EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Ремонт на комини в Пароцентрала, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 
 

Доставка на масла и смазочни материали, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9084723/08.01.2019 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 
 • 14 януари 2019 г. - писмени разяснения по поатъпило искане на 14 януари 2019 г., съгласно чл. 180 от ЗОП. Масло тип SAE 5W30 по стандарт UTTO се използава за обслужване на пристанищните ричстакери, съгласно препоръка на съответните производители на този вид техмника. Маслото е доставяно през 2018, както и в предходни периоди.
 • 18 януари 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 22 - 29 януари 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 30 януари 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 08 февруари 2019 г. - подписан договор № СО-12-18 "Доставка на масла и смазочни материали, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД".
 
 

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т. 

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 64 – 67 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 08 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 09 - 22 август 2018 г. - провеждане на пряко договаряне.
 • 23 август 2018 г. - протокол от заседанията на комисията.
 • 23 август 2018 г. - изпратено електронно уведомление до участника, съгл. ЗОП.
 • 07 септември 2018 г. - подписан договор № ОП-06-18 „Авариен ремонт на мобилен кран 144 т.“.
 • 18 септември 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • 06 ноември 2018 г.  - подписан анекс към договор № ОП-06-18.
 • 07 декември  2018 г.  - обявление за изменение.
 • 14 декември 2018 г.  - подписан анекс № 2 към договор № ОП-06-18.
 • 22 януари  2019 г.  - обявление за изменение.
 • 14 януари  2019 г.  - подписан анекс № 3 към договор № ОП-06-18.
 • 29 януари  2019 г.  - обявление за изменение.
 • 06 февруари 2019 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Доставка на грайфер, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 31 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 03 - 07 септември 2018 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество (Протокол №1).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 12.09.2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 12 септември 2018 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №2).
 • 12 септември 2018 г. - утвърден доклад на Комисията от Възложителя. 
 • 12 септември 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител, съгл. чл. 181, ал. 6 от ЗОП.
 • 12 септември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 05 октомври 2018 г. - подписан договор № ОП-03-18 “Доставка на грайфер, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“.
 • 12 октомври 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • 04 февруари 2019 г. обявление за приключване на договор.
 
<<   <   2 3 4  >   >>