EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Текущи ремонти по жп инфраструктура и удължаване подкранов път VI-то кейово място към V-то, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 24 септември 2018 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Изграждане на кабелно трасе за Ср.Н. (ТП №193 – ТП №198 – ТП №58) и монтаж на кабел за НН от ТП №198 до Магазия №6, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 
 

Ремонт на покрив на административна сграда, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 25 септември 2018 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 07 октомври 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 08 - 24 октомври 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 24 октомври 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 24 октомври 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 06 ноевмри 2019 г. - подписан договор № ОП1-06-19 „Ремонт на покрив на административна сграда, пристанище Варна - изток“.
 • 11 ноември 2019 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ..... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на кейови стени, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 10 септември 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 11 - 25 септември 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 25 септември 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 25 септември 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 09 октомври 2019 г. - подписан договор № ОП2-07-19 „Рехабилитация на кейови стени, пристанище Варна - запад“.
 • 24 октомври 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • ..... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>