2019 г.  - подписан анекс № 3 към договор № ОП-06-18.
 • 29 януари  2019 г.  - обявление за изменение.
 • 06 февруари 2019 г. обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>