ЕВРОПРОЕКТИ

Безопасен труд


 

проект № BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Във връзка с изпълнението и приключването на договора на 30.09.2014 г., дейностите по проекта са изпълнени успешно и са постигнати индикаторите по проекта, както следва:
-    Доставени са лични предпазни средства на стойност 138 460.50 лв.;
-    Закупени и монтирани са 20 климатика за климатизиране на 20 работни помещения и 38 климатика за климатизиране на 38 кранови кабини на стойност 29 141,65 лв.;
-    Доставени са 26 ергономичен офис стола на стойност 2 339,74 лв.;
-    Подменени са 29,72 кв.м дървена с PVC дограма на стойност 3 657,00 лв.;
Общата стойност на разходите по дейностите за проекта е 173 598,89 лв.
Изпълнението на дейностите по проекта даде възможност на дружеството да осигури по-добро и качествено работно и специално облекло и лични предпазни средства, спомогна за запазването на достигнатото високо ниво на постигнатите до този момент резултати относно безопасността и опазване на здравето на работещите, даде възможност да се продължат полаганите до сега усилия в дружеството относно грижата за работещите и осигуряване на максимално добри и безопасни условия на труд.
Целевата група от работещите в „Пристанище Варна” ЕАД се възползваха от различните дейности по проекта като крайният ефект върху тях беше подобряване на условията на труд и безопасността и здравето при работа, усъвършенстване организацията на трудовата дейност, модернизация на оборудване в посока осигуряване на безопасност и здраве при работа.

 
 

„Доставка и монтаж на климатици“ 

На 13 август 2014 г. е сключен ДОГОВОР за „Доставка и монтаж на климатици“ – обособена позиция 1, съгласно проект №  BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 «По-добри условия на труд в Пристанище Варна ЕАД», съгласно договор за безвъзмездна помощ  № ESF-2303-03-02002 от 18.06.2013 г. между Агенция по заетостта и „Пристанище Варна” ЕАД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Договорът е сключен между „Пристанище Варна” ЕАД и „ОХ - МИРО” ООД на стойност 29 141,65 лева без ДДС.

 
 

"Доставка на ергономични офис столове" 

С писмо от 07 август 2014 г. на Офис 1 Суперстор е възложена доставката на 26 броя ергономични офис столове – обособена позиция 2 на стойност 2 339,74 лева, съгласно проект № BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 «По-добри условия на труд в Пристанище Варна ЕАД», съгласно договор за безвъзмездна помощ  № ESF-2303-03-02002 от 18.06.2013 г. между Агенция по заетостта и „Пристанище Варна” ЕАД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и проведената процедура „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици и доставка на ергономични офис столове”.

 
 

за оценка и класиране на получени оферти 

На 06.08.2014 г. протоколът за разглеждане, оценка и класиране на оферти по процедура „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици и доставка на ергономичен офис столове” е утвърден от Изпълнителния директор на „Пристанище Варна” ЕАД /в качеството му на Бенефициент/.

 
<<   <   1 2 3  >   >>