EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Доставка и сервизно обслужване на 2 броя специализирани контейнерообработващи машини, Пристанище Варна - Запад 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

 • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 01.02.2023 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
 • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 02.02.2023 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД

Предмет - сключване на договор за доставка и сервизно обслужване на 2 броя специализирани контейнерообработващи машини, съгласно изискванията на Техническите спецификации, както следва:

 1. Позиция 1: 1 брой новопроизведена машина, максимум 12 месеца преди датата на доставка;
 2. Позиция 2: 1 брой машина, произведена след 2018 г. и максимум 1 000 моточаса отработен ресурс.

Квалификационни изисквания към кандидатите:

 1.  Преки производители или надлежно упълномощени юридически лица. Упълномощителният  документ  може  да  бъде  договор  за представителство, или оторизационно писмо,  включващ/о описание на съответните правомощия, идентични или сходни с предмета на поръчката и в сила за периода, през който ще действа договора за изпълнението й. Документът трябва да бъде подписан и подпечатан, придружен с превод на български език, ако е приложимо.
 2. Да предоставят информация за реализиран общ оборот за периода 2020 г. – 2022 г. – минимално изискване, както следва:
  1. По Позиция 1 -  1,2 млн. лв. без ДДС;
  2. По Позиция 2 -  800 хил. лв. без ДДС.
 3. За периода 2020 г. – 2022 г. да са изпълнени успешно договори с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката (сходен предмет и обем включва изпълнени договори за доставка и сервизно обслужване на товароподемни машини, за Позиция 1 - не по-малко от 1 млн. лв.; за Позиция 2 - не по-малко от 1 млн. лв.)
 4. Не по-малко от 2 (две) актуални удостоверения за добро изпълнение в периода 2020 г. – 2022 г. - доказателства за търговската репутация на кандидата, от които да е видно, че притежават опит в изпълнението на договори, идентични, или сходни с предмета на поръчката;
 5. Да разполагат с квалифицирани специалисти за гаранционно и сервизно обслужване.

За допълнителна информация: тел. 052/692-357; 052/692-467.