EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Доставка на новопроизведен лек автомобил 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9083093/14.11.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 • 22 ноември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 22 ноември 2018 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 26 ноември 2018 г. - 14,00 ч. допълнителен срок за представяне на оферти.
 • 27 - 28 ноември2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 28 ноември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 10  декември 2018 г. - подписан договор № СО-11-18 "Доставка на новопроизведен лек автомобил".
 
 

Проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9082793/06.11.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 
 

Доставка на стоманени материали за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9082890/08.11.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 • 15 ноември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 15 ноември 2018 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 19 ноември 2018 г. - 14,00 ч. допълнителен срок за представяне на оферти.
 • 20 - 22 ноември 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 22 ноември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 26  ноември 2018 г. - подписан договор № СО-09-18 "Доставка на стоманени материали за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД".
 
 

Почистване на експлоатационните и технологични площадки за осигуряване габарита на подвижния ЖП състав, на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9082562/30.10.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 
<<   <   2 3 4  >   >>