ЕВРОПРОЕКТИ

На път


 

Специализиран превоз от и до работното място на служители на пристанищен терминал Варна - запад 

На 01.12.2014 г. е сключен ДОГОВОР за „Специализиран превоз от и до работното място на служители на пристанищен терминал Варна - запад“, съгласно договор за безвъзмездна помощ  № ESF-2203-03-02010 от 06.12.2013 г. между Агенция по заетостта и „Пристанище Варна” ЕАД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по проект BG051PO001-2.2.03-0021-С0001 „Транспорт от и до работното място на служители на „Пристанище Варна” ЕАД”.

Договорът е сключен между „Пристанище Варна” ЕАД и „Перота холдинг” ООД .

 
 

от Агенция по заетостта 

На 14.11.2014 г. протоколът за разглеждане, оценка и класиране на оферти по процедура Специализиран превоз от и до работното място на служители на пристанищен терминал Варна - запад е одобрен от страна на Агенцията по заетоста.

 
 

за оценка и класиране на получени оферти 

На 29.10.2014 г. протоколът за разглеждане, оценка и класиране на оферти по процедура „Специализиран превоз от и до работното място на служители на пристанищен терминал Варна - запад” е утвърден от Изпълнителния директор на „Пристанище Варна” ЕАД /в качеството му на Бенефициент/.

 
 

за оценка и класиране на получени оферти 

На 28.10.2014 г. е проведено заседание на назначените оценители за оценка и класиране на получените оферти при избор на изпълнител чрез процедура  с „Публична покана” (2/16.10.2014 г.) с предмет “Специализиран превоз от и до работното място на служители на пристанищен терминал Варна - запад”, съгласно проект №.BG051PO001-2.2.03-0021-C0001 "Транспорт от и до работното място на служители на "Пристанище Варна" ЕАД"

 
<<   <   1 2  >   >>