EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Доставка на вилков повдигач за нуждите на “Пристанище Варна“ ЕАД 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 10 август 2018 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 08 август 2018 г., съгласно  чл. 180 от ЗОП:
  • Изискването на Възложителя за ниво на вредните емисии, отговарящо на “Stage 3A” е към двигателя и е предвидено с оглед необходимостта от издаване на декларация за съответствие на готовия продукт (повдигача) с валидните емисионни норми към датата на настоящата поръчка, която се различава от датата на производство на двигателя (и съответно валидните норми към момента на закупуването на двигателя - “Stage 3A”). Съгласно Европейското законодателство производителите (например на кари), могат да вграждат закупени от тях нови двигатели до изчерпване на количествата. Обръщаме внимание, че изискването е минимално (с цел постигане на по-добри ценови параметри), отнесено към максималния период за новопроизведен елемент, съгласно поясненията по следващия булет.
  • Според тълковния речник на българския език, „новопроизведен“ означава произведен неотдавна, скоро, или току-що. Съгласно обичайната практика и опит на техническите специалисти в Пристанище Варна, максимално допустимия срок на производство за да се счита машина за новопроизведена е до 12 месеца преди датата на доставка. След този срок започват процеси по амортизация като се образуват отлагания по бутала, сегменти и цилиндри; каучуковите елементи губят своята еластичност, с което се съкращава експлоатационния им срок. Същото се отнася и за елементите на горивопровода, охладителната и хидравлична системи.
 • 17 август 2018 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 16 август 2018 г., съгласно  чл. 180 от ЗОП:

                1. Попълнения и подписан с електронен подпис ЕЕДОП-02-18 е част от офертата за участие в обществената поръчка и се представя на електронен носител.

                2. Под „система за контрол на машината“ разбираме система от електронни блокове, интегрирани в компютър с дисплей, която управлява нормалната работа на отделните модули – двигател, хидравлична система, хидравлична трансмисия. Същата дава информация за нормалната работа, сигнализира за грешки в отделните параметри и дава възможност за диагностика чрез външен компютър.

                3. Срокът, формата и условията на гаранционно обслужване се представя от участника в обществената поръчка в свободна форма, съгласно инструкциите на производителя.

                4. Участникът следва да представи доказателства /в т.ч. документи/ за поддържаните на склад резервни части, съгласно изискванията на производителя, по собствено усмотрение и съгласно своите възможности.

 • 23 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 24 - ... август 2018 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество (Протокол №1, вкл. Приложениe №1, Приложениe №2 и Приложениe №3).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на .........2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • ... септември 2018 г.   - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №2, Приложение №1 и Приложение №2).
 • ... септември 2018 г.  - утвърден доклад на Комисията от Възложителя. 
 • ... септември 2018 г.  - решение на Възложителя за определяне на изпълнител, съгл. чл. 181, ал. 6 от ЗОП.
 • ... септември 2018 г.  - подписан договор № ОП-02-18 “Доставка на вилков повдигач за нуждите на “Пристанище Варна“ ЕАД“.
 • ... септември 2018 г.  - обявление за възложена поръчка.
 
 

Доставка на стоманени материали за нуждите на “Пристанище Варна“ ЕАД 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 21 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 13 август 2018 г. - прекратяване на процедурата, на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, съгласно Решение.
 
 

Почистване на канализации за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9078557/17.07.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 • 25 юли 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 26 юли 2018 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 30 юли 2018 г. - 14,00 ч. допълнителен срок за представяне на оферти.
 • 31 юли - 06 август 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 06 август 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 09 август 2018 г. - подписан договор № СО-07-18 „Почистване на канализации за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“.
 
 

Доставка на грайфер, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 31 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 03 - ... септември 2018 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество (Протокол №1, вкл. Приложениe №1, Приложениe №2 и Приложениe №3).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на .........2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • ... септември 2018 г.   - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №2, Приложение №1 и Приложение №2).
 • ... септември 2018 г.  - утвърден доклад на Комисията от Възложителя. 
 • ... септември 2018 г.  - решение на Възложителя за определяне на изпълнител, съгл. чл. 181, ал. 6 от ЗОП.
 • ... септември 2018 г.  - подписан договор № ОП-03-18 “Доставка на грайфер, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“.
 • ... септември 2018 г.  - обявление за възложена поръчка.
 
<<   <   1 2 3  >   >>