ПОДАЙ СИГНАЛ ×
EN

НОВИНИ

Актуално


 

 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ ИНВЕСТИЦИЯ ЗА НАД 25 МИЛИОНА ЕВРО УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ОБРАБОТКАТА НА КОРАБ С ПШЕНИЦА ЧРЕЗ НОВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОБРАБОТВАЩА СИСТЕМА ЗА ЗЪРНО НА ПРИСТАНИЩЕН ТРЕМИНАЛ ВАРНА-ЗАПАД.

В резултат от важното инвестиционно партньорство между две компании „Пристанище Варна‘‘ ЕАД и „Зърнен Терминал Варна Запад“ АД системата вече е в експлоатация и представлява съвкупност от технологични иновации и инфраструктурни решения, които ще подобрят ефективността и конкурентоспособността както на двете дружества, така и на клиенти и търговци от целият регион.

На 06.10.2023 г., в Пристанищен терминал Варна-запад, 8-мо корабно място, през  специализираната инсталация, беше успешно завършена обработката на 180-метровият моторен кораб „HTK FORTUNE”, натоварен с 35 000 тона българска пшеница с направление Алжир. Износител на зърното е „Кофко Интернешънъл България“ ЕООД. Текущо въведената обработваща система позволява постигане на товарни норми от 450 тона на час или около 10 000 тона в денонощие на една работна точка, като това е само първата стъпка в разширяването на дейността на пристанището в обработката на зърно.

Първият етап от инвестицията включва модернизация на товарния процес чрез използване на специализирана машина за товарене на зърно „Ship loader“, технологични транспортни ленти и въздушни конвейори, съчетани с новоизградена инфраструктурата за приемане, автоматично пробовземане и съхранение на зърно. Всичко това осигурява оптимални условия за товарене на кораби и обработка на зърното с висока производителност, точност, като цялата система е по щадяща околната среда технология.

До 12 месеца се очаква да приключи и доставката и въвеждане в експлоатация на ново комплексно технологично оборудване, което ще позволи двойно увеличение на товарните норми на специализираните съоръжения, като корабната норма на товарене да достигне над 20 000 тона за денонощие. Общите възможности на терминала ще позволяват паралелна специализирана обработка на няколко кораба със зърно за да се осигури общ износ през кейовете от над 35 000 тона в денонощие. Изграденият капацитет за съхранение на зърно до този момент е 100 000 тона. Финализиране на инвестиционните процеси ще гарантира и пълно натоварване на капацитета на складовата и пристанищна инфраструктура, така че да позволява обработка на над 2 милиона тона зърно годишно само през терминал Варна-запад.  

Тези инвестиции са в унисон с прогнозите и осигуряват възможности за допълнителен растеж и разширение на бизнеса в сферата на зърнопроизводството и търговията. Въвеждането в експлоатация на висококапацитетната обработваща система и инфраструктурните подобрения представляват важна стратегическа стъпка, укрепваща позициите на компаниите в сектора на зърнопроизводството и потвърждават ангажиментите на „Пристанище Варна“ ЕАД и на „Зърнен Терминал Варна Запад“ АД към модернизацията и иновациите в бизнеса. Тази предприемаческа дейност ще подсили позициите на двете дружества в пазара за обработка на зърно, както и ще допринесе за стабилността и растежа на двете компании.

 

Пресцентър „Пристанище Варна“ ЕАД

 
 

 

Днес отбелязваме 49 години от откриването на Пристанищен Терминал Варна-запад!

Изказваме нашето голямо уважение към всичките тези години усилена работа и преданост на хиляди служители. Пристанищен терминал Варна-запад продължава да е най-важният и стратегически транспортен център в региона и е съществена част от “Пристанище Варна” ЕАД. Благодарим на всички, които са участвали и участват в неговото развитие и успех през годините! Благодарим на всички наши настоящи и бивши служители, партньори и клиенти, които споделят нашата визия и работят с нас всичките тези години.

        Нека този Терминал продължи да съчетава традиция и иновации в бъдещето

        Честит празник от ръководството на ''Пристанище Варна" ЕАД

 
 
 

 

Иван Янакиев започва служебния си път в "Пристанище Варна" ЕАД на 18 февруари 1983 г. на длъжност "Механик" по разпределение, след завършване на висшето си образование в СССР. Минавайки по йерархичните стъпала като Организатор "Производство", Ръководител сектор и натрупвайки необходимия опит през годините, той се изкачва до позицията на Директор на пристанищен терминал Варна-изток, а след това и Директор "Експлоатация" през 2014 г. 

Ръководството на дружеството му благодари за дългогодишната всеотдайна работа, професионализъм, колегиалност, принос и ангажимент към "Пристанище Варна" ЕАД и му пожелава крепко здраве, дълголетие и спокойни дни!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.12, ал.1 и чл.13, ал.1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/, в сила от 04.05.2023г., в „Пристанище Варна“ ЕАД, като задължено лице по този закон, е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения.

Каналът за вътрешно подаване на сигнали се прилага при изброените нарушения, съгласно Закона /ЗЗЛПСПОИН/. 

Сигнализиращо лице по смисъла на Закона е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, a Сигналът се подава писмено или устно, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок:

Писмено подаване на сигнал: На имейл адрес signali@port-varna.bg;                       

 

Устно подаване на сигнал: В работни дни от 10:00-11:00 ч. и от 15:00-16:00 ч. на телефонния номер на служителя, отговарящ за разглежда 

нето на сигнали в „Пристанище Варна“ ЕАД - 052 69 22 69.                                           

За регистрирането на сигнали в канала за вътрешно подаване на сигнали за нарушенив в „Пристанище Варна“ ЕАД се използва формуляр /изтегли/ по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, който съдържа най-малко следните данни:

  • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
  • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
  • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  • дата на подаване на сигнала;
  • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Към сигнала може да се приложат всякакви документи, които подкрепят твърденията на сигнализиращото лице, както и да се посочат данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни. Ако подаденият сигнал не съдържа в цялост необходимата информация или очевидно съдържа неверни или противоречиви твърдения, сигнализиращото лице ще получи указания за отстраняване на нередовностите и поправка на твърденията в 7-дневен срок.

Не се образува проверка и не се разглеждат сигнали, които: 1) са нередовни от външна страна и нередовностите не са отстранени в указания срок; 2) съдържат неверни или заблуждаващи твърдения за факти и  твърденията не са поправени в указания срок; 3) съдържат твърдения за нарушения извън горепосочените области; 4) се отнасят за нарушения, извършени преди повече от две години; 5)  са подадени анонимно; 6) се отнасят за нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (производство или търговията с оръжие, муниции и военни материали);  7) се отнасят за нарушения  на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация; 8) са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна; 9) се отнасят за нарушения на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето; 10) се отнасят за нарушения на тайната на съдебното съвещание; 11)  се отнасят за нарушения на правилата на наказателното производство; 12) касаят нарушения в други области, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

При образуване на проверка, от сигнализиращото лице или от трети лица могат да се искат допълнителни сведения, да се изслуша засегнатото лице, което от своя страна има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си. При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен на КЗЛД при предварителното уведомяване на сигнализиращото лице.

 
<<   <   1 2 3  >   >>