EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търгове


 

Отдаване под наем на обособени обекти, Морска гара - Варна 

Отдаване под наем за срок от 9 години на:

- Офис № 3, ет. 1 от сграда Морска гара с идентификатор 10135.1510.14.3; площ: 13,00 м2. Начална месечна наемна цена - 146 лв.

-  Част от прилежаща площ, ет. 2 от сграда с идентификатор 10135.1510.14.3; площ: 55,33 м2. Начална месечна наемна цена - 277 лв.

Необходими документи към заявлението за участие: заявление за участие; административни сведения; представяне на участника; декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Варна“ ЕАД; нотариално заверено пълномощно за представляващ юридическо лице; копие от документ за закупена тръжна документация; копие от документ за внесен депозит; концепция за експлоатация и планирани инвестиции при наемане на обекта; ценово предложение в отделен, запечатан плик.

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 90 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600 ч., в срок до 18.07.2018 г. включително; получаване на документация - ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Депозит за участие в търга, внесен в срок до 18.07.2018 г., в брой или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На кандидата, класиран на първо място внесения депозит се трансформира като част от гаранция за изпълнение на договора:

- За Офис № 3, прилежащ към сграда с идентификатор 10135.1510.14.3 – 292,00 (двеста деветдесет и два) лева;

- За Част от прилежаща площ към сграда с идентификатор 10135.1510.14.3 – 554,00 (петстотин петдесет и четири) лева.

Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 19.07.2018 г. в деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД. Търгът ще се проведе на 20.07.2018 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.    

 

За доп. информация:

тел. (052) 69-23-57