EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

СМР, вкл.: Изграждане площадка ремонти ел.кранове и Нова настилка в автохале, Пристанище Варна – запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9053650/15.06.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Заповед.
 3. Образец на договор за обособена позиция 1.
 4. Образец на договор за обособена позиция 2.
 5. Образци.
 6. Техническа документация за обособена позиция 1.
 7. Техническа документация за обособена позиция 2.

За оглед на обекта: Зам.-ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0888/596-948, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Рехабилитация, вкл. доставка и монтаж на 5 броя трансформатори за ТП 198 и 193, Пристанище Варна – изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9053678/16.06.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Заповед.
 3. Техническа документация.
 4. Образци.
 5. Проект на договор.

За оглед на обекта: Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 24 24

Движение по процедурата:

 • 20 юни 2016 г. - Писмени разяснения, съгласно постъпили запитвания от кандидати, на основание чл. 189 от ЗОП: 1Описание на изпълнени дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в пристанищна инфраструктура, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съгласно образец придружен с удостоверения за добро изпълнение.
 • 01 юли 2016 г. - Писмени разяснения, съгласно постъпили запитвания от кандидати, на основание чл. 189 от ЗОП: 1. Срокът за представяне на оферти е до 14.00 ч. на 05.07.2016 г. в деловодството на Възложителя – партер, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1. 2. Оглед на обектите, може да бъде направен при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти, срещу представени документи, както следва:- Документ за самоличност;- Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.
 • 05 юли 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 06 - 08 юли 2016 г. - заседания на Комисията за получаване и разглеждане на получените оферти (Протокол 1).
 • 14 юли 2016 г. - заседание на Комисията за оценка и класиране на получените оферти (Протокол 2 и приложения).
 • 15 юли 2016 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 19 юли 2016 г. - подписан договор № Д(И)-32-16 “Рехабилитация, вкл. доставка и монтаж на 5 броя трансформатори за ТП 198 и 193, Пристанище Варна – изток“.
 
 

СМР на обект: Проектиране и изграждане ТП 59 /пожарна/, Пристанище Варна - изток 

Изпращане на покана до определени лица,  съгл. чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки.

За оглед на обекта: Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/692-424, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 21 юни 2016 г. - откриване на процедурата и изпращане на покани Заповед.
 • 28 юни 2016 г. - 16,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 29 юни -04 юли 2016 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.
 • 04 юли 2016 г. - изпратени уведомления до участниците.
 • 05 юли 2016 г. - подписан договор.
 
 

в сила от 15 април 2016 г. 

<<   <   31 32 33  >   >>