EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Предмет: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН), и координатор на балансираща група за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД. 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 04.01.2019 г. включително; получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 07.01.2019 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 08.01.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За допълнителна информация: Ружа Дамянова - тел. 052/69 24 58; Петър Димитров - тел. 052/69 24 24.