EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособени обекти, пристанище Варна - изток 

  1. Отдаване под наем за срок от 5 години на обособен обект: Част от сграда с идентификатор 10135.1510.14.5, местонахождение: Пристанище Варна – изток, помещение на етаж 2; Площ: 39,30 кв.м.
  2. Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 9,74 лв./м2, без ДДС.
  3. Стъпка за наддаване 0,50 лв./кв. м.
  4. Депозит за участие в търга - 766 лв., внесен в срок до 05.08.2019 г., в брой или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
  5. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
  6. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600 ч., в срок до 05.08.2019 г. включително; получаване на документация - ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.
  7. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 06.08.2019 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 07.08.2019 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток. 

 

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57