НОВИНИ

Актуално


 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.12, ал.1 и чл.13, ал.1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/, в сила от 04.05.2023г., в „Пристанище Варна“ ЕАД, като задължено лице по този закон, е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения.

Каналът за вътрешно подаване на сигнали се прилага при изброените нарушения, съгласно Закона /ЗЗЛПСПОИН/. 

Сигнализиращо лице по смисъла на Закона е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, a Сигналът се подава писмено или устно, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок:

Писмено подаване на сигнал: На имейл адрес signali@port-varna.bg;                       

 

Устно подаване на сигнал: В работни дни от 10:00-11:00 ч. и от 15:00-16:00 ч. на телефонния номер на служителя, отговарящ за разглежда 

нето на сигнали в „Пристанище Варна“ ЕАД - 052 69 22 69.                                           

За регистрирането на сигнали в канала за вътрешно подаване на сигнали за нарушенив в „Пристанище Варна“ ЕАД се използва формуляр /изтегли/ по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, който съдържа най-малко следните данни:

  • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
  • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
  • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  • дата на подаване на сигнала;
  • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Към сигнала може да се приложат всякакви документи, които подкрепят твърденията на сигнализиращото лице, както и да се посочат данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни. Ако подаденият сигнал не съдържа в цялост необходимата информация или очевидно съдържа неверни или противоречиви твърдения, сигнализиращото лице ще получи указания за отстраняване на нередовностите и поправка на твърденията в 7-дневен срок.

Не се образува проверка и не се разглеждат сигнали, които: 1) са нередовни от външна страна и нередовностите не са отстранени в указания срок; 2) съдържат неверни или заблуждаващи твърдения за факти и  твърденията не са поправени в указания срок; 3) съдържат твърдения за нарушения извън горепосочените области; 4) се отнасят за нарушения, извършени преди повече от две години; 5)  са подадени анонимно; 6) се отнасят за нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (производство или търговията с оръжие, муниции и военни материали);  7) се отнасят за нарушения  на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация; 8) са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна; 9) се отнасят за нарушения на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето; 10) се отнасят за нарушения на тайната на съдебното съвещание; 11)  се отнасят за нарушения на правилата на наказателното производство; 12) касаят нарушения в други области, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

При образуване на проверка, от сигнализиращото лице или от трети лица могат да се искат допълнителни сведения, да се изслуша засегнатото лице, което от своя страна има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си. При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен на КЗЛД при предварителното уведомяване на сигнализиращото лице.

 
 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

От 01.02.2023 г. "Оперативното сведение" на "Пристанище Варна" ЕАД е достъпно за всеки, който иска да се запознае с него. За целта са обособени няколко начина за достъп до него на официалната страница на дружеството:

1. В горния десен ъгъл на Началния екран на страницата - 

2. В секция, визуализирана на Начален екран на страницата

3. В раздел "За клиенти"- Подраздел "Оперативно сведение"  - 

Ако ви е необходима допълнителна информация, винаги можете да се обърнете към отдел „Mаркетинг” на тел.: 052/ 692521 и имейл адрес: marketing@port-varna.bg.

 

 
 

 

„Пристанище Варна“ ЕАД обявява покана за участие в Търговска поръчка № Т-16-22 - Доставка и сервизно обслужване на 2 броя специализирани контейнерообработващи машини Пристанище Варна – Запад.

 

При интерес от Ваша страна и нужда от повече информация, моля посетете следния линк:

https://port-varna.bg/bg/Profile/Commercial?d=858

 
 

 

Мили колеги,

Нека Светецът Николай Мирликийски Чудотворец - покровител на море-

тата, езерата и реките, на моряците и рибарите, на семейството и рода да бди над всички Вас - служители на „Пристанище Варна“ ЕАД, пенсионирани работници, Вашите семейства, близки и любими хора и да помага в житейските Ви платна да има попътен вятър, здраве, щастие, сбъднати мечти и благополучи

Нека мрежите на съдбата Ви да бъдат изплетени от късмет и

изпълнени с любов, радост и успехи.
Честит празник и на всички, свързали живота си с морския безкрай! Моряците са неукротимите сили зад непрекъснатата верига на доставки в световен мащаб и светът е невъзможно да изкаже съизмерима благодарност за техния огромен принос. Те са ключът, който отключва необходимото на всяко едно домакинство ковчеже, в което се крият жизненоважни стоки за бита му. На тях сърдечно пожелаваме винаги да достигат желаните брегове и Св. Николай да им носи спокоен хоризонт и смелост, защото както Христофор Колумб е казал „Никога не можеш да прекосиш океана, ако нямаш смелостта да изгубиш брега от поглед“.

Честит Никулден!

От ръководството на
„Пристанище Варна“ ЕАД

 

 
<<   <   1 2 3  >   >>