EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособени обекти, пристанище Варна - изток 

 

 1. Отдаване под наем за срок от 5 години на обособен обект: Сграда с идентификатор 10135.1510.10.37, Площ: 25 кв.м.
 2. Началната тръжна месечна наемна цена, определена от независим лицензиран оценител, е в размер на 12,22 лв./м2, без ДДС.
 3. Стъпка за наддаване 1 лв./кв. м.
 4. Депозит за участие в търга - 611 лв., внесен в срок до 30.05.2019 г., в брой или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
 5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 6. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600 ч., в срок до 30.05.2019 г. включително; получаване на документация - ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.
 7. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 31.05.2019 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 03.06.2019 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.    

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57

 
 

Продажба на бракувани метални отпадъци 

 

1. Продажба на бракувани метални отпадъци:

- 12 01 01 Стърготини, стружки – 2,2 тона;

- 16 01 17 Черни метали – 487,7 тона;

- 17 04 07 Смеси от метал – 10,1 тона.

Металните отпадъци са неделими и ще се продадат на един купувач.

2. Началните тръжни цени, в лева, без ДДС са:

           12 01 01 Стърготини, стружки – 80 лв./тон;

           16 01 17 Черни метали – 320 лв./тон;

           17 04 07 Смеси от метал – 390 лв./тон.

3. Начин на плащане – 50 % авансово, по банков път, в срок до 7 календарни дни от датата на издадената от продавача фактура. Всички разходи за нарязване, товарене и извозване са за сметка на купувача.

4. Срокът за нарязване, товарене и извозване на цялото количество бракувани метални отпадъци е 90 календарни дни от дата на сключения договор.

5. Стъпка за наддаване:

           12 01 01 Стърготини, стружки – 8 лв./тон.

           16 01 17 Черни метали – 10 лв./тон;

           17 04 07 Смеси от метал – 10 лв./тон.

6. Необходими документи към заявлението за участие: Заявление за участие в търг; административни сведения; нотариално заверено пълномощно, разрешение за дейности с отпадъци; регистрационен документ за транспортиране на отпадъци; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от платежен документ за ефективно внесен депозит; ценово предложение.

 1. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600 ч., в срок до 29.05.2019 г. включително; получаване на документация - ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.
 2. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 30.05.2019 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.    

 

За доп. информация: тел. (052) 69-23-57

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти, пристанище Варна - изток 

 1. Отдаване под наем за срок от 5 години на обособени обекти:

Обект № 1: сграда АТЦ, помещения В1-18 до В1-21; Площ: 27,14 кв.м.;

Обект № 2: Сграда с идентификатор 10135.1510.10.37, Площ: 25 кв.м.;

Обект № 3: Сграда с идентификатор 10135.1510.10.33, Площ: 36,93 кв.м.;

Сграда с идентификатор 10135.1510.14.3, местонахождение: партерен етаж:

Обект № 4, помещение № 4; Площ: 13 кв.м.;

Обект № 5: помещение № 5; Площ: 13 кв.м.;

Обект № 6: помещение № 6; Площ: 13 кв.м.;

Обект № 7: помещения № 8-9; Площ: 33 кв.м.;

Обект № 8: обособено помещение № 10; Площ: 136,59 кв.м.;   

Обект № 9: помещение № 15; Площ: 26 кв.м.;

Обект № 10: помещение на ет. 3, площ - 6,24 кв.м. и обособена част от покрив, площ - 18 кв. м.;

Сграда с идентификатор 10135.1510.14.5:

Обект № 11: местонахождение: помещение на етаж 2; Площ: 39,30 кв.м.

Обект № 12: Сграда с идентификатор 10135.1510.16.1, Площ: 127 кв.м.;

Обект № 13: Сграда с идентификатор 10135.1510.16.2, помещения Е01-Е02; Площ: 84 кв.м.

 1. Началната тръжна месечна наемна цена, определена от независим лицензиран оценител, за 1 кв. м., в лева, без ДДС, по обекти:

 

Обекти

Площ

Начална наемна цена лв./кв.м.

Начална наемна цена

Обекти

Площ

Начална наемна цена лв./кв.м.

Начална наемна цена

Обект № 1

27,14

15,96

433,15

Обект № 8

136,59

12,54

1712,84

Обект № 2

25,00

12,22

305,50

Обект № 9

26,00

13,68

355,68

Обект № 3

36,93

15,08

556,90

Обект № 10

24,24

43,20

1047,17

Обект № 4

13,00

13,44

174,72

Обект № 11

39,30

13,92

547,06

Обект № 5

13,00

13,44

174,72

Обект № 12

127,00

14,95

1898,65

Обект № 6

13,00

13,44

174,72

Обект № 13

84,00

15,08

1266,72

Обект № 7

33,00

13,44

443,52

 

 

 

 

 1. Стъпки за наддаване 1 лв./кв. м., за всеки обект поотделно.
 2. Депозити за участие в търга, внесен в срок до 30.04.2019 г., в брой или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора:

 

Обекти

Депозит

Обекти

Депозит

 

Обект № 1

866,00

Обект № 8

3425,00

 

Обект № 2

611,00

Обект № 9

711,00

 

Обект № 3

1114,00

Обект № 10

2094,00

 

Обект № 4

350,00

Обект № 11

1094,00

 

Обект № 5

350,00

Обект № 12

3797,00

 

Обект № 6

350,00

Обект № 13

2533,00

 

Обект № 7

887,00

 

 

 

 

             

 

 1. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
 2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600 ч., в срок до 30.04.2019 г. включително; получаване на документация - ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.
 3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 02.05.2019 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 03.05.2019 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

        13 май 2019 г. - Заповеди на Изпълнителния директор за определяне на наематели за обекти № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13:

Заповед № 397 от 13.05.2019 г. - Обект № 1

Заповед № 398 от 13.05.2019 г. - Обект № 3

Заповед № 399 от 13.05.2019 г. - Обект № 4

Заповед № 400 от 13.05.2019 г. - Обект № 5

Заповед № 401 от 13.05.2019 г. - Обект № 6

Заповед № 402 от 13.05.2019 г.​ - Обект № 7

Заповед № 403 от 13.05.2019 г.​ - Обект № 8

Заповед № 404 от 13.05.2019 г.​ - Обект № 9

Заповед № 405 от 13.05.2019 г.​ - Обект № 10

Заповед № 407 от 13.05.2019 г.​ - Обект № 12

Заповед № 406 от 13.05.2019 г.​ - Обект № 13

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57