EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Текущ ремонт на магазия № 6, пристанище Варна – изток 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Главен нженер ППИ 0878 536 594, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

  • 08 януари 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
  • 09 - 23 януари 2018 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1 и Приложениe №1).
  • 31 януари - 07 февруари 2018 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците документи (Протокол №2 и Приложение №1 и Приложение №2).
  • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 12.02.2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
  • 12 февруари 2018 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №3Приложение №1 и Приложение №2).
  • 12 февруари 2018 г.  - утвърден Доклад на Комисията от Възложителя. 
  • 12 февруари 2018 г.  - Решение на Възложителя за определяне на изпълнител, съгл. чл. 181, ал. 6 от ЗОП.
  • 28 февруари 2018 г.  - подписан договор №Д(И)-42-17 “Текущ ремонт на магазия № 6, пристанище Варна – изток“ (приложения).
  • 14 март 2018 г.  - Обявление за възложена поръчка.
 
 

Ремонт на сгради - "Стара битова сграда - кегелбан" и "Митница Портал 2", Пристанище Варна – изток 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта:  Главен нженер ППИ 0878 536 594, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Рехабилитация на настилки, Пристанище Варна – запад 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществените поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Зам. р-л отдел ППИ, пристанище Варна - запад 088 3256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Ремонт покрив на „Транскибернетика“, Пристанище Варна – изток 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта:  Главен нженер ППИ 0878 536 594, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата..

Движение по процедурата:

 
<<   <   2 3 4  >   >>