EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Възлагане на застрахователни услуги за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:​

 • 08 октомври 2018 г. - Писмени разяснения по постъпило искане на 08 октомври 2018 г., съгласно  чл. 180 от ЗОП:
  •  Посочените прогнозни стойности по отделните обособени позиции се отнасят за целия период на договора.
  •  Участниците следва да представят ценови предложения за целия период на договора.
 • 10 октомври 2018 г. - Писмени разяснения по постъпило искане на 08 октомври 2018 г., съгласно  чл. 180 от ЗОП:
  •  В предложените условия на плащане се посочва: начин на плащане на премията, в т. ч. брой вноски и срокове.
  •  По обособена позиция № 2, техническата спецификация: предложена максимална цена на единица нормовреме труд /1 чов. час/ за ремонт на автомобил в одобрен от него сервиз, се посочва в техническото предложение.
 • 19 октомври 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 22 октомври - 12 ноември 2018 г. - приключване на първи етап от заседания на Комисията за получаване и преглед на получените оферти, и втори етап - за разглеждане по същество (Протокол №1). 
 • 20 ноември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на допълнително изисканите от участниците разяснения. 
 • 21 - ....... ноември 2018 г. - закрити заседания на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците разяснения (Протокол №2).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на .........2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • ..... 2018 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №3).
 • ..... 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ..... 2018 г. - утвърден доклад на Комисията от Възложителя. 
 • ..... 2018 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител, съгл. чл. 181, ал. 6 от ЗОП.
 • ......2018 г. - подписан договор № ОП-05-18 "Възлагане на застрахователни услуги за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД".
 • ..... 2018 г. - обявление за възложена поръчка.
 
 

Ремонт на комини в Пароцентрала, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 • 18 октомври 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 19 - 26 октомври 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 26 октомври 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 26 октомври 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 06 ноември 2018 г. - подписан договор № ОП1-04-18 „Ремонт на комини в Пароцентрала, пристанище Варна - изток“.
 • ................ 2018 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ................ 2018 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Доставка на стоманени материали за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9082890/08.11.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 • 15 ноември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 15 ноември 2018 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП (при необходимост).
 • 19 ноември 2018 г. - 14,00 ч. допълнителен срок за представяне на оферти.
 • 20 ноември - ......... 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • ....  ноември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ....  ноември 2018 г. - подписан договор № СО-09-18 "Доставка на стоманени материали за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД".
 
 

Рехабилитация на захранващи кабели за ТП №10 и ТП № 12, пристанище Варна-запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 • 12 октомври 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 15 - 29 октомври 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 29 октомври 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 29 октомври 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 07 ноември 2018 г. - подписан договор № ОП3-03-18 Рехабилитация на захранващи кабели за ТП №10 и ТП № 12, пристанище Варна-запад“.
 • 07 ноември 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • ........ 2018 г. - обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>