EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т. 

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 64 – 67 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 08 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 09 - 22 август 2018 г. - провеждане на пряко договаряне.
 • 23 август 2018 г. - протокол от заседанията на комисията.
 • 23 август 2018 г. - изпратено електронно уведомление до участника, съгл. ЗОП.
 • 07 септември 2018 г. - подписан договор № ОП-06-18 „Авариен ремонт на мобилен кран 144 т.“.
 • 18 септември 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • 06 ноември 2018 г.  - подписан анекс към договор № ОП-06-18.
 • 07 декември  2018 г.  - обявление за изменение.
 • 14 декември 2018 г.  - подписан анекс № 2 към договор № ОП-06-18.
 • 22 януари  2019 г.  - обявление за изменение.
 • 14 януари  2019 г.  - подписан анекс № 3 към договор № ОП-06-18.
 • 29 януари  2019 г.  - обявление за изменение.
 • 06 февруари 2019 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Доставка на грайфер, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 31 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 03 - 07 септември 2018 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество (Протокол №1).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 12.09.2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 12 септември 2018 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №2).
 • 12 септември 2018 г. - утвърден доклад на Комисията от Възложителя. 
 • 12 септември 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител, съгл. чл. 181, ал. 6 от ЗОП.
 • 12 септември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 05 октомври 2018 г. - подписан договор № ОП-03-18 “Доставка на грайфер, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“.
 • 12 октомври 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • 04 февруари 2019 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Възлагане на застрахователни услуги за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:​

 • 08 октомври 2018 г. - Писмени разяснения по постъпило искане на 08 октомври 2018 г., съгласно  чл. 180 от ЗОП:
  •  Посочените прогнозни стойности по отделните обособени позиции се отнасят за целия период на договора.
  •  Участниците следва да представят ценови предложения за целия период на договора.
 • 10 октомври 2018 г. - Писмени разяснения по постъпило искане на 08 октомври 2018 г., съгласно  чл. 180 от ЗОП:
  •  В предложените условия на плащане се посочва: начин на плащане на премията, в т. ч. брой вноски и срокове.
  •  По обособена позиция № 2, техническата спецификация: предложена максимална цена на единица нормовреме труд /1 чов. час/ за ремонт на автомобил в одобрен от него сервиз, се посочва в техническото предложение.
 • 19 октомври 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 22 октомври - 12 ноември 2018 г. - приключване на първи етап от заседания на Комисията за получаване и преглед на получените оферти, и втори етап - за разглеждане по същество (Протокол №1). 
 • 20 ноември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на допълнително изисканите от участниците разяснения. 
 • 21 ноември 2018 г. - 07 януари 2019 г. - закрити заседания на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците разяснения (Протокол №2).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 15 януари 2019 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 15 - 29 януари 2019 г. - закрити заседания на Комисията за разглеждане на ценовите предложения на допуснатите оферти (Протокол №3).
 • 29 януари 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 29 януари 2019 г. - утвърден доклад на Комисията от Възложителя. 
 • 29 януари 2019 г. решение на Възложителя за прекратяване на процедурата.
 • 30 януари  2019 г. обявление за прекратяване на процедурата.
 
 

Ремонт на покрив навес Автопарк и подобряване осветеността. Ремонт покриви пресипки РТС – 3,4 и 7, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 
<<   <   3 4 5  >   >>