EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Подмяна на амортизирали участъци от външен водопровод, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 19 март 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 30 март 2021 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 31 март - ......2021 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • ....... 2021 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • ........2021 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ........2021 г. - подписан договор № ОП2-21-21 „Подмяна на амортизирали участъци от външен водопровод, пристанище Варна - запад“.
 • ....... 2021 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ........2021 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Доставка и монтаж на силов трансформатор 1000 kVA за ТП №14, пристанище Варна-запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 31 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Реновиране на районно осветление в района на VIII, X и XI к.м., пристанище Варна – изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 29 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Рехабилитация на районно осветление – ЖР № 5А, ЖР № 10, ЖР № 11 и изграждане на ново на XII к.м., пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 31 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
<<   <   1 2 3  >   >>