EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Рехабилитация на кейови стени, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 10 септември 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 11 - 25 септември 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 25 септември 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 25 септември 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 09 октомври 2019 г. - подписан договор № ОП2-07-19 „Рехабилитация на кейови стени, пристанище Варна - запад“.
 • 24 октомври 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • ..... 2019 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на отбивни съоръжения, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 09 септември 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 10 - 18 септември 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 18 септември 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 18 септември 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 08 октомври 2019 г. - подписан договор № ОП2-06-19 „Рехабилитация на отбивни съоръжения, пристанище Варна - запад“.
 • 18 октомври 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • ..... 2019 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, съгл. чл. 18, ал. 1, т. 1, на основание чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „в“ от  от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обектите:  Ръководител отдел "Фирмена сигурност", тел. 052/692-515, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1. Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.​

Движение по процедурата:

 • 26 март 2019 г. - промени в условията на процедурата, посочени в обявлението и в документацията за обществената поръчка, на основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, съгласно коригирана документация;
 • 28 март 2019 г. - публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация  ID № 903512/26.03.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки;
 • 07 май 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти;
 • 08 - 10 май 2019 г. - 10,30 ч. открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1).
 • 20 май 2019 г. - 16,00 ч. срок за представяне на допълнително изисканите от участниците документи. 
 • 21 май - 03 юни 2019 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнителните документи и техническите предложения (Протокол №2).
 • 12 юни 2019 г. - 16,00 ч. срок за представяне на допълнително изисканите от участниците разяснения. 
 • 17 юни - 08 юли 2019 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнителните разяснения (Протокол №3).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 11.07.2019 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 11 - 18 юли 2019 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №4).
 • 18 юли 2019 г. - утвърден доклад на Комисията от Възложителя.
 • 18 юли 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 18 юли 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 26 юли 2019 г. - подадена жалба № ВХР-1475-26.07.2019 г. от “Сириус Секюрити“ ООД в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
 • 08 август 2019 г. - уведомление от КЗК за открито производство № КЗК/661/07.08.2019 г. 
 • 29 септември 2019 г. - подадена жалба от “Сириус Секюрити“ ООД срещу решение на КЗК до Върховния административен съд (ВАС).
 • 18 октомври 2019 г. - уведомление за открито производство № ВАС/12165/2019 г.
 
 

Текущи ремонти по жп инфраструктура и удължаване подкранов път VI-то кейово място към V-то, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 24 септември 2018 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 07 октомври 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 08 октомври - ... ноември 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • ... ноември 2019 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • ... ноември 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ... ноември 2019 г. - подписан договор № ОП2-08-19 „Текущи ремонти по жп инфраструктура и удължаване подкранов път VI-то кейово място към V-то, пристанище Варна - запад“.
 • ..... 2019 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ..... 2019 г. - обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>