EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Изграждане на кабелна мрежа средно напрежение за ТП №229 и връзката ТП №229 - ТП №59. Полагане на кабели ниско напрежение от ТП №229, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 
 

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на “Пристанище Варна“ ЕАД 

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 27 ноември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 28 ноември 2018 г. открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти. 
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници и провеждането на преговори ще се извърши на 05 декември 2018 г. в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 20 декември 2018 г. - приключване на заседанията на Комисията за проведените преговори, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно протокол.
 • 20 декември 2018 г. - утвърден доклад на Комисията от Възложителя. 
 • 20 декември 2018 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнители.
 • 20 декември 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ....... 2019 г. - сключване на рамково споразумение № ОП-4А-18 "Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на “Пристанище Варна“ ЕАД".
 • ....... 2019 г.  - обявление за възложена поръчка.
 • .......  2019 г.  - обявление за приключване на договор.
 
 

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т. 

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 64 – 67 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 08 август 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 09 - 22 август 2018 г. - провеждане на пряко договаряне.
 • 23 август 2018 г. - протокол от заседанията на комисията.
 • 23 август 2018 г. - изпратено електронно уведомление до участника, съгл. ЗОП.
 • 07 септември 2018 г. - подписан договор № ОП-06-18 „Авариен ремонт на мобилен кран 144 т.“.
 • 18 септември 2018 г. обявление за възложена поръчка.
 • 06 ноември 2018 г.  - подписан анекс към договор № ОП-06-18.
 • 07 декември  2018 г.  - обявление за изменение.
 • ... декември 2018 г.  - подписан анекс № 2 към договор № ОП-06-18.
 • ... януари  2019 г.  - обявление за изменение.
 • ... януари  2019 г.  - подписан анекс № 3 към договор № ОП-06-18.
 • ... януари  2019 г.  - обявление за изменение.
 • ... февруари 2019 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Аварийно възстановяване на част от липсващите отбивни съоръжения на V-то и XVII-то кейови места на пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:
 • 10 декември 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 11 декември  2018 г. Решение за прекратяване на процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
 
<<   <   1 2 3  >   >>