EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Доставка на товарозахватни съоръжения и приспособления за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9078131/05.07.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:

 

  • 02 август 2018 г.  - прекратена процедура, съгласно чл. 193 от ЗОП. Мотиви: Всички получени оферти не отговарят на документацията за участие и изискванията на Възложителя.

 

 
 

Рамков договор за доставка на лагери, семеринги и ремъци за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9077435/19.06.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 
 

Ремонт и доставка на резервни части за електродвигатели за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9077665/25.06.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 
 

Ремонт на главен площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9076781/04.06.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
  • Документация 
  • Количествена сметка
За оглед на обекта - Главен инжeнер ППИ, тел. 0878/536 594, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1. Документ за самоличност, 2. Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.
 
Движение по процедурата:

12 юни 2018 г.  - прекратена процедура, съгласно чл. 193 от ЗОП. 

Мотиви: Влезлите в сила нови промени в Закона за обществените поръчки, установените несъответствия и пропуски в документацията за обществената поръчка и невъзможност за отстраняване на нарушенията, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

 
<<   <   6 7 8  >   >