ЕВРОПРОЕКТИ

Студентски практики


 

 

„Пристанище Варна“ ЕАД се включи в проект “Студентски практики“, BG051PO001-3.3.07-0002 на Министерство на образованието и науката финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Проектът има за цел подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

Подпомагане подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

Улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

Подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

Увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

Стимулиране на нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

Осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

Подпомагане за създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.