EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Конкурси


 

Възлагане на застрахователни услуги за нуждите на пристанищната инфраструктура 

 

Предмет: Възлагане на застрахователни услуги - “Индустриален пожар“ на пристанищна инфраструктура. Конкурс по реда на ПРУПДТДДУК.

Изисквани документи: Оферта, Административни сведения, Презентация, Копие от документ за закупена документация; Декларации за липса на обстоятелства; Копие от лиценз от КФН; Списък с изпълнени застраховки; Удостоверения за добро изпълнение; Списък на конкретни застрахователни агенти и техния опит; Справка за липса на висящи (неизплатени, но предявени) застрахователни обезщетения към Възложителя; Предложения по критерии за оценка и проекти на полици, съобразени с изискванията на Възложителя.

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 28.05.2019 г. включително; получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 29.05.2019 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 30.05.2019 г. от 1030 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток. 

 

За информация: Ружа Дамянова -  тел. 052/692-458