EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Рехабилитация на фекална канализация, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 25 юни 2019 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
  • 02 юли 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
  • 03 - 05 юли 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
  • 05  юли 2019 г. решение на Възложителя за прекратяване на поръчката.
  • 05 юли 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 
 

Изграждане на кабелна мрежа средно напрежение за ТП №229 и връзката ТП №229 - ТП №59. Полагане на кабели ниско напрежение от ТП №229, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 08 ноември 2018 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Изготвяне на оценка за съответствие, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 и Магазия №3 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9087103/01.04.2019 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:

За оглед на обектите: Веселин Калпакчиев, тел. 0888/907336, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1. Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.​

Движение по процедурата:

 
 

Аварийно възстановяване на част от външен топлопровод, пристанище Варна – запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 12 декември 2018 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
<<   <   1 2 3  >   >>