EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Рехабилитация на настилка 16 кейово място, в зоната на подкрановия път и нивелация на на ЖП коловоз 19, пристанище Варна – запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9063086/06.04.2017 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Техническа документация.
 2. Образци.
 3. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/256-433при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Ремонт на оперативно – битова сграда - 2, пристанище Варна – запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9063812/28.04.2017 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Техническа документация.
 2. Образци.
 3. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/25 64 33, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 12 май 2017 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 11 май 2017 г., съгласно чл. 189 от ЗОП: Изискванията на Възложителя за въведени системи за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд са съгласно европейските стандарти или еквиваленти, които са приложими независимо от годината на въвеждане на Интергираната система за управление, при условие, че представените сертификати са актуални и на са с изтичащ срок. 
 • 15 май 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 15 май 2017 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 19 май 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 22 - 26 май 2017 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол).
 • 29 май 2017 г. - изпратени електронни уведомления до участниците за прекратяване на процедурата, съгласно ЗОП.ците, съгл. ЗОП.
 
 

Рехабилитация на районно осветление I – II к. м., пристанище Варна – изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9063064/05.04.2017 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Техническа документация.
 2. Образци.
 3. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 24 24, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
<<   <   7 8 9  >   >