EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Доставка и монтаж на сух трансформатор за кран Портейнер, Пристанище Варна - запад 

Предмет: сключване на договор за доставка и монтаж на сух трансформатор 1000kVA, 6kV/0,4kV за кран тип Портейнер, съгласно Техническа спецификация, включващо следните етапи:

1. Изготвяне на проект за подмяна на захранващ трансформатор;

2. Предаване на проекта и одобрение от Възложителя;

3. Доставка и монтаж.

Прогнозна стойност на поръчката: 100 000 лв. Предметът на търговската поръчка е неделим и ще се възложи на един изпълнител.

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 27.09.2019 г. включително; получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 30.09.2019 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 01.10.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За информация:

Мария Топчиева, тел. 052/692-357 – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми”

Кандидати, които са закупили документация за участие могат да подадат искане за изпращане по електронен път на адрес: mariatop@port-varna.bg

За оглед:

Петър Иванов, тел. 052/693-205 – отдел „Кейова механизация”.