EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Доставка на грайфер, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 31 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 03 - 07 септември 2018 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество (Протокол №1).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 12.09.2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 12 септември 2018 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №2).
 • 12 септември 2018 г. - утвърден доклад на Комисията от Възложителя. 
 • 12 септември 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител, съгл. чл. 181, ал. 6 от ЗОП.
 • 12 септември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 05 октомври 2018 г. - подписан договор № ОП-03-18 “Доставка на грайфер, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“.
 • 12 октомври 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 
 

Доставка на товарозахватни съоръжения и приспособления за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9079282/06.08.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 • 14 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 20 август - 18 септември 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 18 септември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 12 октомври 2018 г. - подписан договор № СО-6А-18 „Доставка на товарозахватни съоръжения и приспособления за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“.
 
 

Проектиране, изработка и доставка на мобилно БКТП, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 • 10 септември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 11-12 септември 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 13 септември 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 13 септември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 25 септември 2018 г. - подписан договор № ОП3-04-18 Проектиране, изработка и доставка на мобилно БКТП, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“.
 • 10 октомври 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • ...... 2018 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на сграда „Пералня и шивалня“, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 • 21 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 22 август - 10 септември 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 10 септември 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 10 септември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 25 септември 2018 г. - подписан договор № ОП1-03-18 Рехабилитация на сграда „Пералня и шивалня“, пристанище Варна - запад“.
 • 10 октомври 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • ................ 2018 г. - обявление за приключване на договор.
 
<<   <   2 3 4  >   >>