EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Аварийно възстановяване на част от външен топлопровод, пристанище Варна – запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 
 

Ремонт на комини в Пароцентрала, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 • 18 октомври 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 19 - 26 октомври 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 26 октомври 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 26 октомври 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 06 ноември 2018 г. - подписан договор № ОП1-04-18 „Ремонт на комини в Пароцентрала, пристанище Варна - изток“.
 • 15 ноември 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • 05 март 2019 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Доставка на масла и смазочни материали, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9084723/08.01.2019 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 
 • 14 януари 2018 г. - Писмени разяснения по постъпило искане на 14 януари 2019 г., съгласно  чл. 180 от ЗОП: Mасло тип SAE 5W30 по стандарт UTTO се използва за обслужване на пристанищните ричстакери, съгласно препоръка на съответните производители на този вид техника. Маслото е доставяно през 2018 г., както и в предходни периоди.
 
 

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т. 

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 64 – 67 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 08 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 09 - 22 август 2018 г. - провеждане на пряко договаряне.
 • 23 август 2018 г. - протокол от заседанията на комисията.
 • 23 август 2018 г. - изпратено електронно уведомление до участника, съгл. ЗОП.
 • 07 септември 2018 г. - подписан договор № ОП-06-18 „Авариен ремонт на мобилен кран 144 т.“.
 • 18 септември 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • 06 ноември 2018 г.  - подписан анекс към договор № ОП-06-18.
 • 07 декември  2018 г.  - обявление за изменение.
 • 14 декември 2018 г.  - подписан анекс № 2 към договор № ОП-06-18.
 • 22 януари  2019 г.  - обявление за изменение.
 • 14 януари  2019 г.  - подписан анекс № 3 към договор № ОП-06-18.
 • 29 януари  2019 г.  - обявление за изменение.
 • 06 февруари 2019 г. обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>