EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Рехабилитация на асфалтобетонови настилки около „Нова битова сграда“, ЗС-1 и Магазия № 4, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 25 юни 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Ремонт на силови трансформатори, пристанище Варна – запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 01 юли 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 14 юли 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 15 - 21 юли 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 21 юли 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 21 юли 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 14 август 2020 г. - подписан договор № ОП3-10-20 „Ремонт на силови трансформатори, пристанище Варна – запад“.
 • 14 август 2020 г. обявление за възложена поръчка.
 • ....... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Ремонт на огради, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 08 юни 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 22 юни 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 23 юни - 07 юли 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 07 юли 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 07 юли 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 05 август 2020 г. - подписан договор № ОП2-12-20 „Ремонт на огради, пристанище Варна - запад“.
 • 13 август 2020 г. обявление за възложена поръчка.
 • ....... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Направа на площадка от стоманобетонови плочи до Ремонтна работилница, терена между път 4-4 и коловоза към Ойлтанкинг, пристанище Варна-запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 08 юни 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
<<   <   1 2 3  >   >>