EN

ЕВРОПРОЕКТИ

Безопасен труд


 

за оценка и класиране на получени оферти 

В периода 01.08.2014 г. – 06.08.2014 г. са проведени заседания на назначените оценители за оценка и класиране на получените оферти при избор на изпълнител чрез процедура  с „Публична покана” (1/02.04.2014 г.) с предмет “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици и доставка на ергономични офис столове”, съгласно проект №.BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 «По-добри условия на труд в Пристанище Варна ЕАД

 
 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 

 
Публична покана по реда на ПМС № 118/20.05.2014 г., съгласно ПРОЕКТ № BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 и договор № ESF-2303-03-02002 „По-добри условия на труд в Пристанище Варна ЕАД”. Процедура № Д(Е)-35-14 „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици и доставка на ергономични офис столове”

Идентификационен № 2799/23.07.2014 г. в Единен информационен портал на Структурни фондове на Европейския съюз.

Повече информация за публичната покана тук

 
 

„Подмяна на дограма“ 

На 14 юли 2014 г. е сключен ДОГОВОР за „Подмяна на дограма“ /на основание писмо изх. № 57/04.07.2014 г. и оферта вх. № 62/09.07.2014 г/, съгласно проект №.BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 «По-добри условия на труд в Пристанище Варна ЕАД», съгласно договор за безвъзмездна помощ  № ESF-2303-03-02002 от 18.06.2013 г. между Агенция по заетостта и „Пристанище Варна” ЕАД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Договорът е сключен между „Пристанище Варна” ЕАД и „Сити комфорт Варна” ЕООД на стойност 3 657,00 лева без ДДС.

 
 

„Закупуване на лични предпазни средства и специално облекло” 

На 26.06.2014 г. е сключен ДОГОВОР за „Закупуване на лични предпазни средства и специално облекло“, съгласно проект №.BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 «По-добри условия на труд в Пристанище Варна ЕАД», съгласно договор за безвъзмездна помощ  № ESF-2303-03-02002 от 18.06.2013 г. между Агенция по заетостта и „Пристанище Варна” ЕАД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Договорът е сключен между Пристанище Варна ЕАД и „Oлимп-Предпазни екипировки” ЕООД на стойност 138 460,50 лева без ДДС.

 
<<   <   1 2 3  >   >>