ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Доставка на 3 броя специализирани автомобили с електрическо задвижване 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 15.04.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 16.00 ч. на 16.04.2024 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

 1. Предмет - сключване на договори за Доставка на 3 броя специализирани новопроизведени автомобили с електрическо задвижване, съгласно изискванията на Техническата спецификация: 3 броя новопроизведени електрически специализирани превозни средства, с прогнозна стойност 75 000 лева, без ДДС.
 2. Вид на процедурата: търговска поръчка.
 3. Срок, условия и място на доставка.
  • Срок на доставка: съгласно предложението на избрания участник и условията на сключения договор, но не по-дълъг от изискванията на Техническата спецификация;
  • Място на доставка: Пристанище Варна - запад.
 4. Ограничения при изпълнение на търговската поръчка:
  • В пълно съответствие с утвърдените Техническа спецификация;
  • Осигуряване на гаранционно и сервизно обслужване, съгласно инструкциите на производителя.
 5. Квалификационни изисквания към кандидатите:
  • Да предоставят информация за реализиран специфичен оборот за периода 2021 г. – 2023 г. (специфичен оборот е оборот от изпълнени доставки на електромобили, сходен с предмета на поръчката);
  • Не по-малко от 2 (две) актуални удостоверения за добро изпълнение в периода 2021 г. – 2024 г. - доказателства за търговската репутация на кандидата, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват (сходен предмет включва изпълнени договори за извършени доставки на електромобили). Удостоверенията за добро изпълнение е необходимо да са за периода 2021 – 2024 г., да съдържат изх. №/дата на издаване, описание на предмета на поръчката, стойност на сключения договор и пълно наименование на Възложителя;
  • Да разполагат с квалифицирани специалисти за гаранционно и сервизно обслужване.
 6. Изисквания за качество: Предлаганите електромобили и сервизното им обслужване да отговарят на изискванията на Техническата спецификация.

За допълнителна информация: тел. 052/692-467; 052/692-357.

 
 

Доставка на необходимите компютърна, периферна техника, резервни части и софтуер; гаранционно обслужване 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 28.03.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 16.00 ч. на 01.04.2024 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

 1. Предмет – сключване на договор за доставка на необходимите компютърна, периферна техника, резервни части и софтуер; гаранционно обслужване, съгласно изискванията на Техническа спецификация. Прогнозна стойност на поръчката - 200 хил. лева, без ДДС. Предметът на търговската поръчка е неделим и ще се възложи на един изпълнител.
 2. Вид на процедурата: търговска поръчка.
 3. Срок и място на изпълнение.
  • Срок: до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката, но не повече от 2 /две/ години;
  • Място: пристанище Варна – изток и пристанище Варна - запад.
 4. Ограничения при изпълнение на търговската поръчка:
  • В пълно съответствие с утвърдената Техническа спецификация;
  • Изпълнението ще се организира при условията на периодични заявки за доставки;
  • Всяка доставка е необходимо да се придружава със сертификати за произход и декларация за съответствие на качеството, технически паспорт, гаранционна карта, приемно-предавателен протокол, инструкция за експлоатация (на български език);
  • Възложителят извършва входящ контрол за качеството на стоките, предмет на търговската поръчка при изпълнението на всяка доставка.
 5. Квалификационни изисквания към кандидатите:
  • Да разполагат с квалифицирани специалисти за гаранционно обслужване на компютърна техника;
  • Да представят доказателства за правото им да предлагат продукция от производителя: дистрибуторски договор, пълномощно за търговско посредничество или друг аналогичен документ, и декларация за съответствие на качеството за всяка позиция;
  • Да предоставят информация за реализиран специфичен оборот за периода 2021 г. – 2023 г. – минимално изискване – 200 000 лв. без ДДС (специфичен оборот е оборот от изпълнени доставки, сходни с предмета на процедурата);
  • Не по-малко от 2 (две) актуални удостоверения за добро изпълнение в периода 2021 г. – 2023 г. - доказателства за търговската репутация на кандидата, или други документи, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на поръчката.
 6. Изисквания за качество: Предлаганите компютърна, периферна техника, резервни части и софтуер, предмет на търговската поръчка, да отговарят на изискванията на Техническата спецификация, на Списъка с продуктите, да отговарят на заложените стандарти.

