EN

ЕВРОПРОЕКТИ

Безопасен труд


 

проект № BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

От 01 октомври 2013 г. стартира изпълнението на Договор №ESF-2303-03-02002 сключен с Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд, схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд", проект № BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 "По-добри условия на труд в „Пристанище Варна” ЕАД.

Проектното предложение на „Пристанище Варна” ЕАД е насочено към подобряване на условията на труд в предприятието и подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила,   което е в унисон с целта на Приоритетна ос 2 (Повишаване на производителността и адаптивността на заетите). Настоящият проект е конкретно насочен към изпълнение на област на интервенция 2.3: Подобряване на условията на труд на работното място.

Участието в настоящия проект ще даде възможност на дружеството да осигури по-добро и качествено работно и специално облекло и лични предпазни средства, ще спомогне за запазването на достигнатото високо ниво на постигнатите до този момент резултати относно безопасността и опазване на здравето на работещите. Ще даде възможност да се продължат полаганите до сега усилия в дружеството относно грижата за работещите и осигуряване на максимално добри и безопасни условия на труд.

Целта е подобряване условията на труд в „Пристанище Варна” ЕАД чрез прилагане и спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, както и усъвършенстване организацията на трудовата дейност, модернизация на оборудване в посока осигуряване на безопасност и здраве при работа

Целевата група включва всички 1550 работещи в „Пристанище Варна” ЕАД, като различни групи от тях ще се възползват от различните дейности по проекта като крайният ефект върху тях ще бъде подобряване на условията на труд и безопасността и здравето при работа.

Максимална обща сума по проекта: 223 065,02 лева

Продължителност на проекта: 12 месеца.

 
<<   <   2 3 4  >   >