EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на “Пристанище Варна“ ЕАД 

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 27 ноември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 28 ноември 2018 г. открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти. 
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници и провеждането на преговори ще се извърши на 05 декември 2018 г. в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 20 декември 2018 г. - приключване на заседанията на Комисията за проведените преговори, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно протокол.
 • 20 декември 2018 г. - утвърден доклад на Комисията от Възложителя. 
 • 20 декември 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнители.
 • 20 декември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 14 януари 2019 г. - сключване на рамково споразумение № ОП-4А-18 "Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на “Пристанище Варна“ ЕАД".
 • 31 януари 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • ... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 27 декември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 28 декември 2018 г. - 14 януари 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 14 януари 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 15 януари 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 25 януари 2019 г. - подписан договор № ОП3-02-18 „Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, пристанище Варна - запад“.
 • 28 януари 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • ... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 05 септември 2017 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 04 септември 2017 г., съгласно чл. 180 от ЗОП: 
 • Изпълнените обекти в строителството с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на Техническата документация на Възложителя, са обекти от пристанищна инфраструктура или стратегически обекти определени в Постановление на Министерски съвет № 181/20.07.2009 г.
 • Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката следва да бъде формиран от изпълнени обекти от пристанищна инфраструктура или стратегически обекти, съгласно информацията по т. 1.
 • Изискванията на документацията с поясненията по т. 1 и т. 2 се съобразяват и с нормативните разпоредби на чл. 62, ал. 3, респ. чл. 63, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗОП.
 • 13 септември 2017 г. Уведомление, във връзка с постъпила жалба по чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Информация при производство по обжалване. 
 • 21 декември 2017 г. Доклад на Р-л отдел "Правен". 
 • 22 декември 2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация. 
 • 02 януари 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 03 - 18 януари 2018 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрити заседания на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1 и Приложениe №1).
 • 26 януари - 20 февруари 2018 г. - закрити заседания на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците документи (Протокол №2Приложениe №1 и Приложениe №2).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 27.02.2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 27 февруари - 15 март 2018 г. - заседания на Комисията за обявяване на резултатите от оценяването на техническите предложения на участниците и отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“  (Протокол №3 и Приложение №1).
 • 26 март - 14 май 2018 г. - закрити заседания на Комисията за разглеждане на представените обосновки (Протокол №4, Приложение №1 и Приложение №2).
 • 15 май 2018 г. - Доклад на комисията, утвърден от Възложителя.
 • 22 май 2018 г. Решение на Възложителя за избор на изпълнители.
 • 01 юни 2018 г. - Подадена жалба № ВХР-1161-01.06.2018 г. от "Пътища и мостове" ЕООД в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
 • 20 юни 2018 г. - Открито производство № КЗК/520/2018 г.
 • 13 септември 2018 г. - Подадена жалба от "Пътища и мостове" ЕООД срещу решение на КЗК до Върховния административен съд (ВАС).
 • 20 септември 2018 г. - Открито производство № ВАС/11828/2018 г.
 • 30 октомври 2018 г. - Решение № 13173 на ВАС от 30.10.2018 г.
 • 06 ноември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгласно ЗОП.
 • 15 ноември 2018 г.  - подписано рамково споразумение №ОП2-17 “Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура, вкл. Приложение №1Приложение №2 и Приложение №3.
 • 22 ноември 2018 г.  - обявление за възложена поръчка.
 • ... 2021 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на захранващи кабели за ТП №10 и ТП № 12, пристанище Варна-запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 12 октомври 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 15 - 29 октомври 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 29 октомври 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 29 октомври 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 07 ноември 2018 г. - подписан договор № ОП3-03-18 Рехабилитация на захранващи кабели за ТП №10 и ТП № 12, пристанище Варна-запад“.
 • 07 ноември 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • ... 2019 г. - обявление за приключване на договор.
 
<<   <   3 4 5  >   >>