EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Конкурси


 

Възлагане на независим финансов одит 

Обект на процедурата:  Възлагане на одиторска проверка и заверка на Годишните финансови отчети (ГФО) за 2018 г. и 2019 г. на “Пристанище Варна” ЕАД.

Вид на процедурата:  Конкурс по реда на Вътрешните правила за управление и контрол на разходите и паричните средства, чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Изисквания към участниците: специализирани одиторски предприятия по смисъла на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

Изисквани документи: Административни сведения; доказателство за регистрация на одиторско дружество, съгласно чл. 20 ЗНФО; презентация; опит в осъществяването на одиторска дейност, вкл. списък на членовете на екипа ангажиран в конкретния одит; доказателства за техния опит в областта на одитиране на големи предприятия по смисъла на чл. 19 от Закона за счетоводството (ЗС); Списък на основните договори за одиторски ангажименти на големи предприятия по смисъла на чл. 19 от ЗС, изпълнени за периода (2016 г. - 2018 г.), включително стойности, дати и клиенти, придружени с актуални удостоверения (препоръки/референции) за добро изпълнение от съответните възложители; декларации по образец и др.

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 60 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 02.10.2018 г. включително; получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 03.10.2018 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 04.10.2018 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток. 

 

За информация: Мария Топчиева – тел.052/69-23-57