EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Ремонт на Магазия № 5, пристанище Варна - запад 

Публично състезание,  съгл. чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Документация, вкл.:

- Обявление за поръчката с ID № 751249/30.09.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки

- Решение за откриване на процедурата с ID № 751250/30.09.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки;

Техническа документация.

За оглед на обекта: Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - запад, тел. 0883 256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

 Движение по процедурата:

 • 05 октомври 2016 г.  – Писмени разяснения по постъпило искане на 03 октомври 2016 г., съгласно чл. 180 от ЗОП: 1. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се изготвя, съгласно стандартен образец. 2. Срокът за валидност на офертите е 4 месеца (120 календарни дни).
 • 06 октомври 2016 г.  – Решение и обявление за изменение с ID № 752047/06.10.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки, на основание чл. 179 от ЗОП.
 • 07 октомври 2016 г.  – Писмени разяснения по постъпило искане на 05 октомври 2016 г., съгласно чл. 180 от ЗОП: 1. Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката могат да бъдат реконструкция, рехабилитация и СМР, вкл. и ново строителство на обекти, съгласно изискванията на Техническото задание на Възложителя и прогнозните видове работи по приложената Количествена сметка; 2. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се изготвя, съгласно стандартен образец.
 • 10 октомври 2016 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 06 октомври 2016 г., съгласно чл. 180 от ЗОП: Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот за обекти идентични или сходни с тези на поръчката (реконструкция, рехабилитация и СМР, вкл. и ново строителство), съгласно изискванията на Техническото задание на Възложителя.
 • 12 октомври 2016 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 10 октомври 2016 г., съгласно чл. 180 от ЗОП: 1. Позиция №15 Доставка и монтаж на врати", размер 510/580 см., съгласно Количествена сметка за част Конструктивна“. 2. Позиция №4 Доставка и монтаж на ТО - окомплектовано“, съгласно Схема на табло ТО за част Осветление“. 3. Позиция №2 Доставка и монтаж на ТВ - окомплектовано“, съгласно Схема на табло ТВ за част Вентилация“.
 • 28 октомври 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 31 октомври - 01 ноември 2016 г. - заседания на Комисията за получаване и разглеждане на получените оферти (Протокол №1 и приложения).
 • 10 ноември 2016 г. - заседание на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците документи (Протокол №2 и приложения).
 • 10 ноември 2016 г. - Съобщение: Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 14.11.2016 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 14 - 23 ноември 2016 г. - заседания на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №3 и приложения).
 • 23 ноември 2016 г. - Утвърден Доклад от проведени заседания на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Доклад).
 • 30 ноември 2016 г. - Решение за определянне на изпълнител, съгл. чл. 181, ал. 6 от ЗОП (Решение).
 • 27 декември 2016 г. - подписан договор № Д(И)-45-16 “Ремонт на Магазия № 5, Пристанище Варна - запад“.
 • 17 януари 2017 г. - информация за сключен договор № Д(И)-45-16 “Ремонт на Магазия № 5, Пристанище Варна - запад“.
 • 20 декември 2017 г.  - подписан анекс към договор № Д(И)-45-16 “Ремонт на Магазия № 5, Пристанище Варна - запад“.
 • 22 декември 2017 г. - Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение.
 • 20 юли 2018 г. Обявление за приключване на договор.
 
 

СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9058027/31.10.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор за обособена позиция № 1.
 5. Проект на договор за обособена позиция № 2.
За оглед на обекта по обособена позиция  1 - Зам.Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 24 24, За оглед на обекта по обособена позиция  2 - Зам.Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883 256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 17 ноември 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 17 ноември 2016 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 21 ноември 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 22 ноември 2016 г. - 25 януари 2017 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол и приложения).
 • 26 януари 2017 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 14 февруари 2017 г. - прекратена процедура на основание чл. 110, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
 
 

СМР по изграждане на кабелно трасе извод котва и връзка Т 264-193. Монтаж на кабели СН, пристанище Варна - изток. 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9059101/25.11.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 24 24, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Ремонт покрив на сгради ТМ и РР, пункт за смяна на масла, пристанище Варна - изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9058725/17.11.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/692-283, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
<<   <   1 2 3  >   >>