EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Ремонт покриви на магазии, пристанище Варна - изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9054997/04.08.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.

За оглед на обекта: Зам. ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/692-283, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 16 август 2016 г. Писмени разяснения, съгласно постъпило запитване от кандидат, на основание чл. 189 от ЗОП:

Офертите трябва да бъдат изготвени, съгласно конкретните изисквания към участниците в процедурата в съответствие с Обява № 1033/04.08.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. По  т. 2  Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Централен професионален регистър на строителя, втора група строежи от първа категория: конкретният ремонт ще се извършва на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД, което изисква правоспособност за упражняване на професионална дейност: Централен професионален регистър на строителя, втора група строежи от първа категория, (строежи от транспортната инфраструктура, вкл. пристанища).

Назначената комисия за отваряне на офертите за участие в процедура № Д(И)-46-16 при разглеждане на представените квалификационни документи от участниците няма право да тълкува изискванията на Възложителя. 

 
 

Рехабилитация настилки път 4-4, в тил 6-то к.м., Районен гараж, в тил 16, 17 к.м., път 7-7, дъждовна галерия път 6-6, пристанище 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9055057/05.08.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.

За оглед на обекта: Зам. ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883 256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

“Изграждане на везна, портал 2, Пристанище Варна - изток“ 

Публична покана, при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществени поръчки в сила до 15.04.2016 г.

Идентификационен № 9050821/26.02.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения към публичната покана:

 1. Заповед на Изпълнителния директор на „Пристанище Варна” ЕАД за откриване на процедурата.
 2. Корекция Заповед на Изпълнителния директор.
 3. Указания за провеждане на процедурата.
 4. Техническо задание.
 5. Количествена сметка.
 6. Образец на оферта.
 7. Образец на договор.
 8. Примерни образци.

За оглед на обекта: Зам.-ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/692-283.

Участниците получават Работен проект преди, или след извършване на оглед в Административна сграда, ет. 4, ст. 43, Пристанище Варна - изток.

Движение по процедурата:

 • 11 март 2016 г. - 16,00 ч. изтекъл срок за представяне на оферти.
 • 12 - 15 март 2016 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол).
 • 15 март 2016 г. - изпратени писмени и електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 28 март 2016 г. - подписан договор № Д(И)-07-16“СМР на сгради или части от Изграждане на везна, портал 2, Пристанище Варна - изток“.
 • 14 април 2016 г. - авансово плащане в размер на 45 359,56 лв. вкл. ДДС.
 • 12 май 2016 г. - окончателно изпълнение на договора, подписан двустранен приемно-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.
 • 16 май 2016 г. - подписан окончателен тристранен констативен протокол (за действително извършени видове и количества работи) между Възложителя, Изпълнителя и представители на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, съгласно Процедура за планиране, поддържане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура.
 • 20 май 2016 г. - окончателно плащане в размер на 122 470,29 лв. вкл. ДДС, съгласно условията на сключения договор № Д(И)-07-16, в съответствие с договор № 30 от 30.05.2006 г. и допълнителни споразумения № 100 от 27.12.2006 г. и № С-15 от 18.05.2013 г. с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 • 17 август 2016 г. - освобождаване на банкова гаранция за изпълнение на договор.
 
 

Рехабилитация осветление открит склад 17/2, Пристанище Варна – запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9054168/08.07.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.

За оглед на обекта: Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/256-433, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
<<   <   18 19 20  >   >>