За допълнителна информация: тел. 052/692-467; 052/692-357.

 
 

Транспортиране и последващо третиране на отпадъци, Пристанище Варна ЕАД 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 22.03.2024 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 16.00 ч. на 25.03.2024 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

 1. Предмет - сключване на рамков договор за транспортиране и последващо третиране на отпадъци, генерирани от дейността на „Пристанище Варна” ЕАД за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация в приложение. Прогнозна стойност на поръчката - 310 хил. лева, без ДДС. Предметът на търговската поръчка е неделим и ще се възложи на един изпълнител.
 2. Вид на процедурата: търговска поръчка.
 3. Срок и място на изпълнение:
  • Срок: до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката, но не повече от 2 /две/ години;
  • Място: пристанище Варна - изток и пристанище Варна - запад.
 4. Ограничения при изпълнение на търговската поръчка:
  • В пълно съответствие с утвърдената Техническа спецификация;
  • Изпълнението на търговската поръчка ще се извършва след подадени писмени заявки от Възложителя, независимо от размера на събраното количество;
  • При изпълнение на дейностите по товарене на отпадъци с кодове: 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 06 01*, осигуряването на работници да се извършва от фирмата изпълнител.
 5. Квалификационни изисквания към кандидатите:
  • Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци по кодове, посочени в образеца на Ценово предложение, съгласно чл. 35 и чл. 67, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),
  • Регистрационен/разрешителен документ за третиране на отпадъци по кодове, посочени в образеца на Ценово предложение, съгласно чл. 35 и чл. 67, ал. 1 от ЗУО или да бъде вписан в публичния регистър на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), като търговец и/или брокер, по чл. 45, ал. 1, т. 6 от ЗУО. В случай че участникът не притежава регистрационен/ разрешителен документ за третиране на отпадъци, следва да представи договори с лица по чл. 35 от ЗУО за третиране и последващо оползотворяване на отпадъци по кодове, посочени в образеца на Ценово предложение.
  • Да предоставят информация за реализиран средногодишен специфичен оборот от извършване на дейности с отпадъци за периода 2021 г. – 2023 г. – минимално изискване – 155 хил. лв. без ДДС;
  • Не по-малко от 2 (две) актуални удостоверения за добро изпълнение - доказателства за търговската репутация на кандидата, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на поръчката; (сходен предмет включва изпълнени договори за извършване на дейности с отпадъци). Удостоверенията за добро изпълнение е необходимо да са за периода 2021 – 2023 г., да съдържат изх. №/дата на издаване, описание на предмета на поръчката, стойност на сключения договор и пълно наименование на Възложителя;
 6. Изисквания за качество: в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.

За допълнителна информация: тел. 052/692-467; 052/692-357.

 
 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бункерна (поточна) везна 

Документация за участие в процедурата се получава на следния линк: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бункерна (поточна) везна и приложени образциРазмер и чертеж на укрепващата кула. Размер и чертеж на укрепващата кула - AutoCAD (DWG) файл. 

 1. Предмет - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бункерна (поточна) везна, съгласно изискванията на Техническа спецификация, с общ бюджет от 256 000 евро, без ДДС.
 2. Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. българско време на 07.03.2024 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.
 1. Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 08.03.2024 г. от 10.30 ч. българско време в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна – изток.

За допълнителна информация: тел.0887/261-2790895/926-667.

05 март 2024 г. Промяна в Заповед за откриване.

Documentation for participation in the procedure can be obtained at the following link: Delivery, assembly and commissioning of a hopper (flow) weighing scale and blanks. Scheme and dimensions of the mounting tower. AutoCAD (DWG) файл

1. Subject matter: Delivery, assembly and commissioning of a hopper (flow) weighing scale, in compliance with the Technical Specifications, with a total budget of EUR 256,000 (VAT excluded).

2.  Offers in the bidding procedure shall be accepted until 14.00 hrs Bulgarian Time on March 07, 2024 at the Registry Office of Port of Varna EAD.

3.  The offers shall be opened, reviewed and evaluated on March 08, 2024 at 10.30 hrs Bulgarian Time at the Conference Room of the administration building at Varna East port.

March 05, 2024 - Amend order

 
 
<<   <   1 2  >   >>