EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Доставка на стоманени материали за нуждите на “Пристанище Варна“ ЕАД 

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 13 август 2018 г. – решение за прекратяване на процедурата.
 • 22 август 2018 г. – обявление за прекратяване на процедурата.
 
 

Рамков договор за доставка на кабели и проводници за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9077436/19.06.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 
 

Почистване на канализации за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9078557/17.07.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 • 25 юли 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 26 юли 2018 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 30 юли 2018 г. - 14,00 ч. допълнителен срок за представяне на оферти.
 • 31 юли - 06 август 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 06 август 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 09 август 2018 г. - подписан договор № СО-07-18 „Почистване на канализации за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“.
 
 

Ремонт на главен площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток 

Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9077437/19.06.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
За оглед на обекта - Главен инжeнер ППИ, тел. 0878/536 594, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1. Документ за самоличност, 2. Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.
 
Движение по процедурата:
 • 29 юли 2018 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 28 юли 2018 г., съгласно чл. 180 от ЗОП. В отговор на отправено запитване с вх. №538/28.06.2018 г.: 
  • Съгласно изискванията на публикуваната обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, участниците следва да са вписани в Централен професионален регистър на строителя, втора група строежи от първа категория, с валиден контролен талон.
  • За минимални гаранционни срокове се приема гаранцията на производителя за съответното оборудване.
 • 05 юли 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 05 юли 2018 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 09 юли 2018 г. - 14,00 ч. допълнителен срок за представяне на оферти.
 • 10 - 24 юли 2018 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 24 юли 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 06 август 2018 г. - подписан договор № СО-4А-18 „Ремонт на главен площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток“.
 
<<   <   6 7 8  >   >>