EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0878 933 642 и Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - заопд, тел. 0883 256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Изграждане на стоманобетонов канал, 7-мо к.м, Пристанище Варна – изток 

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0886 844 892 и Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0878 933 642, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Изграждане на външен модул за зареждане с гориво, Пристанище Варна – изток 

Публично състезание,  съгл. чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Документация, вкл.:

- Обявление за поръчката с ID № 800940/13.09.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки

- Решение за откриване на процедурата с ID № 800941/113.09.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки;

Техническа документация;

- „ЕЕДОП-Д(И)-41-17“ попълнен от Възложителя и предоставен за зареждане чрез Системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП на Европейската комисия на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd (Файлът се изтегля от падащото меню  - "Save link as ...").

- „ЕЕДОП-АОП“ - стандартен образец, попълнен от Възложителя и предоставен за изтегляне.

За оглед на обекта: Rъководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0886 844 892 и Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0878 933 642, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

  • 27 септември 2017 г. Решение за прекратяване на процедурата.
  • 11 октомври 2017 г. Обявление за прекратяване на процедурата.
 
 

Авариен ремонт на обект: “Рехабилитация площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток“ 

Изпращане на покана до определени лица,  на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки.

Движение по процедурата:

 
<<   <   6 7 8  >   >>