EN

ЕВРОПРОЕКТИ

Безопасен труд


 

от Агенция по заетостта 

На 29.05.2014 г. протоколът за разглеждане, оценка и класиране на оферти по процедура Закупуване на лични предпазни средства и специални облекло е одобрен от страна на Агенцията по заетоста.

 
 

за оценка и класиране на получени оферти 

На 28.04.2014 г. протоколът за разглеждане, оценка и класиране на оферти по процедура Закупуване на лични предпазни средства и специални облекло” е утвърден от Изпълнителния директор на Пристанище Варна” ЕАД /в качеството му на Бенефициент/.

 
 

за оценка и класиране на получени оферти 

В периода 22.04.2014 г. - 25.04.2014 г. са проведени заседания на назначените оценители за оценка и класиране на получените оферти при избор на изпълнител чрез процедура  с „Публична покана” (1/02.04.2014 г.) с предмет “Закупуване на лични предпазни средства и специално облекло”, съгласно проект №.BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 «По-добри условия на труд в Пристанище Варна ЕАД

 

 
 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 

 

Идентификационен № 2052/02.04.2014 г. в Единен информационен портал на Структурни фондове на Европейския съюз.

Срок на валидност до 17.04.2014 г. 

 
<<   <   2 3 4  >   >>