EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособени обекти към зона за обслужване на обществени събития, Пристанище Варна - изток 

 

  1. Отдаване под наем за срок от 10 години на обособени обекти:

Обект 1: Местонахождение: тиловата зона на 3то и 4то корабни места. Площ: 8 089,48 кв.м.;

Обект 2: Местонахождение: тиловата зона на 3то корабно място. Площ: 4 400 кв.м.;

Обект 3: Местонахождение: тиловата зона на 3то корабно място. Площ: 2 031.82 кв.м.;

Обект 4: Местонахождение: тиловата зона на 3то корабно място. Площ: 752 кв.м.;

Обект 5: Местонахождение: Обособената зона за обществено обслужване. Площ: 72 кв.м.;

Обект 6: Местонахождение: в района на сграда Морска гара. Площ: 50 кв.м,     

  1. Началната тръжна месечна наемна цена, определени от независим лицензиран оценител е 1,79 лв./кв. м. без ДДС.
  2. Стъпка за наддаване: 0,10 лв. (десет стотинки) над първоначалната цена.
  3. Депозити за участие в търга, внесен в срок до 12.04.2019 г., в брой или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора:

 

Обект

Депозит в лева

Обект

Депозит в лева

Обект № 1

28 960

Обект № 4

2 692

Обект № 2

15 752

Обект № 5

258

Обект № 3

7 274

Обект № 6

179

 

  1. Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.
  2. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600 ч., в срок до 12.04.2019 г. включително; получаване на документация - ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.
  3. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 15.04.2019 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 16.04.2019 г. от 10.30 ч., в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.    

 

За доп. информация:

тел. 052/692-555

 
 

Отдаване под наем на обособени обекти, пристанище Варна - запад 

Отдаване под наем за срок от 5 години на обособени обекти:

Обекти в Административна сграда блок Б:

Обект № 1: Площ: 21 кв.м.;

Обект № 2: Площ: 77 кв.м.;

Обект № 3: Площ: 34 кв.м.

Обекти в Административна сграда блок В:

Обект № 4: Площ: 25 кв.м.;

Обект № 5: Площ: 48 кв.м.

Обект № 6: Площ: 42 кв.м.

Обект № 7: Административна сграда блок Г, Площ: 111,80 кв.м.

      Началната тръжна месечна наемна цена, определена от независим лицензиран оценител, за 1 кв. м., в лева, без ДДС, по обекти:

 

Обекти

Площ

Начална наемна цена лв./кв.м.

 

Обект № 1

21,00

8,20

 

Обект № 2

77,00

11,34

 

Обект № 3

34,00

8,10

 

Обект № 4

25,00

9,35

 

Обект № 5

48,00

8,28

 

Обект № 6

42,00

12,46

 

Обект № 7

111,80

11,44

 

 

 

 

  Стъпки за наддаване 0,80 лв./кв. м., за всеки обект поотделно.

Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.

                 Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600 ч., в срок до 08.04.2019 г. включително; получаване на документация - ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 09.04.2019 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 10.04.2019 г. от 10.30 ч. , в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.    

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57, ел. поща: mariatop@port-varna.bg